سر خط نوشته

روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و خلاقیت در بین دانش آموزان

پژوهش کارشناسی رشته روانشناسی هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و خلاقیت در بین دانش آموزان دختر علوم پایه وعلوم انسانی مقطع دوم دبیرستان بود. ۸۰ نفر از دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان (۴۰ نفر دانش آموزعلوم انسانی و ۴۰ نفر دانش آموز علوم پایه ) به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان مورد پژوهش به سوالهای پرسشنامه های خلاقیت عابدی و R-90-SCL پاسخ دادند. پس ازجمع آوری اطلاعات، از روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون r xy و همچنین آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی برای فرضیات ۱ الی ۱۸، وآزمون t برای گروههای مستقل برای فرضیه ۱۹ بکار رفت. نتایج بدست آمده از فرضیات نشان داد که در هر دو گروه دانش آموزان دختر علوم پایه و علوم انسانی بین ویژگیهای شخصیتی شکایات جسمانی (SOM)، وسواس- اجباری (O-C) حساسیت در روابط متقابل (Int)، افسردگی (Dep)،اضطراب (ANX)،خصومت (HOS)، اضطراب فوبیک (Phob)، روان پریشی (Psy) با خلاقیت در سطح آلفای (۵%) همبستگی منفی وجود دارد، یعنی اینکه با افزایش هر یک از خصوصیات شخصیتی فوق خلاقیت پایین رفته وبر عکس هر گاه خلاقیت بالا باشد خصوصیات شخصیتی ذکر شده پایین بود.

ادامه مطلب »

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان

پژوهش رشته علوم تربیتی در دنیای پیچیده ، هیچکس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن در کلاس، گوش دادن به صدای یکنواخت معلم ،حفظ کردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از کلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند کند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌کردند؟ مقصر اصلی جه کسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امکانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شکوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم کنند؟ و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است که می‌تواند اورا در کار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص کند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

ادامه مطلب »

بررسی عوامل اختلافات زناشوئی در بین همسران جوان

پژوهش کارشناسی رشته روانشناسی عمومی تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی عواملی که باعث اختلافات در زندگی زناشوئی در بین تعدادی از همسران جوان شهرستان بناب انجام گرفته است. همانطور که همه ما می دانیم ازدواج یک امر پاک و مقدس و سنت پیامبر اکرم می باشد و یکی از مهمترین و حساسترین مرحله ی زندگی هر فرد تلقی می شود که اگر با شناخت و آگاهی قبلی صورت نگیرد می تواند عواقب جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد و هر فرد در این ازدواج ناموفق به گونه ای آسیب می بیند از جمله این عوارض خطرناک طلاق٬ سرشکستگی ٬ آوارگی و بدگمانی و سایر اختلافات شخصیتی میی باشد که همگی بر اثر نداشتن آگاهی از طرف مقابل می باشد که نتیجه ای جز حسرت و پشیمانی نخواهد داشت. این تحقیق در جستجوی این امر بوده است که سه دلیل از دلایل بیشماری که منجر به از هم پاشیدگی زندگی همسران جوان می شود را مورد بررسی قرار دهد و نحوه ی برخورد چگونگی حل این مشکلات را بیان می کند.

ادامه مطلب »

بررسی رابطه ی هوش معنوی و سلامت روان در دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته روانشناسی در این پژوهش پس از ارائه تعریف هوش معنوی و سلامت روان به نظرات مختلفی که در مورد هوش معنوی و سلامت روان وجود دارند، پرداخته شده است.ویژگی های هر یک از آن ها و پژوهش های مربوط به اثرات مثبت هوش معنوی در زندگی فردی و اجتماعی و سلامت روان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای یافتن پاسخ سئوالات زیر، سلامت روان و هوش معنوی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.آیا بین هوش معنوی و سلامت روان رابطه ی معنی داری وجود دارد؟ آزمودنی های این پژوهش را ۷۰ نفر از دانشجویان دختر شهرستان بناب تشکیل می دهند که آزمون های هوش معنوی SISRI-24 و سلامت روان GHQ-28 برای ارزیابی تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان اجرا شد. برای بررسی فرضیه ی این پژوهش از روش همبستگی پیرسون و آزمون معنی دار همبستگی استفاده شد. براساس نتایج این پژوهش ما بین سلامت روان و هوش معنوی ارتباط مستقیمی وجود دارد و برعکس ما بین ضعف سلامت روان و هوش معنوی رابطه ی معکوس وجود دارد .این نتایج با پژوهش های انجام گرفته در یک راستا می باشد.

ادامه مطلب »

بررسی میزان رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی

چکیده: به عقیده اسمیت و بالزر رضایت مفهومی مرکب از سازه‌های متعدد است. بدین معنا که ارضای شغل یک مفهوم واحد نیست و باید آن را مجموعه‌ای از وظایف، نقشها ، ارتباطها و پاداشهای درهم آمیخته‌ای دانست که همه با یکدیگر رابطه متقابل دارند. هدف مطالعه در این پژوهش بررسی رضایت شغلی مقطع ابتدایی شهرستان بناب می‌باشد که برای این پروژه از طریق نمونه‌گیری و ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق دادن پرسشنامه در اختیار معلمان صورت گرفته است و نتایج در جدول و نمودار گردآوری شده و محاسبات آماری لازم بر آن صورت گرفته است آزمون آماری که مورد استفاده قرار گرفته بر اساس آمار توصیفی و به روش درجه‌بندی لیکرت تنظیم گشته یافته‌های اصلی پروژه به صورت جدول و نمودار همراه با نتیجه‌گیری در بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها آورده شده و نتیجه‌گیری ماکس از آن است که رضایت شغلی در بین معلمان به طرق مثبت می‌باشد.

ادامه مطلب »

بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی A و B با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A وB با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر می باشد. فرضیه پژوهش عبارت است از : بین تیپ شخصیتی A وB و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش شامل ۶۰ نفر از دانشجویان ، ۳۰ نفر دانشجوی دختر و ۳۰ نفر دانشجوی پسر می باشند که مورد مطالعه و آزمون قرار گرفتند. طرح پژوهش مورد نظر از نوع همبستگی و زمینه یابی می باشد. گروه آزمودنی به وسیله پرسشنامه ۱۷ سوالی نوع A وB مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده به وسیله ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t (آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی ) تحلیل شدند.

ادامه مطلب »

بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی اندیشه و کنش با میزان نگرانی دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته ی روان شناسی تنظیم شناختی هیجان هنگامی است که فرد با یک موقعیت هیجانی روبرو می شود احساس خوب و خوشبینی برای کنترل هیجان کافی نیست بلکه وی نیاز دارد که در این موقعیت ها بهترین کارکرد شناختی نیز داشته باشد. در اصل در تنظیم هیجان به تعادل بهینه ی از شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز است. زیرا انسان ها با هر چه مواجه می شوند آن را تفسیر می کنند و تفسیرهای شناختی تعیین کننده واکنش های افراد است از نقطه نظر Beck عقاید منفی درباره ی خود عامل محوری در اختلال افسردگی است و نگرش های منفی بخش اصلی تغییرات خلق محسوب می شوند. از طرفی تغییر در هر کدام از بخش های مختلف عملکرد سیستمهای شناختی از قبیل حافظه، توجه،هشیاری موجب تغییر خلق می شود. بنابراین نمی توان نقش تنظیم شناختی را در سازگاری افراد با وقایع استرس زای زندگی نادیده گرفت.

ادامه مطلب »