سر خط نوشته

پژوهش

بررسی میزان رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی

چکیده: به عقیده اسمیت و بالزر رضایت مفهومی مرکب از سازه‌های متعدد است. بدین معنا که ارضای شغل یک مفهوم واحد نیست و باید آن را مجموعه‌ای از وظایف، نقشها ، ارتباطها و پاداشهای درهم آمیخته‌ای دانست که همه با یکدیگر رابطه متقابل دارند. هدف مطالعه در این پژوهش بررسی رضایت شغلی مقطع ابتدایی شهرستان بناب می‌باشد که برای این پروژه از طریق نمونه‌گیری و ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق دادن پرسشنامه در اختیار معلمان صورت گرفته است و نتایج در جدول و نمودار گردآوری شده و محاسبات آماری لازم بر آن صورت گرفته است آزمون آماری که مورد استفاده قرار گرفته بر اساس آمار توصیفی و به روش درجه‌بندی لیکرت تنظیم گشته یافته‌های اصلی پروژه به صورت جدول و نمودار همراه با نتیجه‌گیری در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها آورده شده و نتیجه‌گیری ماکس از آن است که رضایت شغلی در بین معلمان به طرق مثبت می‌باشد.

ادامه مطلب »

بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی A و B با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A وB با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر می باشد. فرضیه پژوهش عبارت است از : بین تیپ شخصیتی A وB و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش شامل ۶۰ نفر از دانشجویان ، ۳۰ نفر دانشجوی دختر و ۳۰ نفر دانشجوی پسر می باشند که مورد مطالعه و آزمون قرار گرفتند. طرح پژوهش مورد نظر از نوع همبستگی و زمینه یابی می باشد. گروه آزمودنی به وسیله پرسشنامه ۱۷ سوالی نوع A وB مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده به وسیله ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t (آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی ) تحلیل شدند.

ادامه مطلب »

بررسی تأثیر جامعه پذیری کارکنان بر کیفیت گرایی آنان در شرکت ملی نفت

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت منابع انسانی جوهره سازمان بوده و کیفیت گرایی آنها باعث خواهد گردید تا توانایی های شان مزیت سازمان محسوب گردد. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت کیفیت گرایی منابع انسانی در ماندگاری و تعالی سازمانها و نیز به منظور حفظ مزیت های رقابتی سازمان در فضای کسب و کار کنونی لازم است مهارتها و توانایی های مورد نیاز برای کیفیت گرایی منابع انسانی در سازمان تقویت شود. مجموعه مهارتها و توانایی هایی که تحت عنوان جامعه پذیری نامگذاری و تعریف شده اند یکی از مهمترین عوامل و فاکتورهایی است که از جنبه های بسیاری عملکرد منابع انسانی سازمان را تحت تأثیر قرار داده و می تواند در کیفیت گرایی آنها مؤثر واقع شود.

ادامه مطلب »

ساز و کارهای حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه

سمینار رشته :حقوق بین المللی موضوع خصومت های مسلحانه درعصر حاضر یکی موضوعات مهم درعرصه بین المللی وداخلی است وجهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللی وداخلی می باشد پیشگیری از این مخاصمات درگروه توسعه مردم سالاری ورعایت حقوق بشر وحکومت قانون درابعادگوناگون است . زنان وگودکان عامل برانگیختن جنگها نبوده ونمی باشد ولی همواره بگواه تاریخ بیشترین صدمات رادر اثر جنگ هابه صورت گوناگون متحمل شده می شوندازمشکلات حادبین المللی زنان نظایرخشونته های غیرانسانی ومسئله تجاوزنظام یافته علیه زنان وکودکان درمناقشات مسلحانه است که اکثرا باهدف پاکسازی قومی ونژادی و.... به طور وحشیانه صورت می پذیرد مسلما برخوردقاطع وجدی جامعه بین المللی می تواندتاثیرمطلوبی درجلوگیری ازارتکاب به این اعمال غیرانسانی داشته باشد

ادامه مطلب »

بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی اندیشه و کنش با میزان نگرانی دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته ی روان شناسی تنظیم شناختی هیجان هنگامی است که فرد با یک موقعیت هیجانی روبرو می شود احساس خوب و خوشبینی برای کنترل هیجان کافی نیست بلکه وی نیاز دارد که در این موقعیت ها بهترین کارکرد شناختی نیز داشته باشد. در اصل در تنظیم هیجان به تعادل بهینه ی از شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز است. زیرا انسان ها با هر چه مواجه می شوند آن را تفسیر می کنند و تفسیرهای شناختی تعیین کننده واکنش های افراد است از نقطه نظر Beck عقاید منفی درباره ی خود عامل محوری در اختلال افسردگی است و نگرش های منفی بخش اصلی تغییرات خلق محسوب می شوند. از طرفی تغییر در هر کدام از بخش های مختلف عملکرد سیستمهای شناختی از قبیل حافظه، توجه،هشیاری موجب تغییر خلق می شود. بنابراین نمی توان نقش تنظیم شناختی را در سازگاری افراد با وقایع استرس زای زندگی نادیده گرفت.

ادامه مطلب »

بررسی عملکرد مدیران مدارس از نظر معلّمان با توجه به اصول فایول در مدیریت

پژوهش کارشناسی علوم تربیتی رشد و گسترش نظامهای آموزش و پرورش ، ویژگی جوامع عصر ماست.این امر، به ویژه در دهه‌های اخیر، در کشورهای رو به توسعه به مسئله ای مهم مبدل شده است.پیامد این رشد روز افزون ، تبدیل نظام آموزشی به سازمانی عظیم و فراگیر است که با تعداد کثیری دانش آموز سروکار دارد.وظایف متعدد و متنوعی انجام می دهد معلّمان و کارکنان فراوانی با دانش و مهارتهای گوناگون به خدمت می گیرد.منابع مالی و مادی عظیمی مصرف می کند و رویهم رفته، اثرات و نتایج دامنه داری به بار می آورد.گردش کار چنین سازمانی، بی تردید در گرو هدف گذاری و برنامه ریزی و سازماندهی هوشمندانه است و نتیجه بخشی و فعالیت و خدمات حساس و خطیر آن مستلزم رهبری و مدیریت اثربخش است.نوع اندیشی در مدیریت آموزش و پرورش ، از ویژگیهای بارز نظام آموزشی در دو دهه اخیر به شمار می رود.این امر به ویژه در کشورهای پیشرفته دگرگونیهای چشم گیری در شیوه های مدرسه داری پدید آورده است.

ادامه مطلب »

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

پژوهش رشته تربیت بدنی این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است . گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل ۶۰ نفر از زنان دانشجوی ۴۲-۲۰ ساله می‌باشد که ۳۰ نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه‌ای و ۳۰ نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد پیام نور بناب در سال ۱۳۹۰ می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با ۰۳/۳ t= و با اطمینان ۹۹% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با ۱۱/۳ t = وبا اطمینان ۹۹% و بین کارکرد اجتماعی با ۵۳/۳ t = و با اطمینان ۹۹% و ۹۹۹% و بین افسردگی با ۵۹/۲ t = و با اطمینان ۹۵/% و در نهایت بین سلامت عمومی با ۵۷/۲t= و با اطمینان ۹۵% تفاوت معنادار وجود دارد.

ادامه مطلب »