سر خط نوشته

بررسی تأثیر حضور دختران در دانشگاه بر روابط اجتماعی دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته علوم مشاوره تحقیق حاضر در راستای : بررسی تأثیر حضور دختران در دانشگاه بر روابط اجتماعی آنان در دانشگاه پیام نور میاندوآب می باشد. در فصل اول به کلیات طرح تحقیق پرداخته شده است.این پژوهش دارای شش فرضیه اصلی به شرح ذیل می باشد: بین حضور دختران در دانشگاه و آگاهی اجتماعی رابطه وجود دارد که سوالات ۱ تا ۶ را شامل می گردد.۲) بین حضور دختران در دانشگاه و تعاملات بین فردی رابطه وجود دارد که سوالات ۷ تا ۱۶ متعلق به این فرضیه می باشد ۳) بین حضور دختران در دانشگاه و تحمل عقاید و باور دیگران رابطه وجود دارد، که این فرضیه نیز سوالات ۱۷ تا ۲۰ را در بر می گیرد.

ادامه مطلب »

بررسی تاثیر هوش سازمانی مدیران بر میزان عملکرد آنها در مدارس

پژوهش رشته علوم تربیتی هدف اصلی این تحقیق برسی تاثییر هوش سازمانی مدیران برمیزان عملکرد انها درمدارس سه گانه تحصیلی شهرستان بناب می باشد. برای این منظور هوش سازمانی براساس نظریه کارل البرخت در هفت بعد : ۱)چشم انداز استراتژیک ۲)سرنوشت مشترک ۳)میل به تغییر ۴)روحیه ۵)اتحاد وتوافق ۶)کاربرد دانش ۷)فشارعملکرد. وعملکرد مدییران براساس مدل مارکوارت در چهار بعد قرار دارد: ۱) عملکرد ۲) توسعه ۳) کارافرینی ۴) رفتار تعریف شده است. ودراین راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است. (ابزاری وهمکاران ،۱۳۸۵،۲۳) جامعه اماری مدیران مدارس مقاطع سه گانه دخترانه آموزش پرورش شهرستان بناب می باشدکه تعداد نمونه آماری ۱۰۰نفر می باشد ازمیان ۵مدرسه موجود است. وبه دلیل محدود بودن تعداد معلمان ،کل جامه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شد.

ادامه مطلب »

بررسی فنی و اقتصادی طرح تعویض شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار

پژوهش کارشناسی ارشد رشته برق بررسی فنی و اقتصادی طرح تعویض شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در شرایط مختلف شبکه توزیع با توجه به مزایا و معایب شبکه های زمینی و هوایی کلاسیک (با هادی لخت) که به اختصار بیان گردید و به منظور استفاده از سیستمی که تا حد امکان مزایای هر دو نوع شبکه فوق الذکر را دارا بوده و فاقد معایب آنها باشد، هادیهای روکش دار به عنوان نسل جدید خطوط هوایی فشار متوسط و ضعیف معرفی می گردد که مزایای شبکه هوایی کلاسیک مانند سهولت اجرا، ارزانی، تسریع در انشعاب گیری تعمیر و عیب یابی شبکه را دارا بوده و معایب عمده آن مخصوصا سرقت انرژی، خطرات محیطی از قبیل خطر برخورد صاعقه، برخورد اشجار و اجسام خارجی، برخورد پرنده و ... را تاحد امکان کاهش می دهد.

