سر خط نوشته

پژوهش

رابطه کودک آزاری والدین با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان

پژوهش رشته روانشناسی پژوهش حاضر بررسی رابطه کودک آزاری والدین بر روی مهارتهای اجتماعی دانش آموزان است. بدین منظور تعداد ۶۰ نفر از دانش آموزان دخترانه زینب را انتخاب کردیم که در این پژوهش شرکت کردند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه کودک آزاری والدین که ساخته استاد غلامحسین جوانمرد و استاد ممقانی و پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون بود که برای بدست آوردن نتایج این پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که پس از تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده نشان داد که بین کودک آزاری والدین و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان هیچ رابطه معنی داری مشاهده نشد همچنین بین سطح تحصیلات والدین و کودک آزاری آنها رابطه معنی داری وجود ندارد و بین سطح تحصیلات والدین و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد بنابراین تمام فرضیات این پژوهش رد شدند.

ادامه مطلب »

بررسی تاثیر آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی بر نوآوری سازمانی

پژوهش کترشناسی ارشد گروه مدیریت هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی بر نو آوری سازمانی (مطالعه موردی اداره امورمالیاتی استان اردبیل) می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش مورد استفاده برای تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل می باشد که برابر ۳۱۳ نفر می باشند.برای تعیین حجم نمونه کارکنان از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر ۱۷۷ بدست آمده است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است.بمنظور گرد آوری داده های مورد نیاز، از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه استاندارد نوآوری و پرسشنامه محقق ساخته آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی بر نوآوری سازمانی امور مالیاتی تاثیر دارد.همچنین خودکارآمدی، عزت نفس، انگیزه یادگیری و انگیزش از طریق انتظارات بر نوآوری سازمانی امور مالیاتی تاثیر دارد.

ادامه مطلب »

بررسی میزان موفقیت فارغ التحصیلان در رشته‌های مختلف از نظر شغلی

پژوهش کارشناسی رشته علوم تربیتی اشتغال صحیح و گزینش افراد مناسب برای انجام مشاغل از مهم ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه و تامین کننده سلامت روانی انسان ها و نیل بر خود کفائی مملکت و بی نیازی از دیگران محسوب می شود.اشتغال یکی از اساسی ترین فعالیتهای زندگی انسان بشمار می رود و هر فردی به خاطر امرار معاش و تداوم زندگی،باید ساعاتی از اوقاتش را کار کند. اشتغال واقعه ای از زندگی است که برای همه انسان ها در برهه ای از زمان اتفاق می افتد و هیچ کس را گریزی از آن نیست.همچنین بقاء و رشد جامعه به اشتغال وابسته است جوامعی که انسان‌های فعال و کارآمد دارند برای زندگی خویش حاکمند و به انواع گوناگون در تعیین شیوه زندگی جوامع دیگر اثر می گزارند.رضایت شغلی،تعیین کننده مهمی در رضایت از زندگی است و تمام رفتارها و روابط انسانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم،از چگونگی اشتغال او متاثر است.مفاسد اجتماعی به دلایل متعدد، ریشه مهمی در بیکاری دارند و از طریق اشتغال می توان بسیاری از این نابسامانی‌ها را بر طرف کرد..

ادامه مطلب »

شناسایی عامل بیماری پژمردگی گوجه فرنگی و کنترل آن با استفاده از باکتری های آنتاگونیست

پژوهش کارشناسی‌ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی یکی از عوامل محدودکننده ی تولید گوجه فرنگی در دنیا بیماری پژمردگی باکتریایی با عامل Ralstonia solanacearum می باشد. با توجه به اهمیت این بیماری در گوجه فرنگی، استفاده از عوامل کنترل زیستی می‌تواند یک راهکار موثر و بی خطر در کاهش خسارت این بیماری می باشد. در سال ۱۳۹۴، نمونههای گیاه گوجه فرنگی مشکوک به بیماری پژمردگی از مناطق مخنلف استان آذربایجان شرقی جمعآوری شد. پس از جداساز ی باکتری ها، شناسایی آن ها با آزمون های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی لازم صورت گرفت. در بررسی های ژنوتیپی، جدایه ها با جفت آغازگرهای ۷۶۰/۷۵۹، PS96I/ PS96H قادر به تکثیر قطعه ۲۸۲ و ۱۴۸ جفت بازی بودند. بر اساس مجموع بررسی های فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های عامل بیماری پژمردگی گوجه فرنگی به عنوان بیوار ۲ R. solanacearum شناسایی شدند.

