سر خط نوشته

بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی A و B با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A وB با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر می باشد. فرضیه پژوهش عبارت است از : بین تیپ شخصیتی A وB و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش شامل ۶۰ نفر از دانشجویان ، ۳۰ نفر دانشجوی دختر و ۳۰ نفر دانشجوی پسر می باشند که مورد مطالعه و آزمون قرار گرفتند. طرح پژوهش مورد نظر از نوع همبستگی و زمینه یابی می باشد. گروه آزمودنی به وسیله پرسشنامه ۱۷ سوالی نوع A وB مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده به وسیله ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t (آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی ) تحلیل شدند.

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت گرایی

پرسشنامه کیفیت گرایی برای سنجش متغیر کیفیت گرایی در قالب ۳۸ سوال براساس نظریه ایرج سلطانی و در قالب مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده است جدول:تعداد و نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه   ابعاد شماره سوال       پرسشنامه کیفیت گرایی مشتری گرایی ۱-۲-۳-۴-۵-۶ خلاقیت ونوآوری ۷- ۸-۹-۱۰-۱۱ نگرش دائمی به وضع مطلوب ۱۲-۱۳-۱۴- ۱۵-۱۶-۱۷- ۱۸ زیبایی وزیباشناسی ... ادامه مطلب »

پرسشنامه جامعه پذیری

پرسشنامه جامعه پذیری کارکنان بر اساس نظریه بیگلیاردی و همکاران (۲۰۰۵) است که شامل ۲۰سوال است و در قالب مقیاس هفت گزینه ای تنظیم گردیده است. جدول شماره( ۳-۲):تعداد و نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه   ابعاد شماره سوال پرسشنامه جامعه پذیری     دریافت آموزش ۱-۲-۳-۴-۵ فهم نقش های خود و سازمان ۶-۷-۸-۹-۱۰ حمایت همکاران ۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵ چشم اندازهای آینده سازمان ... ادامه مطلب »

بررسی تأثیر جامعه پذیری کارکنان بر کیفیت گرایی آنان در شرکت ملی نفت

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت منابع انسانی جوهره سازمان بوده و کیفیت گرایی آنها باعث خواهد گردید تا توانایی های شان مزیت سازمان محسوب گردد. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت کیفیت گرایی منابع انسانی در ماندگاری و تعالی سازمانها و نیز به منظور حفظ مزیت های رقابتی سازمان در فضای کسب و کار کنونی لازم است مهارتها و توانایی های مورد نیاز برای کیفیت گرایی منابع انسانی در سازمان تقویت شود. مجموعه مهارتها و توانایی هایی که تحت عنوان جامعه پذیری نامگذاری و تعریف شده اند یکی از مهمترین عوامل و فاکتورهایی است که از جنبه های بسیاری عملکرد منابع انسانی سازمان را تحت تأثیر قرار داده و می تواند در کیفیت گرایی آنها مؤثر واقع شود.

ادامه مطلب »

ساز و کارهای حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه

سمینار رشته :حقوق بین المللی موضوع خصومت های مسلحانه درعصر حاضر یکی موضوعات مهم درعرصه بین المللی وداخلی است وجهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللی وداخلی می باشد پیشگیری از این مخاصمات درگروه توسعه مردم سالاری ورعایت حقوق بشر وحکومت قانون درابعادگوناگون است . زنان وگودکان عامل برانگیختن جنگها نبوده ونمی باشد ولی همواره بگواه تاریخ بیشترین صدمات رادر اثر جنگ هابه صورت گوناگون متحمل شده می شوندازمشکلات حادبین المللی زنان نظایرخشونته های غیرانسانی ومسئله تجاوزنظام یافته علیه زنان وکودکان درمناقشات مسلحانه است که اکثرا باهدف پاکسازی قومی ونژادی و.... به طور وحشیانه صورت می پذیرد مسلما برخوردقاطع وجدی جامعه بین المللی می تواندتاثیرمطلوبی درجلوگیری ازارتکاب به این اعمال غیرانسانی داشته باشد

ادامه مطلب »

بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی اندیشه و کنش با میزان نگرانی دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته ی روان شناسی تنظیم شناختی هیجان هنگامی است که فرد با یک موقعیت هیجانی روبرو می شود احساس خوب و خوشبینی برای کنترل هیجان کافی نیست بلکه وی نیاز دارد که در این موقعیت ها بهترین کارکرد شناختی نیز داشته باشد. در اصل در تنظیم هیجان به تعادل بهینه ی از شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز است. زیرا انسان ها با هر چه مواجه می شوند آن را تفسیر می کنند و تفسیرهای شناختی تعیین کننده واکنش های افراد است از نقطه نظر Beck عقاید منفی درباره ی خود عامل محوری در اختلال افسردگی است و نگرش های منفی بخش اصلی تغییرات خلق محسوب می شوند. از طرفی تغییر در هر کدام از بخش های مختلف عملکرد سیستمهای شناختی از قبیل حافظه، توجه،هشیاری موجب تغییر خلق می شود. بنابراین نمی توان نقش تنظیم شناختی را در سازگاری افراد با وقایع استرس زای زندگی نادیده گرفت.

ادامه مطلب »

پرسشنامه عملکرد مدیران براساس نگرش معلمان

پرسشنامه بررسی عملکرد مدیران از نظر معلمان با استفاده از نظرات و نگرشهای معلمان مدارس راهنمایی بدست آمده که این پرسشنامه حاوی ۳۰ سوال با گزینه های خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم می باشد این پرسشنامه در تحقیقی با عنوان بررسی عملکرد مدیران مدارس از نظر معلّمان با توجه به اصول فایول در مدیریت ... ادامه مطلب »