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی

پرسشنامه ای که پیش روی شماست برای انجام تحقیقی با عنوان طراحی و تبیین الگوی توسعه میزان سرمایه اجتماعی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تنظیم شده است. خواهشمند است سؤالات را به دقت مطالعه فرموده و نظر خود را اعلام نمائید. بخش اول، سؤالات سنجش سرمایه اجتماعی است که شامل ۱۵سؤال است ... ادامه مطلب »

طراحی و تبیین الگوی ارتقاء میزان سرمایه اجتماعی کارکنان سازمان

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت هدف کلی پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی ارتقاء میزان سرمایه اجتماعی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی می باشد. الگوی مورد نظر در این پژوهش جهت طراحی الگوی ارتقاء میزان سرمایه اجتماعی در میان کارکنان، با مطالعه کتب، مقالات، تحقیقات پیشین و کسب نظر کارشناسان امر، عوامل مرتبط با الگوی ارتقاء میزان سرمایه اجتماعی در میان کارکنان استان آذربایجان شرقی بصورت اولیه شامل سطح خرد(بعد شناختی)؛ (خیرخواهی، تاثیر متقابل، راهنمایی ها، مدارا، مشارکت مذهبی، ارزشها، یکپارچگی اعضا، ارتباط متقابل میان اعضا، رفتار اجتماعی، عقاید، کمک کردن افراد به یکدیگر، تنوع در دوستی ها، تصورات فرهنگی مشترک) متغیرهای سطح کلان (ضمانت های اجرایی موثر، چشم داشت های اجتماعی، تضمین منافع، کنترل اجتماعی، حل مشکلات، نقش قوانین، چارچوب حقوقی، نوع حکومت، میزان مشارکت سیاسی افراد در خط مشی کلان، میزان عدم تمرکز، نظام سیاسی، رفاه اجتماعی، سرمایه مالی) و سطح خرد(بعد ساختاری)؛ (فعالیت جمعی، ظرفیت بالقوه اطلاعاتی، ناهماهنگی، فشارهای شبکه ای، ظرفیتهای کسب و کار، تراکم کاری، فرآیندهای تصمیم گیری جمعی و روشن، نزدیکی افراد به یکدیگر، ایدئولوژی) است.

ادامه مطلب »

رابطه الگوهای شخصیت و سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری با الکسی تیمیا

پژوهش کارشناسی ارشد رشته روانشناسی هدف پژوهش حاضر، بر بررسی رابطه بین الگوهای خوشه یB شخصیت و سیستم های فعالسازی و بازداری رفتاری متمرکز شده است. نمونه این پژوهش ۲۴۰دانشجوی دختر و پسر دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بناب بود. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای بود. و شرکت کنندگان پرسشنامه های آلکسی تیمیا تورنتو، چند محوری بالینی میلون۳ و پرسشنامه شخصیتی گری –ویلسون را تکمیل کردند. نتایج با روش همبستگی پیرسون مورد تحلیل گرفتند که نشان داد، کاهش فعالیت سیستم های بازداری رفتاری و الگوهای شخصیتی مرزی، نمایشی و ضد اجتماعی میزان ابتلای افراد به آلکسی تیمیا را نیز کاهش می دهد در نتیجه فرد علایم بیماریهای روانشناختی، روانپزشکی و روان تنی را کمتر تجربه می کند. و نیز کاهش فعالیت سیستم بازداری رفتاری باعث کاهش ابتلا شدن افراد به اختلالات شخصیتی نمایشی و مرزی می شود. در واقع با کنترل فعالیت سیستم بازداری رفتاری می توان علایم اختلالات شخصیتی نمایشی و مرزی را نیز کنترل کرد.

ادامه مطلب »

ارزیابی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پژوهش کارشناسی ارشد رشته: حسابداری این پژوهش به ارزیابی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در راستای دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین گردیده و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده است. این پژوهش در ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، براساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که امتیاز شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت و معنی داری بر نقدینگی سهام شرکت ها دارد و نتایج آزمون های فرعی پژوهش بیانگر این هستند که مالکیت نهادی تاثیر مثبت و معنی داری بر نقدینگی سهام شرکت ها دارد. همچنین درصد مالکیت شرکتی تاثیر منفی و غیرمعنی داری بر نقدینگی سهام دارد. و نتایج آزمون نشان می دهد درصد مالکیت مدیریتی تاثیر مثبت و معنی-داری بر نقدینگی سهام شرکت ها دارد.

ادامه مطلب »