سر خط نوشته

عمران

بررسی تاثیر تغییر قطر وجنس لوله بر روی فشار ناشی از ضربه قوچ

پژوهش کارشناسی ارشد رشته عمران ضربه قوچ یا شوک هیدرولیکی که معمولا در اثر تغییر ناگهانی سرعت جریان سیال درون مجاری تحت فشار، باز کردن و بستن ناگهانی شیرها، از کار افتادن ناگهانی پمپ ها، شکستگی در خطوط لوله انتقال و به طور کلی هر عاملی که باعث تغییر دبی و جهت سرعت سیال در خطوط لوله می شود پدید می آید، که یک نوع خاص از جریانهای ناپایدار میرا می باشد و پدیده ای است که در نتیجه تغییرات دبی یا سرعت مقدار معینی نیرو ایجاد می کند که این نیرو به صورت موج با سرعت ثابت در خطوط لوله جریان، ممکن است به بالادست و پایین دست سیستم حرکت کند. در یک سیستم همانند خطوط انتقال و شبکه سیستم های پمپاژ، این تغییرات فشاربا اعمال یک تغییر مشخص بر سیستم شروع می شود و در طول یک دوره انتقالی جریان، بوسیله شکلی از استهلاک درون سیستم به حالت ماندگار بعدی منتهی می شود. بدیهی است که در طراحی خطوط انتقال بایستی از ایجاد فشار منفی که منجر به جدائی ستون آب خواهد شد ممانعت به عمل آید.

ادامه مطلب »