سر خط نوشته

کشاورزی

تخمین محتوای رطوبتی قطعات پاپایا حین خشک شدن در خشک‌ کن کابینتی با استفاده از ANFIS

پژوهش کارشناسی ارشدM.S.C. گروه علوم و صنایع غذایی امروزه روش هوش مصنوعی به خوبی پیشرفته شده است و به طور گسترده ای برای مدل سازی فرآیند خشک شدن محصولات کشاورزی و مواد غذایی استفاده می شود.. در این تحقیق، سیستم تلفیقی شبکه عصبی و منطق فازی (ANFIS) شامل سه ورودی (زمان خشک کردن، دمای خشک کردن و ضخامت قطعات) و یک خروجی (مقدار نسبت رطوبتی) طراحی شد و جهت بررسی کنتیک خشک شدن قطعات پاپایا مورد استفاده واقع شد. برای طراحی مدل ANFIS از توابع عضویت مثلثی (trimf) و ۲۷ قانون فازی استفاده شد. بعلاوه، از چهار مدل ریاضی مختص خشک کردن لایه نازک مواد غذایی رایج در منابع شامل نیوتن، پیج اصلاح شده، هندرسون و پابیس و ونگ و سینگ، جهت مدل سازی و همچنین مقایسه با روش ANFIS استفاده شد.. نتایج نشان داد که در بین مدل های ریاضی، مدل نیوتن نزدیک ترین داده ها را نسبت به داده های آزمایشگاهی پیش بینی کرد (R2 برابر با ۹۹۵۴/۰ و RMSE برابر با ۰۲۳۰/۰). مقدار بالای R2 (9967/0) و مقدار پائین RMSE (0161/0) دقت بالای تکنیک مدل سازی بر پایه هوش مصنوعی ANFIS را برای تخمین محتوای رطوبتی قطعات لایه نازک پاپایا نشان داد. بنابراین بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که تخمین محتوای رطوبتی قطعات پاپایا با ANFIS با دقت بیشتری نسبت به مدل سازی ریاضی قابل انجام است.

ادامه مطلب »

شناسایی عامل بیماری پژمردگی گوجه فرنگی و کنترل آن با استفاده از باکتری های آنتاگونیست

پژوهش کارشناسی‌ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی یکی از عوامل محدودکننده ی تولید گوجه فرنگی در دنیا بیماری پژمردگی باکتریایی با عامل Ralstonia solanacearum می باشد. با توجه به اهمیت این بیماری در گوجه فرنگی، استفاده از عوامل کنترل زیستی می‌تواند یک راهکار موثر و بی خطر در کاهش خسارت این بیماری می باشد. در سال ۱۳۹۴، نمونههای گیاه گوجه فرنگی مشکوک به بیماری پژمردگی از مناطق مخنلف استان آذربایجان شرقی جمعآوری شد. پس از جداساز ی باکتری ها، شناسایی آن ها با آزمون های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی لازم صورت گرفت. در بررسی های ژنوتیپی، جدایه ها با جفت آغازگرهای ۷۶۰/۷۵۹، PS96I/ PS96H قادر به تکثیر قطعه ۲۸۲ و ۱۴۸ جفت بازی بودند. بر اساس مجموع بررسی های فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های عامل بیماری پژمردگی گوجه فرنگی به عنوان بیوار ۲ R. solanacearum شناسایی شدند.

ادامه مطلب »

شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی و کنترل آن با استفاده از باکتری های آنتاگونیست

