سر خط نوشته

پرسشنامه تاثیر سرمایه گذاری

پرسشنامه تاثیر سرمایه گذاری جهت انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد باعنوان بررسی میزان اثر بخشی عملکرد صندوق ها برموفقیت طرح های اشتغال زایی (زود بازده) تهیه وتنظیم شده است. الف: پرسشنامه مشخصات فردی: این پرسشنامه ی محقق ساخته ،دارای۸ سؤال است که به منظور جمع آوری برخی از اطلاعات جمعیت­شناختی آزمودنیها مانند سن، جنس ،تحصیلات،سابقه اجرای طرح ،وضعیت تاهل ... ادامه مطلب »

بررسی میزان اثر بخشی عملکرد صندوق ها برموفقیت طرح های اشتغال زایی

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی این تحقیق با هدف بررسی میزان اثر بخشی عملکرد صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) برموفقیت طرح های اشتغال زایی (زود بازده) می پردازد. براساس مدل انتخابی محقق، میزان تسهیلات واگذار شده ،نظارت فنی برطرح های اشتغال ،مهارتها وآموزش های مجریان ،مدت زمان باز پرداخت تسهیلات وسود تسهیلات واگذار شده از مهمترین مؤلفه های مهم و تاثیر گذار در این تحقیق بود که مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه وام های اشتغال پرداخت شده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) در استان چهارمحال وبختیاری می باشد .که تعداد۱۸۳ نفراز طرح ها بعنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل یک پرسشنامه (محقق ساخته ) می باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه از روش محتوایی برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر ۸۴/۰ برآورد گردید. نتایج در خصوص سئوال اصلی تحقیق یعنی آیا عملکرد صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) برموفقیت طرح های اشتغال زایی (زود بازده) تاثیر دارد؟ با ضریب همبستگی۶۵/۰ مورد تائیدقرار گرفت و پس از آن به ترتیب اولویت فرضیه های زیر مورد تایید قرار گرفت .قرضیه سوم (مهارتها وآموزش های مجریان طرح در موفقیت طرحهای اشتغال تاثیر دارد. ).فرضیه پنجم (مدت زمان باز پرداخت تسهیلات(منابع مالی) در موفقیت طرحهای اشتغال تاثیر دارد.).فرضیه ششم عوامل دموگرافیک در موفقیت طرح های اشتغال تأثیر دارد.)فرضیه چهارم (سود تسهیلات واگذار شده (منابع مالی )در موفقیت طرح های اشتغال تاثیر دارد.) فرضیه دوم (نظارت فنی برطرح های اشتغال در موفیقت طرحهای اشتغال تاثیر دارد).فرضیه اول (میزان تسهیلات واگذار شده در موفقیت طرح های اشتغال تاثیر دارد).

ادامه مطلب »

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شغل با میزان رضایت شغلی کارکنان

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین ویژگیهای شغل و رضایت شغلی کارکنان درشرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از یک فرضیه اصلی و پنچ فرضیه فرعی با توجه به چارچوب نظری(هاکمن - اولدهام) متغیر مستقل تشکیل شده است. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی ـ پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی به تعداد ۱۶۸ نفر می‌باشد، برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران و برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. طبق محاسبات، حجم نمونه تحقیق ۱۱۶ نفر برآورد شد. برای سنجش چگونگی متغییرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارداستفاده شده است. که روایی و پایائی آن مورد مطالعه و تائید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی ـ درصد ـ جدول ـ نمودار ـ میانگین و هیستوگرام ...) استفاده شده است. برای بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده‌ها آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفته است و با استفاده از آزمون همبستگی اسپرمن فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن رابطه ابعاد ویژگی‌های شغل با رضایت شغلی کارکنان رتبه‌بندی می شود. تحلیل همه داده‌های توصیفی و استنباطی بر اساس نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام شده است. با توجه به تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق، همه فرضیه‌های تحقیق مورد تائید قرار گرفت.

ادامه مطلب »

بررسی تاثیر ویژگیهای شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی سازمانهای امروزی از حالت نردبانی به حالت تخت گونگی رسیده اند. حاکمیت دنیای مجاز و الکترونیک بر فعالیتهای سازمانی امری اجتناب ناپذیر است و هنر آدمها سازمانی در سازگار با ساخت های نوین سازمانی و جلوگیری از سلطه محیط و کار وتغر بر روح و روان آنهاست و این هنر، هم هنر فردی است هم هنر مدریتی، امروزه در سازمانها اتفاقات بزرگی می افتد که خود متاثر از عوامل محطی، رقابتی، بینالمللی و عصر تغییرات انفجاری است یکی از مسائلی که بسیار مهم و حساس است مقوله سکون حرفه حرفه ی و شغلی می باشدکه با شناخت کامل آن می توان بر هر ناملایمات و عامل موجده آن غلبه نمود.

ادامه مطلب »

بررسی رابطه هوش اجتماعی با خودکارآمدی و نگرش به تغییر کارکنان

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه هوش اجتماعی با خودکارآمدی و نگرش نسبت به تغییر در کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور هوش اجتماعی بر اساس نظریه سیلورا در سه بعد؛ پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی های اجتماعی، مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی بر اساس نظریه شرر و مادوکس، و نگرش نسبت به تغییر سازمانی بر اساس نظریه دانهام و همکارانش در سه بعد؛ نگرش عاطفی نسبت به تغییر سازمانی، نگرش شناختی نسبت به تغییر سازمانی و نگرش رفتاری نسبت به تغییر سازمانی تعریف و در این راستا، سه فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تنظیم شده است. تعداد جامعه آماری پژوهش حاضر ۴۱۷۷ نفر شامل کارکنان رسمی و پیمانی و کارکنان مشمول قانون کار شبکه بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی می باشد. که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۳۵۲ نفر برآورد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های هوش اجتماعی ترومسو، خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس و پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی دانهام و همکارانش، که پس از سنجش روایی و پایایی (در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از روایی نمادی یا صوری استفاده گردید و برای آزمون پایایی پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است) استفاده گردیده است.

ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش جذب مشتریان

پرسشنامه سنجش جذب مشتریان درباره موضوع پژوهشی بررسی رابطه بین ابعاد خلاقیت فردی کارمندان و جذب مشتریان در عرصه بانکداری می باشد این پرسشنامه دارای ۱۱سوال بوده و در ارزش های (۵کاملا موافقم ، ۴موافقم ، ۳نظری ندارم ، ۲مخالفم ، ۱کاملا مخالفم) است . چند نمون از سوالات: سوالات عمومی: ۱) جنس : مرد زن ۲) گروه سنی: زیر ... ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش خلاقیت کارمندان

پرسشنامه سنجش خلاقیت کارمندان درباره موضوع پژوهشی بررسی ابعاد گوناگون خلاقیت فردی کارکنان در جهت جذب مشتریان در بانک می باشد این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال بوده و در ارزش های (کاملا موافقم ، موافقم ، نظری ندارم ، مخالفم ، کاملا مخالفم) است . چند نمون از سوالات: سوالات عمومی: ۱) جنس : مرد زن ۲) گروه سنی: زیر ... ادامه مطلب »