سر خط نوشته

معماری

پروژه نهایی دانشکده معماری

پروژه نهایی رشته مهندسی معماری با عنوان : دانشکده معماری رساله حاضر، تلاشی است در جهت رفع یکی از مهمترین موانع آموزشی معماری در کشور و هدف آن دستیابی به یک الگوی کالبدی- تحت عنوان دانشکده معماری – با توجه به مبانی و مفاهیم معماری از یک سو و ضوابط و معیارهای خاص مربوط به طراحی در فضاهای آموزشی از سوی دیگر است. در کشور ما سالانه بودجه هنگفت- و البته ناکافی- صرف مسأله آموزش می گردد، اما علیرغم این سرمایه گذاری وضعیت بسیاری از دانشگاههای کشور نامناسب و غیرقابل قبول است که دلیل آن نبود فضای کافی و متناسب با تعداد دانشجویان و نیز عدم وجود برنامه ریزی و مدیریت صحیح در این زمینه است. دغدغه اصلی نگارنده نیز در این تحقیق، نبود فضای آموزشی – چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی – برای دانشجویان رشته معماری در دانشگاه های ... بوده و سعی در آن دارد که مکانی مناسب و پاسخگو از هر حیث، برای بهره وران آن، طرح نماید.

ادامه مطلب »