پژوهش کارشناسی‌ ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی پکتوباکتریوم ها گروه مهمی از باکتری های بیماری زای گیاهی هستند که دارای گسترش جهانی می باشند. این باکتری ها محدودیت میزبانی نداشته و اکثر گیاهان آبدار و گوشتی را آلوده می کنند. مبارزه با این بیماری دشوار بوده و یکی از مهم ترین روش ها ، کنترل بیولوژیک است که این بررسی در همین راستا انجام گرفته است. در سال ۱۳۹۴، نمونه های سیب زمینی مشکوک به بیماری پوسیدگی نرم از مناطق مخنلف استان آذربایجان شرقی جمع آوری شد. پس از جداساز ی باکتری ها، شناسایی آن ها با آزمون های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی لازم صورت گرفت. در بررسی های ژنوتیپی، جدایه ها با جفت آغازگرهای Y2/Y1، EXPCCF/EXPCCR قادر به تکثیر قطعه ۴۳۰ و ۵۵۰ جفت بازی بودند. بر اساس مجموع بررسی های فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های عامل بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی به عنوان Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum شناسایی شدند.

ادامه مطلب »

بررسی روش بهینه سازی خط نورد گرم میلگرد برای تولید مفتول CK45

پژوهش رشته: مکانیک ماشین های کشاورزی معمولا به علت نوسانات شدید قیمت آهن آلات دربازار و تولید زیاد میلگرد درکشور واز طرفی نیاز شدید کشور به مفتولCK45 که برخی ازنیاز کشور ازطریق واردات برطرف می شد . دراین پایان نامه سعی شده است که با بررسی روش بهینه سازی خط نورد میلگرد برای تولید مفتول CK45 که ضرورت نیاز به تولید در صنعت داخلی کشور وهمچنین نسبت به میلگرد سود دهی بیشتری دارد واز طرفی واردات این محصول از خارج کمتر می شد. که در این ارزیابی ابتدا به تعغیرات اساسی از جمله تغییرات کالیبر غلتک ها و تعویض الکترو موتور استندها از ۴۰۰ به ۶۸۰ کیلو وات وحذف استندها از ۱۲ به ۲ استند، وتغیرات دربسته بندی انجام گرفته وبنابراین نتایج آزمایش ها در مورد تست آنالیز شیمیایی، وآلتراسونیک بدست آمد وبرای ازبین بردن مشکل پیچیدگی محصول وترک داشتن، آج طولی، تلاش وبرای رفع این عیوب پرداخته شده است. که حاصل نتایج بدست آمده وتولید این محصول با موفقیت انجام شده است.

ادامه مطلب »

پژوهش تاثیر ارقام مختلف خیار بر واکنش زیستی سفیدبالک در شرایط گلخانه

پژوهش کارشناسی ارشد (M.Sc) در رشته حشره شناسی کشاورزی سفیدبالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) یکی از آفات مهم گلخانه در دنیا و ایران است که سالانه خسارت هنگفتی بر محصولات کشاورزی وارد می کند. از اینرو در این تحقیق برخی پارامتر های زیستی و جدول زندگی آن روی چهار رقم خیار گلخانه ای (رویال اسلویس، سلطان، نگین و ویدا) در دو ارتفاع ۶۰ و ۹۰ سانتی متری در درجه حرارت ۲۶-۱۹ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۸۰% در شرایط گلخانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. طول دوره رشد پیش از بلوغ این حشره روی رقم های مذکور به ترتیب ۳۴/۰±۴۹/۲۷، ۳/۰±۲۳/۲۸، ۲۴/۰±۶۳/۲۶ و ۳/۰±۴۴/۲۷ روز و میانگین آن در دو ارتفاع مختلف به ترتیب ۱۴/۰±۴۳/۲۶ و ۲۴/۰±۶۵/۲۸ روز محاسبه گردید. حداقل و حداکثر درصد مرگ و میر پیش از بلوغ در ارقام مختلف به ترتیب ۴% و ۷% بود که فاقد اختلاف معنی داری بود. طول عمر افراد بالغ ماده روی این رقم ها به ترتیب ۶۷/۰±۹/۲۷، ۳۴/۰±۳۵/۲۱، ۶/۰±۷۱/۲۶ و ۴۶/۰±۲۲ روز بود که اختلاف آنها در سطح ۱% معنی دار بود. میانگین آن در دو ارتفاع مختلف نیز۴/۰±۲۹/۲۳ و ۶۶/۰±۴/۲۶ روز بود. کل میزان تخم سفیدبالک گلخانه روی رقم های مورد بررسی به ترتیب ۸۹/۴±۸۲/۲۰۳، ۵۷/۳±۲۶/۱۳۲، ۳۱/۵±۶۸/۲۱۰ و ۱۵/۵±۷۹/۱۶۲ و در دو ارتفاع مورد بررسی نیز میانگین تخم به ترتیب ۷۵/۴±۹۸/۱۸۷ و ۶۸/۵±۶۶/۱۶۷ شمارش شد که اختلاف آنها در سطح ۱% معنی دار بود. بین نسبت جنسی سفیدبالک گلخانه روی رقم ها و دو ارتفاع مذکور اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت روی رقم های مورد آزمایش ۰۰۳۶/۰ ±۱۳۵۸/۰، ۰۰۰۱۹/۰±۱۱۶۸/۰،۰۰۱۷/۰±۱۲۹۴/۰ و ۰۰۱۸/۰±۱۲۳۴/۰ بوده و میانگین آن در دو ارتفاع مورد آزمایش۰۰۱۶/۰±۱۳۴۶/۰ و ۰۰۱۵/۰±۱۱۶۸/۰ بود. با توجه به خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی، رقم سلطان به عنوان رقم نسبتاً مقاوم در مقابل رشد افزایش جمعیت این آفت تعیین گردید.

