سر خط نوشته

پژوهش

تخمین محتوای رطوبتی قطعات پاپایا حین خشک شدن در خشک‌ کن کابینتی با استفاده از ANFIS

پژوهش کارشناسی ارشدM.S.C. گروه علوم و صنایع غذایی امروزه روش هوش مصنوعی به خوبی پیشرفته شده است و به طور گسترده ای برای مدل سازی فرآیند خشک شدن محصولات کشاورزی و مواد غذایی استفاده می شود.. در این تحقیق، سیستم تلفیقی شبکه عصبی و منطق فازی (ANFIS) شامل سه ورودی (زمان خشک کردن، دمای خشک کردن و ضخامت قطعات) و یک خروجی (مقدار نسبت رطوبتی) طراحی شد و جهت بررسی کنتیک خشک شدن قطعات پاپایا مورد استفاده واقع شد. برای طراحی مدل ANFIS از توابع عضویت مثلثی (trimf) و ۲۷ قانون فازی استفاده شد. بعلاوه، از چهار مدل ریاضی مختص خشک کردن لایه نازک مواد غذایی رایج در منابع شامل نیوتن، پیج اصلاح شده، هندرسون و پابیس و ونگ و سینگ، جهت مدل سازی و همچنین مقایسه با روش ANFIS استفاده شد.. نتایج نشان داد که در بین مدل های ریاضی، مدل نیوتن نزدیک ترین داده ها را نسبت به داده های آزمایشگاهی پیش بینی کرد (R2 برابر با ۹۹۵۴/۰ و RMSE برابر با ۰۲۳۰/۰). مقدار بالای R2 (9967/0) و مقدار پائین RMSE (0161/0) دقت بالای تکنیک مدل سازی بر پایه هوش مصنوعی ANFIS را برای تخمین محتوای رطوبتی قطعات لایه نازک پاپایا نشان داد. بنابراین بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که تخمین محتوای رطوبتی قطعات پاپایا با ANFIS با دقت بیشتری نسبت به مدل سازی ریاضی قابل انجام است.

ادامه مطلب »

بررسی تطبیقی مثنوی های سنایی و عطار

پژوهش کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی اندیشه های عارفانه و صوفیانه حکیم سنایی تحوّلی بنیادین در شعر فارسی پدید آورد و میدان ادب را در چشم انداز شاعران وسعت بخشید و به کاخ رفیع شعر ایرانی شکوهی شگفت انگیز بخشید ، به طوری که عطّار و مولوی با الهام از آثار او ، شاهکارهای جهانی بوجود آوردند و از او به بزرگی یاد کردند. به او به دیده حرمت نگریستند. در این رساله سعی شده است تا میزان و چگونگی تأثیر سبک سنایی در شیوه داستان پردازی عطّار بیان گردد و دیدگاههای کلی هر کدام در حکایتها و تمثیلات و مشترکات و وجوه اختلافشان مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب »

اولویت بندی عوامل و روش های حسابداری ساختگی و اثرات اجتماعی آن از دیدگاه حسابرسان مستقل

پژوهش کارشناسی ارشد گروه حسابداری پژوهش حاضر به الویت بندی عوامل وروشهای حسابداری ساختگی واثرات اجتماعی آن را از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان مستقل در تهران وسایر مراکز استان ها می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است. برای این پرسشنامه که دارای ۲۸ گویه بود، تعداد اعضای جامعه مورد بررسی (حسابرسان مستقل) ۱۲۴۵ نفر بود که پرسشنامه برای نمونه انتخابی به تعداد ۱۱۰نفر، از طریق حضور شخصی، مکاتبه وایمیل ... ارسال و تکمیل شده،. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

ادامه مطلب »

کار تحقیقی قبض در قرض

مقدمه همانطور که در مقدمه عرض شد عنوان کار تحقیقی فوق را در قبض در قرض انتخاب کرده ام اما این موضوع در بر گیرنده مسائل جانبی بسیاری می باشد. اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است. این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود. بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

ادامه مطلب »

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس

پژوهش کارشناسی ارشد “M.A.” رشته مدیریت دولتی سرمایه گذاری در بازارهای مالی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است.در بازار سرمایه هر کشور باید تلاش شود تا سرمایه گذاری در اوراق بهادار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق ۲۶ صندوق سرمایه گذاری که تاریخ آغاز فعالیت آنها قبل از سال ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بوده و از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ جزء صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. ۸ عامل بررسی شده عبارتند از : ریسک سرمایه گذاری، نسبت فعالیت، اندازه صندوق، ارزش صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، بازده بازار، مقدار وجه نقد نگهداری شده در صندوق و بازده دوره قبل صندوق می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی(پنل) و با اثرات ثابت رگرسیون معمولی انجام شده است. نتایج تحقیق وجود ارتباط خطی معنی داری بین ۵ متغیر ریسک سرمایه گذاری، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و ابطال شده، نسبت فعالیت و بازده بازار را با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری تائید می کند.

ادامه مطلب »

بررسی نقش خدمات فناوری اطلاعات بر مدیریت تحول سازمانی

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش خدمات فناوری اطلاعات بر مدیریت تحول سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی ادارات امورمالیاتی استان اصفهان) می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان ادارات امور مالیاتی استان اصفهان می‌باشد که کل جامعه آماری ۱۵۶۰ نفر بوده است. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (تعداد کارکنان حاضر در اداره امور مالیاتی هر شهرستان) درصدی که هر شهر در بین کل جمعیت داشته محاسبه، و سپس به همان نسبت نمونه موردنظر به شیوه تصادفی انتخاب شده است.

ادامه مطلب »

بکارگیری مبدلهای چند سطحی جهت اتصال توربین های بادی به شبکه

پژوهش کارشناسی ارشد M.A رشته برق در این پژوهش شبیه سازی یک توربین بادی سرعت متغیر جهت اتصال به شبکه در نرم افزار Matlab شبیه سازی و اجرا گردید. مدل دقیق Pmsg توصیف و در Matlab اجرا و تجزیه تحلیل شده است در این پایان نامه سعی بر این بوده است که در ارتباط با مبدل های چند سطحی و معرفی انها و بکارگیری انها در راستای اتصال توربین های بادی به شبکه و نتایج حاصل از آن توضیحاتی داده شود.

ادامه مطلب »