سر خط نوشته

علوم اجتماعی

پژوهش بررسی مشارکت سیاسی دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته علوم اجتماعی (( پژوهشگری )) این پژوهش تحت عنوان «بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسر در بناب» به روش توصیفی - مقایسه‌ای انجام شده است و اطلاعات آن به روش میدانی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته (با ۳۶ پرسش بسته) جمع‌آوری شده است. پرسشنامه‌ها بین ۱۰۰ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در دو دانشگاه آزاد و پیام نور، به طور مساوی توزیع شد. سپس داده‌های آماری، با بهره‌‌گیری از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام شد و با استفاده از تحلیل‌های یک متغیره ، پیرسون و اسپرمن براساس نوع و میزان همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل نتایج ارائه شد.

ادامه مطلب »

بررسی جامعه شناختی پیامد ها و مشکلات آپارتمان نشینی

پژوهش رشته علوم اجتماعی معضلات آپارتمان نشینی امری است که باید به صورت تخصصی موشکافی شد و در این پژوهش سعی شده است تا از این مشکلات سخنی به جا آورده شود. نوشتار حاضر بر آن است تا بر اساس پژوهش پیمایشی اثر پیامد ها ومشکلات آپارتمان نشینی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا فرضیات جهت بررسی مشکلات آپارتمان نشینی و در آخر پرسش نامه ای طراحی وتنظیم شده است . جامعه آماری پژوهش مورد مطالعه ما شهرستان بناب میباشد که از میان آنها حجم نمونه آماری بالغ بر ۴۰ واحد از مجتمع های واقع در کوی شهردای ،خیابان آب و میدان شهریار بوده را به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده است . تکنیک وابزار پژوهش پرسش نامه های است که با توجه به فرضیه های که با استفاده از بعضی نظریات همچون نظریه رابرت ازرا پارک،لوی ویرث، طراحی، توزیع ودر بعضی موارد به صورت چهره به چهره ومصاحبه تکمیل گردید است که پس از اتمام پرسشنامه ها کد بندی شده ومورد بررسی قرار گرفته است .داده های موجود را به نرم افزار ۱۶spss داده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی وآزمونهای معناداری جهت استنباط آمارهای استفاده شده است . در این راستا متغیر های موجود را پس از بررسی با استفاده از آزمون آماری ضریب توافقی c،ضریب همبستگی گاماوضریب همبستگی کرامر استفاده شده است ودر آخر پس از تجزیه وتحلیل نتایج به دست آمده نوشته شده است .نتایج حاصل بر این طبق بوده است که از شش فرصیه طراحی شده سه مورد آنها تایید گردیه یعنی سطح آزمون های آماری معنی دار بوده است وسه تای دیگر از فرضیات رد شده یعنی یعنی عدم وجود رابطه در آنها بوده است

ادامه مطلب »