سر خط نوشته

بررسی میزان تاثیر راهنمایان آموزشی در روند آموزش

پژوهش رشته علوم تربیتی بررسی میزان تاثیر راهنمایان آموزشی در روند آموزشی از نظرگاه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بناب ، همچنان که از طرح تحقیق استنباط می شود در این تحقیق سعی شده است که میزان تاثیر راهنمایان آموزشی در روند آموزشی از نظرگاه آموزگاران آموزشگاههای ابتدایی شهرستان بناب ارزیابی شود. متغیر مستقل در این تحقیق نظر معلمان دوره ابتدایی می باشد. متغییر وابسته روند آموزشی می باشد تاثیر پذیری معلمان از راهنمایان آموزشی متغییرهای کنترل جنسیت ، سن معلمان و مدیران می باشد.

ادامه مطلب »

پرسشنامه امید به آینده

این پرسشنامه از ۲۴سئوال ، سه گزینه ای تشکیل شده است . این سئوالات میزان امیدواری دانشجویان به آینده و خصایص آینده نگری آنها را می سنجد . این آزمون با استفاده از پرسشنامه های موجود و به کمک استادان راهنما و مشاور ،‌متخصصین روانشناسی و محقق ساخته شده است . این پرسشنامه در پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه ... ادامه مطلب »

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و امید به آینده در دانشجویان

پژوهش رشته علوم تربیتی و روانشناسی پژوهش حاضر به منظور یافتن پاسخ این سوال که آیا بین انگیزه پیشرفت و امید به آینده در دانشجویان دانشگاه پیام نور شه رابطه وجود دارد , طرح ریزی و اجرا گردیده است . انگیزه پیشرفت و امید به آینده بر اساس پرسش نامه های انگیزه پیشرفت هرمنس ‌و ‌پرسشنامه امید به آینده تعریف شده است و کسب نمرات خام متفاوت در این مقیاس ها به منزله تفاوت در انگیزه پیشرفت و امید به آینده افراد در نظر گرفته شده است . فرضیه پژوهش این بود که کسانی انگیزه پیشرفت بهتری دارند که از امید به آینده مطلوب‌تری نیز برخوردار هستند. به منظور آزمایش فرضیه مذکور ۱۰۰ دانشجو از پیام نور شهرستان مهاباد به عنوان نمونه انتخاب شد. از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. پرسشنامه انگیزه پیشرفت و امید به آینده روی دو گروه مذکر و مونث اجرا شد . برای هر آزمودنی یک پرسشنامه انگیزه پیشرفت و یک پرسشنامه امید به آینده داده شد, سپس نمرات خام هر فرد در هر مقیاس محاسبه شد بعد از این مرحله بین نمرات خام انگیزه پیشرفت و امید به آینده همبستگی پیرسون محاسبه شد تا رابطه انگیزه پیشرفت و امید به آینده مشخص شود . فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین انگیزه پیشرفت دانشجویان و امید به آینده آنها, مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که بین انگیزه پیشرفت و امید به آینده دانشجویان رابطه معنی دار حدود۰,۷۱ وجود دارد . به عبارت دیگر افرادی که از انگیزه پیشرفت بالایی برخوردار بودند از امید به آینده بیشتری نیز برخوردار بوده اند و نتایج نشان داد که بین انگیزه پیشرفت و امید به آینده تفاوت معنی داری وجود ندارد بلکه رابطه معنی دار ( مثبت ) وجود دارد .

ادامه مطلب »

بررسی عوامل مؤثر در ارزشیابی عملکرد دبیرستان‌ها

پژوهش رشته علوم تربیتی این پژوهش به منظور بررسی عوامل و ارزشیابی عملکرد و دبیران دبیرستانهای شهرانجام شده است . تعداد معیارهای ارزشیابی متعددند که در این پژوهش و معیار عوامل عملکردی و معیارهای رفتارشغلی و اخلاقی در نظر گرفته شده است . فرضیه های پژوهش عبارتند از : ۱- میزان عملکرد معلمان در بین معلمان زن و مرد متفاوت است . ۲- میزان معیارهای رفتار شغلی اخلاقی در بین دبیران زن و مرد متفاوت است . ۳- بین معیارهای شغلی اخلاقی با عوامل عملکردی دبیران رابطه وجود دارد . این تحقیق یک تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد که برای آزمون فرضیه ها از روش t مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شده است . نمونه گیری تحقیق فوق به روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد ۹۰ نفر از دبیران و دبیرستانهای شهرستان بناب انتخاب شده اند . متغیرهای پژوهش عبارتند از عوامل موثر در ارزشیابی عملکرد که این عوامل موثر عبارتند از : عوامل عملکردی و معیارهای رفتار شغلی اخلاقی ادامه مطلب »

پرسشنامه رایگان سنجش عملکرد سازمانی

پرسشنامه رایگان سنجش عملکرد سازمانی جهت انجام پایان نامه ای  با عنوان “ بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و بهبود عملکردشعب بانک سپه استان آذر بایجان شرقی” در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی تنظیم شده است.   نمونه ای از گویه های پرسشنامه سنجش عملکرد سازمانی ۱-نحو فعالیت شما در سازمان تا چه حد به ... ادامه مطلب »

پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی

پرسشنامه ای که پیش روی شماست جهت انجام پژوهشی با عنوان “ بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و بهبود عملکردشعب بانک سپه استان آذر بایجان شرقی” در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تنظیم شده است. مشخصات فردی: الف- جنسیت ب- میزان تحصیلات ج- سن د- سنوات خدمت نمونه ای از گویه های پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی ۱-آیااگر امکان ... ادامه مطلب »

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و بهبود عملکرد شعب بانک

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی

چکیده در این پژوهش سعی شده است تا به یکی از مفاهیم نسبتاً جدید رفتار سازمانی یعنی رفتار شهروندی سازمانی‌با یک دید جامع، نگریسته و رابطه آن با بهبود عملکرد بانک سپه استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. رفتار شهروندی براساس نظریه ارگان درپنج بُعد نوع دوستی،وظیفه شناسی، احترام و تکریم، فضیلت شهروندی و جوانمردی، و بهبود عملکرد بر اساس بخشنامه شماره۲۵۵۹ مورخه ۱۸/۷/۱۳۸۸، با پنج مؤلفه بخش منابع، مصارف، درآمد، تشویقی و ارتقاء کیفیت خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری آن را تمام کارکنان رسمی بانک سپه استان آذربایجان شرقی درسال ۱۳۸۸ تشکیل داده و نمونه آماری که اندازه آن با استفاده از فرمول کوکران ۲۶۲ نفر بر آورد گردیده، از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو مرحله ای وتصادفی طبقه ای ساده از جامه آماری تحقیق، انتخاب گردیده است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و با استفاده از دو پرسشنامه ، رفتار شهروندی سازمانی و بهبود عملکرد ، متغیرها اندازه گیری شده اند. پایایی پرسشنامه های مذکور از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده است. یافته های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) وآمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) مورد بررسی قرار گرفته اند.

ادامه مطلب »