سر خط نوشته

بررسی عملکرد مدیران مدارس از نظر معلّمان با توجه به اصول فایول در مدیریت

پژوهش کارشناسی علوم تربیتی رشد و گسترش نظامهای آموزش و پرورش ، ویژگی جوامع عصر ماست.این امر، به ویژه در دهه‌های اخیر، در کشورهای رو به توسعه به مسئله ای مهم مبدل شده است.پیامد این رشد روز افزون ، تبدیل نظام آموزشی به سازمانی عظیم و فراگیر است که با تعداد کثیری دانش آموز سروکار دارد.وظایف متعدد و متنوعی انجام می دهد معلّمان و کارکنان فراوانی با دانش و مهارتهای گوناگون به خدمت می گیرد.منابع مالی و مادی عظیمی مصرف می کند و رویهم رفته، اثرات و نتایج دامنه داری به بار می آورد.گردش کار چنین سازمانی، بی تردید در گرو هدف گذاری و برنامه ریزی و سازماندهی هوشمندانه است و نتیجه بخشی و فعالیت و خدمات حساس و خطیر آن مستلزم رهبری و مدیریت اثربخش است.نوع اندیشی در مدیریت آموزش و پرورش ، از ویژگیهای بارز نظام آموزشی در دو دهه اخیر به شمار می رود.این امر به ویژه در کشورهای پیشرفته دگرگونیهای چشم گیری در شیوه های مدرسه داری پدید آورده است.

ادامه مطلب »

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

پژوهش رشته تربیت بدنی این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است . گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل ۶۰ نفر از زنان دانشجوی ۴۲-۲۰ ساله می‌باشد که ۳۰ نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه‌ای و ۳۰ نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد پیام نور بناب در سال ۱۳۹۰ می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با ۰۳/۳ t= و با اطمینان ۹۹% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با ۱۱/۳ t = وبا اطمینان ۹۹% و بین کارکرد اجتماعی با ۵۳/۳ t = و با اطمینان ۹۹% و ۹۹۹% و بین افسردگی با ۵۹/۲ t = و با اطمینان ۹۵/% و در نهایت بین سلامت عمومی با ۵۷/۲t= و با اطمینان ۹۵% تفاوت معنادار وجود دارد.

ادامه مطلب »

تخمین محتوای رطوبتی قطعات پاپایا حین خشک شدن در خشک‌ کن کابینتی با استفاده از ANFIS

پژوهش کارشناسی ارشدM.S.C. گروه علوم و صنایع غذایی امروزه روش هوش مصنوعی به خوبی پیشرفته شده است و به طور گسترده ای برای مدل سازی فرآیند خشک شدن محصولات کشاورزی و مواد غذایی استفاده می شود.. در این تحقیق، سیستم تلفیقی شبکه عصبی و منطق فازی (ANFIS) شامل سه ورودی (زمان خشک کردن، دمای خشک کردن و ضخامت قطعات) و یک خروجی (مقدار نسبت رطوبتی) طراحی شد و جهت بررسی کنتیک خشک شدن قطعات پاپایا مورد استفاده واقع شد. برای طراحی مدل ANFIS از توابع عضویت مثلثی (trimf) و ۲۷ قانون فازی استفاده شد. بعلاوه، از چهار مدل ریاضی مختص خشک کردن لایه نازک مواد غذایی رایج در منابع شامل نیوتن، پیج اصلاح شده، هندرسون و پابیس و ونگ و سینگ، جهت مدل سازی و همچنین مقایسه با روش ANFIS استفاده شد.. نتایج نشان داد که در بین مدل های ریاضی، مدل نیوتن نزدیک ترین داده ها را نسبت به داده های آزمایشگاهی پیش بینی کرد (R2 برابر با ۹۹۵۴/۰ و RMSE برابر با ۰۲۳۰/۰). مقدار بالای R2 (9967/0) و مقدار پائین RMSE (0161/0) دقت بالای تکنیک مدل سازی بر پایه هوش مصنوعی ANFIS را برای تخمین محتوای رطوبتی قطعات لایه نازک پاپایا نشان داد. بنابراین بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که تخمین محتوای رطوبتی قطعات پاپایا با ANFIS با دقت بیشتری نسبت به مدل سازی ریاضی قابل انجام است.

ادامه مطلب »

بررسی تطبیقی مثنوی های سنایی و عطار

پژوهش کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی اندیشه های عارفانه و صوفیانه حکیم سنایی تحوّلی بنیادین در شعر فارسی پدید آورد و میدان ادب را در چشم انداز شاعران وسعت بخشید و به کاخ رفیع شعر ایرانی شکوهی شگفت انگیز بخشید ، به طوری که عطّار و مولوی با الهام از آثار او ، شاهکارهای جهانی بوجود آوردند و از او به بزرگی یاد کردند. به او به دیده حرمت نگریستند. در این رساله سعی شده است تا میزان و چگونگی تأثیر سبک سنایی در شیوه داستان پردازی عطّار بیان گردد و دیدگاههای کلی هر کدام در حکایتها و تمثیلات و مشترکات و وجوه اختلافشان مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب »

پرسشنامه حسابداری ساختگی

حسابداری ساختگی : حسابداری ساختگی عبارت است از یک سری تعدیلات عمدی در نوسان­های سود یا درآمد با هدف هموارسازی سود در طول عمر شرکت­ها برای عادی جلوه دادن روند سودآوری آن­ها (بارنا و رونن، ۱۹۷۶). این پرسشنامه با هدف بررسی اولویت بندی عوامل موثر بر حسابداری ساختگی طراحی و تدوین گردید. و این پرسشنامه در ارتباط با پژوهش بررسی ... ادامه مطلب »

اولویت بندی عوامل و روش های حسابداری ساختگی و اثرات اجتماعی آن از دیدگاه حسابرسان مستقل

پژوهش کارشناسی ارشد گروه حسابداری پژوهش حاضر به الویت بندی عوامل وروشهای حسابداری ساختگی واثرات اجتماعی آن را از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان مستقل در تهران وسایر مراکز استان ها می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است. برای این پرسشنامه که دارای ۲۸ گویه بود، تعداد اعضای جامعه مورد بررسی (حسابرسان مستقل) ۱۲۴۵ نفر بود که پرسشنامه برای نمونه انتخابی به تعداد ۱۱۰نفر، از طریق حضور شخصی، مکاتبه وایمیل ... ارسال و تکمیل شده،. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

ادامه مطلب »

کار تحقیقی قبض در قرض

مقدمه همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد. اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است. این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود. بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

ادامه مطلب »