سر خط نوشته

مدیریت

بررسی وضعیت رهبری معنوی و رابطه آن با پاسخگویی سازمانی

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین وضعیت رهبری معنوی و رابطه آن با پاسخگویی سازمانی در سازمان های دولتی شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر برای اندازه‌گیری متغیر مستقل تحقیق (رهبری معنوی) از چارچوب نظری فرای(۲۰۰۳) و برای اندازه‌گیری متغیر وابسته (پاسخگویی سازمانی) از چارچوب نظری طراحی شده توسط رمزک (۲۰۰۵ ) استفاده شده است. فرضیه‌های تحقیق شامل سه فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی بر اساس چارچوب نظری طراحی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی ـ پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان ارومیه به تعداد ۸۳۲۷ نفر است، برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران و برای تعیین حجم نمونه هر سازمان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. طبق محاسبات، حجم نمونه تحقیق ۳۶۷ نفر برآورد شد. کلمات کلیدی: رهبری معنوی ـ پاسخگویی سازمانی ـ سازمان های دولتی

ادامه مطلب »

تحلیل چند معیار عوامل بروز دیرکرد در تکمیل پروژه‌های عمرانی شرکت ملی گاز

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت این پایان نامه به بررسی علل ایجاد و بروز دیرکرد در پروژه‌های عمرانی شرکت ملی گاز می‌پردازد. در این راستا، تمامی علل شناسایی شده را در ۳ گروه مختلف خوشه‌بندی می‌شود. این سه گروه: ۱- دانش و تجربه کم مدیریت ۲- عوامل برون سازمانی و ۳- عوامل دورن سازمانی هستند. در این راستا ۱۴ متغیر تاثیرگذار در پیدایش دیرکرد در زمان تکمیل پروژه‌ها ناشی از دانش و تجربه کم مدیریت، ۷ متغیر تاثیرگذار ناشی از عوامل برون سازمانی و ۷ متغیر دیگر ناشی از عوامل درون سازمانی شناسایی و بررسی می‌شوند. بعد از به سهم هرکدام بر بروز دیرکرد در پروژه پرداخته شد. از جمله اهداف دیگر این تحقیق، اولویت‌بندی این معیارها توسط است. در ادامه، مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق در ارتباط با متغیرهای پژوهش ارائه می‌شود. از سویی هم، پیشینه تحقیق‌های مرتبط نیز مرور گردید. این تحقیق را می‌توان کاربردی از نوع توسعه‌ای دانست. روش تحقیق توصیفی است زیرا به بیان و توصیف عوامل طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها می‌پردازد. در این راستا، از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات نیز استفاده می‌شود. برای تحلیل و اعتبارسنجی فرضیه‌های تحقیق از آمار استنتاجی و ابزارهای تجزیه و تحلیل چند هدفه استفاده می‌شود.

ادامه مطلب »

عوامل موثر بر افزایش وفاداری مشتریان

پژوهش کارشناسی مدیریت بازرگانی چکیده بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند ولی امروزه بازاریابی یعنی رشد دادن مشتری، توجه به رضایتمندی وی، کیفیت از دیدگاه وی و در نهایت یعنی ایجاد مشتری وفادار می باشد و تمایل زیادی نسبت به وفاداری به وجود آمده است و جهانی شدن رقابت و توسعه تکنولوژی اطلاعات، آگاهی های مشتریان را ارتقا داده و در سطح بازارها دست یافت. این پژوهش به صورت میدانی انجام گرفته است جامعه کل شعب بانک ملت تبریز و نمونه شعبه الهیه و تبریز در نظر گرفته شده است و نمونهای ۱۰۰ نفری فرم نظرسنجی را پر کردهاند و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

ادامه مطلب »

بررسی تأثیر جامعه پذیری کارکنان بر کیفیت گرایی آنان در شرکت ملی نفت

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت منابع انسانی جوهره سازمان بوده و کیفیت گرایی آنها باعث خواهد گردید تا توانایی های شان مزیت سازمان محسوب گردد. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت کیفیت گرایی منابع انسانی در ماندگاری و تعالی سازمانها و نیز به منظور حفظ مزیت های رقابتی سازمان در فضای کسب و کار کنونی لازم است مهارتها و توانایی های مورد نیاز برای کیفیت گرایی منابع انسانی در سازمان تقویت شود. مجموعه مهارتها و توانایی هایی که تحت عنوان جامعه پذیری نامگذاری و تعریف شده اند یکی از مهمترین عوامل و فاکتورهایی است که از جنبه های بسیاری عملکرد منابع انسانی سازمان را تحت تأثیر قرار داده و می تواند در کیفیت گرایی آنها مؤثر واقع شود.

ادامه مطلب »

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس

پژوهش کارشناسی ارشد “M.A.” رشته مدیریت دولتی سرمایه گذاری در بازارهای مالی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است.در بازار سرمایه هر کشور باید تلاش شود تا سرمایه گذاری در اوراق بهادار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق ۲۶ صندوق سرمایه گذاری که تاریخ آغاز فعالیت آنها قبل از سال ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بوده و از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ جزء صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. ۸ عامل بررسی شده عبارتند از : ریسک سرمایه گذاری، نسبت فعالیت، اندازه صندوق، ارزش صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، بازده بازار، مقدار وجه نقد نگهداری شده در صندوق و بازده دوره قبل صندوق می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی(پنل) و با اثرات ثابت رگرسیون معمولی انجام شده است. نتایج تحقیق وجود ارتباط خطی معنی داری بین ۵ متغیر ریسک سرمایه گذاری، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و ابطال شده، نسبت فعالیت و بازده بازار را با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری تائید می کند.

ادامه مطلب »

بررسی نقش خدمات فناوری اطلاعات بر مدیریت تحول سازمانی

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش خدمات فناوری اطلاعات بر مدیریت تحول سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی ادارات امورمالیاتی استان اصفهان) می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان ادارات امور مالیاتی استان اصفهان می‌باشد که کل جامعه آماری ۱۵۶۰ نفر بوده است. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (تعداد کارکنان حاضر در اداره امور مالیاتی هر شهرستان) درصدی که هر شهر در بین کل جمعیت داشته محاسبه، و سپس به همان نسبت نمونه موردنظر به شیوه تصادفی انتخاب شده است.

ادامه مطلب »

بررسی تاثیر آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی بر نوآوری سازمانی

پژوهش کترشناسی ارشد گروه مدیریت هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی بر نو آوری سازمانی (مطالعه موردی اداره امورمالیاتی استان اردبیل) می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش مورد استفاده برای تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل می باشد که برابر ۳۱۳ نفر می باشند.برای تعیین حجم نمونه کارکنان از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر ۱۷۷ بدست آمده است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است.بمنظور گرد آوری داده های مورد نیاز، از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه استاندارد نوآوری و پرسشنامه محقق ساخته آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی بر نوآوری سازمانی امور مالیاتی تاثیر دارد.همچنین خودکارآمدی، عزت نفس، انگیزه یادگیری و انگیزش از طریق انتظارات بر نوآوری سازمانی امور مالیاتی تاثیر دارد.

ادامه مطلب »