سر خط نوشته

حسابداری

اولویت بندی عوامل و روش های حسابداری ساختگی و اثرات اجتماعی آن از دیدگاه حسابرسان مستقل

پژوهش کارشناسی ارشد گروه حسابداری پژوهش حاضر به الویت بندی عوامل وروشهای حسابداری ساختگی واثرات اجتماعی آن را از دیدگاه حسابرسان مستقل می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان مستقل در تهران وسایر مراکز استان ها می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است. برای این پرسشنامه که دارای ۲۸ گویه بود، تعداد اعضای جامعه مورد بررسی (حسابرسان مستقل) ۱۲۴۵ نفر بود که پرسشنامه برای نمونه انتخابی به تعداد ۱۱۰نفر، از طریق حضور شخصی، مکاتبه وایمیل ... ارسال و تکمیل شده،. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

ادامه مطلب »

ارزیابی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پژوهش کارشناسی ارشد رشته: حسابداری این پژوهش به ارزیابی تاثیر شفافیت اطلاعات مالی و ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در راستای دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین گردیده و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده است. این پژوهش در ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، براساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که امتیاز شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت و معنی داری بر نقدینگی سهام شرکت ها دارد و نتایج آزمون های فرعی پژوهش بیانگر این هستند که مالکیت نهادی تاثیر مثبت و معنی داری بر نقدینگی سهام شرکت ها دارد. همچنین درصد مالکیت شرکتی تاثیر منفی و غیرمعنی داری بر نقدینگی سهام دارد. و نتایج آزمون نشان می دهد درصد مالکیت مدیریتی تاثیر مثبت و معنی-داری بر نقدینگی سهام شرکت ها دارد.

ادامه مطلب »

پژوهش تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهش کارشناسی ارشد «M.A.» گروه حسابداری درمطالعه رفتار عوامل موثربربازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواندارتباط بخش مالی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصادرا توضیح دهد از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرف دیگر آنچه برای سازمان بورس اوراق بهادار ایران، کارگزاران ومقام های مالیاتی حائز اهمیت است حجم معاملات سهام می باشدکه تحت تاثیر عوامل مختلف بویژه متغیر کلان اقتصادی قرار دارد. لذا دراین پژوهش شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر آن بر حجم معاملات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی ۵ ساله(۱۳۸۸-۱۳۸۴) مورد بررسی قرار داده ایم وپنج فرضیه فرعی همچون رابطه بین( شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص بهای کالاوخدمات مصرفی،بهای کالای صادراتی و نرخ ارز) با حجم معاملات سهام یک بار بدون دخالت متغیرهای کنترل و یکبار با دخالت متغیرهای کنترل در این تحقیق در نظرگرفته شده است. برای آزمون فرضیات از مدل های آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، آزمونF، برای آزمون این فرضیه ها بدون دخالت متغیر های کنترل از تحلیل رگرسیون به روش Enter استفاده شده است و برای اجرای رگرسیون با دخالت متغیر های کنترل از روش stepwise استفاده شد.نتایج،مبین این است که بین( شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص بهای کالاوخدمات مصرفی،بهای کالای صادراتی و نرخ ارز) و حجم معاملات سهام بدون دخالت متغیرهای کنترل رابطه وجود داردو با دخالت متغیرهای کنترل رابطه برقرار نمی شود. با تایید پنج فرضیه فرعی می‌توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای کلان اقتصادی وحجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بدون دخالت متغیرهای کنترل رابطه وجوددارد.

ادامه مطلب »

پژوهش بررسی درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر سود شرکتها

پژوهش کارشناسی ارشد «M.A.» گروه حسابداری در پژوهش حاضر مطابق با فرضیه اول ، و با استفاده از داده‌های ۱۰۰ شرکت از مجموعه شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۸۵-۸۹ به منظور مقایسه کشش قیمتی و همبستگی مالیات برارزش افزوده و مالیات بر سود شرکتها نسبت به نرخ تورم با بهره‌گیری از روش‌های اقتصاد سنجی به بوته آزمون گذارده‌ایم. برای آزمون فرضیه دوم بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در سال۱۳۸۹ ، از مجموع کل ۱۹۵۷۶ پرونده مالیاتی شرکتها ، تعداد ۷۸۵۶ پرونده ، مشمول مالیات بوده اند .در تحقیق حاضرنمونه ای با حجم ۳۶۵ پرونده به صورت تصادفی از ادارات امور مالیاتی شهرستا ن های استان مازندران انتخاب شد که در نهایت ، اطلاعات مورد نیاز در مورد ۳۵۷ پرونده به صورت کامل استخراج گردید. همچنین به دلیل تفاوت به نسبت قابل توجه ، بین عملکرد شرکتها و واحدهای اقتصادی موجود در استان مازندران، تحلیل آماری مربوط به این واحدها در پنج سناریو صورت گرفته است. نتایج تخمین فرضیه اول ، به روش OLS نشان می‌دهد، میزان کشش قیمتی و همبستگی مالیات برارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر سود شرکتها نسبت به تورم بالاتر می‌باشد، در نتیجه می‌توان این گزاره را مطرح کرد که : مالیات برارزش افزوده نسبت به مالیات بر سود شرکتها توانایی بیشتری برای افزایش درآمدهای دولت در مقابل افزایش تورم داراست. نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیونی و همچنین آزمون تفاوت میانگین ها فرضیه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS مالیاتهای کنونی و مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که مالیات کنونی شرکتها و واحدهای اقتصادی استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است . همچنین یکی دیگر از نتایج فرضیه دوم این است که خاصیت درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در نرخ پایین ۳ درصد مورد تردید قرار دارد . لذا در مورد نرخ مناسب این مالیات ؛ یعنی نرخ ۱۰ درصد که در لایحه قبلی مالیات بر ارزش افزوده کشور ارایه شده و درحقیقت نرخی است که اغلب کشورهای جهان نیز در بدو معرفی مالیات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند پیشنهاد می شود.

ادامه مطلب »