سر خط نوشته

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس

پژوهش کارشناسی ارشد “M.A.” رشته مدیریت دولتی سرمایه گذاری در بازارهای مالی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است.در بازار سرمایه هر کشور باید تلاش شود تا سرمایه گذاری در اوراق بهادار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق ۲۶ صندوق سرمایه گذاری که تاریخ آغاز فعالیت آنها قبل از سال ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بوده و از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ جزء صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. ۸ عامل بررسی شده عبارتند از : ریسک سرمایه گذاری، نسبت فعالیت، اندازه صندوق، ارزش صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، بازده بازار، مقدار وجه نقد نگهداری شده در صندوق و بازده دوره قبل صندوق می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی(پنل) و با اثرات ثابت رگرسیون معمولی انجام شده است. نتایج تحقیق وجود ارتباط خطی معنی داری بین ۵ متغیر ریسک سرمایه گذاری، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و ابطال شده، نسبت فعالیت و بازده بازار را با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری تائید می کند.

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی

پرسشنامه Queendom برای سنجش مهارت های ارتباطی استخراج شده، می‌باشد. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۹/۰ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال و آزمون فریدمن) استفاده شد. پرسشنامه حاضر برای انجام یک تحقیق علمی و تهیه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تنظیم گردیده است.  این پژوهش بررسی تأثیر آموزش ... ادامه مطلب »

بررسی رابطه میان آموزش مهارت های ارتباطی و استرس شغلی

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌باشد.روش تحقیق،توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد تحقیق، کلیه کارکنان بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌باشد،که در زمان انجام تحقیق ۳۰۰۰ نفر بوده است. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه مورد نظر از روش طبقه ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (تعداد کارکنان حاضر در هر بیمارستان) درصدی که هر بخش در بین کل جمعیت داشته محاسبه، و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر به شیوه تصادفی انتخاب شده است.

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش اثرات فن‌آوری اطلاعات بر میزان تحول سازمانی

پرسشنامه ای که در پیش رو دارید در ارتباط با تحقیقی دانشگاهی پیرامون بررسی نقش خدمات فناوری اطلاعات بر مدیریت تحول سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره امورمالیاتی ) تنظیم گردیده است. ابزار این تحقیق پرسشنامه ی محقق ساخته شامل سه قسمت به شرح زیر می باشد: قسمت اول شامل سئوالات عمومی و بیوگرافیک قسمت دوم شامل ... ادامه مطلب »

بررسی نقش خدمات فناوری اطلاعات بر مدیریت تحول سازمانی

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش خدمات فناوری اطلاعات بر مدیریت تحول سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی ادارات امورمالیاتی استان اصفهان) می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان ادارات امور مالیاتی استان اصفهان می‌باشد که کل جامعه آماری ۱۵۶۰ نفر بوده است. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (تعداد کارکنان حاضر در اداره امور مالیاتی هر شهرستان) درصدی که هر شهر در بین کل جمعیت داشته محاسبه، و سپس به همان نسبت نمونه موردنظر به شیوه تصادفی انتخاب شده است.

ادامه مطلب »

بکارگیری مبدلهای چند سطحی جهت اتصال توربین های بادی به شبکه

پژوهش کارشناسی ارشد M.A رشته برق در این پژوهش شبیه سازی یک توربین بادی سرعت متغیر جهت اتصال به شبکه در نرم افزار Matlab شبیه سازی و اجرا گردید. مدل دقیق Pmsg توصیف و در Matlab اجرا و تجزیه تحلیل شده است در این پایان نامه سعی بر این بوده است که در ارتباط با مبدل های چند سطحی و معرفی انها و بکارگیری انها در راستای اتصال توربین های بادی به شبکه و نتایج حاصل از آن توضیحاتی داده شود.

ادامه مطلب »

پرسشنامه آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی

پرسشنامه آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی به منظور استفاده از نظرات شما در خصوص پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی بر نو آوری سازمانی تهیه و تنظیم گردیده است . سوالات مشخصات فردی: سن: جنسیت: میزان تحصیلات: سابقه خدمت: نمونه از گویه های پرسشنامه آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی : ... ادامه مطلب »