سر خط نوشته

بایگانی برچسب : پایان نامه رشته مدیریت اجرایی

تحلیل چند معیار عوامل بروز دیرکرد در تکمیل پروژه‌های عمرانی شرکت ملی گاز

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت این پایان نامه به بررسی علل ایجاد و بروز دیرکرد در پروژه‌های عمرانی شرکت ملی گاز می‌پردازد. در این راستا، تمامی علل شناسایی شده را در ۳ گروه مختلف خوشه‌بندی می‌شود. این سه گروه: ۱- دانش و تجربه کم مدیریت ۲- عوامل برون سازمانی و ۳- عوامل دورن سازمانی هستند. در این راستا ۱۴ متغیر تاثیرگذار در پیدایش دیرکرد در زمان تکمیل پروژه‌ها ناشی از دانش و تجربه کم مدیریت، ۷ متغیر تاثیرگذار ناشی از عوامل برون سازمانی و ۷ متغیر دیگر ناشی از عوامل درون سازمانی شناسایی و بررسی می‌شوند. بعد از به سهم هرکدام بر بروز دیرکرد در پروژه پرداخته شد. از جمله اهداف دیگر این تحقیق، اولویت‌بندی این معیارها توسط است. در ادامه، مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق در ارتباط با متغیرهای پژوهش ارائه می‌شود. از سویی هم، پیشینه تحقیق‌های مرتبط نیز مرور گردید. این تحقیق را می‌توان کاربردی از نوع توسعه‌ای دانست. روش تحقیق توصیفی است زیرا به بیان و توصیف عوامل طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها می‌پردازد. در این راستا، از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات نیز استفاده می‌شود. برای تحلیل و اعتبارسنجی فرضیه‌های تحقیق از آمار استنتاجی و ابزارهای تجزیه و تحلیل چند هدفه استفاده می‌شود.

ادامه مطلب »

شناسایی استرتژیهای موثر جهت رشد کمی وکیفی تولید با استفاده از مدل سوات

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت چکیده هدف اصلی تحقیق حاضر شناسائی استراتژی های موثر برای افزایش کمی و کیفی تولیدات شرکت خودروسازی آمیکو بر اساس تحلیل SWOT می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش توصیفی – پیمایشی و از حیث هدف کاربردی به حساب می‌آید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان کارخانه خودرو سازی آمیکو است. تعداد جامعه آماری،۶۵ نفر از مدیران رسمی و قراردای و کارشناسان و سرپرستان می باشد، جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گرفته شده است، که برای جامعه ۶۵ نفره طبق این فرمول ۵۶ نفر به عنوان نمونه تعیین شده و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از کلموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن داده ها و تی مستقل برای بررسی پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ و موثر بودن داده ها ازمدل SWOT استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که انواع استراتژی های پیشنهادی کارخانه خودروسازی آمیکو بدین صورت می باشند:...

ادامه مطلب »