ادامه مطلب »

بررسی برای یافتن روش تکثیر وریشه دار شدن مناسب و همزمان ریزنمونه های مواروپایی(رقم بیدانه سفید) Vitis vinifea L

انگور اروپایی رقم بیدانه سفید (Vitis vinifera L.) تنها گونه با ارزش تجاری درجنس Vitis میباشد که درسطح دنیا به طور وسیع انتشار یافته است ودارای ارزش تجاری است. در این بررسی با روش کشت درون شیشه ای اثرات تغییر غلظت محیط کشت با ترکیب مواد تنظیم کننده رشد بکارگرفته شده در مرحله افزونگری برای تولید گیاهچه های واجد ریشه کافی، متناسب با توسعه شاخساره ها به صورت یک مرحله ای و با حذف مرحله پیش انتقال درانگور رقم بی دانه سفید مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه از شاخساره های زیر کشت مرحله افزونگری بعنوان ریز نمونه و به صورت ریز نمونه های تک گره ویا نوک شاخسار و از محیط کشت پایه موراشیک و اسکوک(۱۹۶۲) ، همراه با مواد تنظیم کننده با غلظت ۵/۱ میلی گرم در لیتر و با غلظت ۰۳/۰ میلی گرم در لیتر و۴۰ میلی گرم در لیتر آدونین سولفات که دارای ۷/۰ درصد آگار و ۵/۲۲ گرم در لیتر ساکارز و با pH 7 / 5 بود، استفاده شد و به صورت محیط کشت کامل ، ، و تیمار بندی گردید. درمرحله افزونگری از نظر صفت تعداد ریشه بیشترین مقدار برای این صفت در محیط کشت وکمترین آن به صورت توام در دو محیط کشت کامل و بدست آمد واز نظر طول کلی ریشه ها بیشترین مقدار در محیط کشت وکمترین مقدار آن در محیط کشت کامل مشاهده گردید واز لحاظ صفت طول شاخساره ها بیشترین مقدار مربوط به محیط کشت وکمترین آن مربوط به محیط کشت بود. نتایج نشان می دهد همراه با ترکیب مواد تنظیم کننده رشد به کار رفته ، محیط کشت در مرحله افزونگری مناسب ترین محیط کشت برای یک مرحله ای کردن می باشد وبه این ترتیب بدون تغییر محیط کشت در مرحله افزونگری و همچنین بدون نیاز به مرحله پیش انتقال ، گیاهچه هایی با رشد و توسعه کافی ریشه که متناسب با رشد شاخساره ها است، تامین می گردد.

ادامه مطلب »