سر خط نوشته

تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرهای میانی ایران

پژوهش رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در سالهای اخیر به علت رشد سریع شهرنشینی از یک طرف و نبود یک نظام مدون برنامه ریزی و مدیریت در شهرهای کشور، کار خدمات شهری با مسایل و مشکلات بی شماری رو به رو شده است فضاهای مسکونی که یکی از کاربری های مهم شهر هستند و در اکثر شهرها بیشترین مقدار کاربری را به خود اختصاص داده است نیز با مشکلاتی همچون کمبود،فقدان استاندارد مشخص ساختمانی، عدم رعایت شاخص های کمی و کیفی مسکن،کمبود و گرانی قیمت زمین شهری و مصالح ساختمانی و عدم استقرار در مکانهای مطلوب و ... روبرو می باشد.

ادامه مطلب »

تعیین میزان رابطه بین خود کنترلی و خودکارآمدی

این پژوهش به بررسی میزان رابطه بین خود کنترلی و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان بناب می پردازد. روش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و فرضیات از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور بناب در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ را تشکیل داده اند. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۱۲۰ نفر با توجه به جدول مورگان انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات شامل(مقیاس کنترل درونی-برونی راتر و پرسشنامه‌ی خود کارآمدی کلی اسکوارتز و جروسالم) می باشد. بعد از اینکه از میان دانشجویان دختر و پسر تعدادی به صورت تصادفی از میان دانشجویان دانشگاه پیام نور بناب انتخاب می شود. پرسشنامه را به صورت همزمان در بین آنان توزیع کرده و روند انجام کار با حضور محقق صورت می گیرد و در پایان با روشهای مناسب آماری بحث و نتیجه گیری می شود. در این آزمون علاوه بر آزمونهای آماری ، توصیفی نظیر فراوانی و درصد فراوانی از ازمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .نرم افزار مورد استفاده SPSS 18 می باشد. نتایج نشان می دهد که بین دو متغیر موفقیت های فردی خودکارآمدی و خود کنترلی با سطح اعتبار حاصله برابر با ۰۰۴/۰p= به میزان ۶/۵۹ رابطه معناداری وجود دارد.

ادامه مطلب »

بررسی قراردادهای اداری و ماهیت حقوقی آن و تفاوت آن با قراداد های بین اشخاص

مقاله رشته حقوق چکیده : سازمانهای اداری قراردادهای گوناگونی را منعقد می‌کنند. قراردادهای اداری گونه ویژه‌ای از قرار دادهای سازمانهای اداری‌اند. منظور از قرار دادهای اداری تنها قراردادهای سازمانهای اداری دولتی نیست ، بلکه سازمانهای اداری غیردولتی نیز قرارداد اداری منعقد می‌کنند. قراردادهای اداری از احکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی می‌کند به همین دلیل آثار و حقوق و ... ادامه مطلب »

پروژه طراحی آب شیرین کن خورشیدی

پروژه تخصصی گروه مهندسی مکانیک توزیع و وجود آب شیرین در اماکن مختلف بخش خاکی کره زمین بعلت استقرار ناهمگون کوهها و سایر مشخصه های زمینی و مسیر گردشی هوا، مختلف است. اقیانوسها و آب دریاها از زمره آبهای با کیفیت بسیار بد روی کره زمین هستند که جزو گروه آبهای سطحی محسوب می شوند. بیش از ۴۰ ترکیب در آب دریا یافت می شود که فقط یازده ترکیب یونی آن دارای غلظتی در حدود یک میلی گرم در لیتر یا بیشتر هستند. برای اینکه بتوانیم آب مورد نیاز قابل مصرف جامعه را تهیه و تأمین نمائیم بطوریکه از نظر کیفیت نیز متناسب با مصرف باشد کار آسانی نیست. زیرا که خصوصاً در مملکت ما آبهائی موجود است که از طریق چاهها، قناتها، رودخانه ها و پشت سدها تهیه می گردد نمی توان بصورت خام جوابگوی نیازمندیهای آب کل کشور باشد. بهمین دلیل لزوم شیرین کردن (نمک زدائی) آب دریا حتمی و اجتناب ناپذیر است. هرچه سطح تکنولوژی صنایع کشاورزی و بهداشت بالا می رود، نگرانی انسان در جهت تأمین آب مورد نیازش با کیفیت قابل بهره برداری روز افزون می گردد و شاید به جرأت بتوان اظهار کرد که مشکل اساسی انسان در رابطه با موانع پیشرفتش انرژی فسیلی مانند سوخت نیست بلکه آنچه که او را از دست یابی به پیشرفت های عظیم وا خواهد داشت مساله تأمین آب مورد نیازش خواهد بود.

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی میزان آمادگی سازمان برای اجرای سیستم نظارت الکترونیکی

پرسشنامه ای که پیش روی شماست به منظور انجام پژوهش دانشگاهی با عنوان (ارزیابی میزان امادگی سازمان برای اجرای سیستم نظارت الکترونیکی در بانک کشاورزی استان اذربایجان شرقی )در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی تنظیم شده است. مشخصات: الف)جنسیت: ب)سن: ج)میزان تحصیلات: د)سمت: و)سنوات خدمت این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال با گزینه های (مخالف ، کاملا مخالف ... ادامه مطلب »

ارزیابی میزان آمادگی سازمان برای اجرای سیستم نظارت الکترونیکی

پژوهش کارشناسی M.A. ارشد گروه مدیریت نتایج مطالعات انجام شده حکایت از نرخ بالای شکست و عدم موفقیت پروژه های استقرار سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها دارد. این پژوهش ها هم چنین نشان می دهند که بسیاری از این شکست ها بیش از آن که ناشی از جنبه های فنی و فناورانه باشد ریشه در مسائل سازمانی و عدم توجه به وضعیت آمادگی سازمان در مرحله طراحی سیستم های دارند. به عبارت دیگر استقرار موفق سیستم های اطلاعاتی, مستقیما به شرایط جاری سازمان ها بستگی دارد و از آنجا که طراحی و استقرار یک سیستم اطلاعاتی سرمایه گزاری نسبتا بالایی را می طلبد, توجه به آمادگی سازمان برای استقرار این سیستم ها و ارزیابی شرایط سازمان از حیث میزان آمادگی امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف پژوهش حاظر بررسی میزان آمادگی بانک کشاورزی شعب استان آذربایجان شرقی در جهت اجرای موفق سیستم نظارت الکترونیکی می باشد. این پژوهش میزان آمادگی سازمان را در جهار بعد (آمادگی فرهنگی, آمادگی مدیریتی, آمادگی الکترونیکی, آمادگی نیروی انسانی) مورد بررسی قرار می دهد.

ادامه مطلب »

مقایسه رضایت زناشویی و فشار روانی در افراد دارای تحصیلات بالا و پایین

پژوهش رشته روانشناسی هدف از اجرای این طرح بررسی میزان فشار روانی و همچنین میزان رضامندی زناشویی در بین افراد دارای تحصیلات بالا و پایین می باشد ازآنجا که فشارهای زندگی مثل فشار ناشی از کار یا خستگی بیش از اندازه در روابط افراد تاثیر میگذارد مخصوصا در میان خانواده و این فشارها بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر دارد و چون رضامندی زناشویی یکی از عوامل بسیار مهم در زندگی افراد میباشد که وجود آن در خانواده باعث آرامش بیشتر خانواده میشود و نبود آن اختلافات زیادی را در بر دارد"

ادامه مطلب »