ادامه مطلب »

شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی و کنترل آن با استفاده از باکتری های آنتاگونیست

پژوهش کارشناسی‌ ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی پکتوباکتریوم ها گروه مهمی از باکتری های بیماری زای گیاهی هستند که دارای گسترش جهانی می باشند. این باکتری ها محدودیت میزبانی نداشته و اکثر گیاهان آبدار و گوشتی را آلوده می کنند. مبارزه با این بیماری دشوار بوده و یکی از مهم ترین روش ها ، کنترل بیولوژیک است که این بررسی در همین راستا انجام گرفته است. در سال ۱۳۹۴، نمونه های سیب زمینی مشکوک به بیماری پوسیدگی نرم از مناطق مخنلف استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد. پس از جداساز ی باکتری ها، شناسایی آن ها با آزمون های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی لازم صورت گرفت. در بررسی های ژنوتیپی، جدایه ها با جفت آغازگرهای Y2/Y1، EXPCCF/EXPCCR قادر به تکثیر قطعه ۴۳۰ و ۵۵۰ جفت بازی بودند. بر اساس مجموع بررسی های فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی به عنوان Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum شناسایی شدند.

ادامه مطلب »

تاثیرتمرینات متناوب با شدت بالا HIIE بر نیمرخ لیپیدی، شاخص التهابی و ویژگی های آنتروپومتریک زنان جوان

پژوهش کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی یکی از پروتکل های تمرینی که اخیرا مطرح شده تمرین تناوبی با شدت بالا HIIE) High intensity interval exerceas) می باشد که از لحاظ زمانی مقرون بصرفه است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر HIIE بمدت ۸ هفته بر پروفایل لیپیدی، پروتئین واکنشگر C (CRP )، قند خون ناشتا (FBS) سرمی و پارامترهای آنتروپومتریک زنان جوانی که فعالیت ورزشی ندارند می باشد. نتیجه گیری: HIIE می تواند موجب بهبود پارامترهای لیپیدی، التهابی و آنتروپومتریکی شود، بنابراین می تواند جایگزین مناسبی برای تمرینات ورزشی زمان بر بویژه در زنان غیرفعالی باشد که دوست دارند با صرف زمان کمتر به سلامت جسمی و تناسب اندام مطلوب برسند.

ادامه مطلب »

امکان سنجی تحقق جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص در فضای مجازی در حقوق ایران

پژوهش کارشناسی ارشد رشته حقوق یکی ازجرایمی که امروزه به صورت گسترده درسطح جامعه صورت می گیرد،جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است که مستقیماَ حیثیت و شخصیت روحی و روانی آنان را مورد هدف قرار می دهد.منظور از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص عبارتست از رفتارهایی که شخصیت،حیثیت وآبروی افراد را مورد خدشه وآسیب قرار می دهد.دراین راستا با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات وارتباطات در دهه های اخیر،فضای مجازی اعم از رایانه،اینترنت،تلویزیون،تلفن ونظایرآن ها،نقش به سزایی را در ارتکاب این جرایم ایفا می کند،به طوری که شاهد رشد روز افزون این جرایم در فضای مجازی هستیم.این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ،تحلیلی و توصیفی نگاشته شده است ،هدف، بررسی تحقق ارتکاب جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص درفضای مجازی می باشد.و در کنارآن اقدامات حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران در قبال این جرایم نوظهور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

ادامه مطلب »