سر خط نوشته

تربیت بدنی

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

پژوهش رشته تربیت بدنی این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است . گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل ۶۰ نفر از زنان دانشجوی ۴۲-۲۰ ساله می‌باشد که ۳۰ نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه‌ای و ۳۰ نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد پیام نور بناب در سال ۱۳۹۰ می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با ۰۳/۳ t= و با اطمینان ۹۹% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با ۱۱/۳ t = وبا اطمینان ۹۹% و بین کارکرد اجتماعی با ۵۳/۳ t = و با اطمینان ۹۹% و ۹۹۹% و بین افسردگی با ۵۹/۲ t = و با اطمینان ۹۵/% و در نهایت بین سلامت عمومی با ۵۷/۲t= و با اطمینان ۹۵% تفاوت معنادار وجود دارد.

ادامه مطلب »

تاثیرتمرینات متناوب با شدت بالا HIIE بر نیمرخ لیپیدی، شاخص التهابی و ویژگی های آنتروپومتریک زنان جوان

پژوهش کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی یکی از پروتکل های تمرینی که اخیرا مطرح شده تمرین تناوبی با شدت بالا HIIE) High intensity interval exerceas) می باشد که از لحاظ زمانی مقرون بصرفه است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر HIIE بمدت ۸ هفته بر پروفایل لیپیدی، پروتئین واکنشگر C (CRP )، قند خون ناشتا (FBS) سرمی و پارامترهای آنتروپومتریک زنان جوانی که فعالیت ورزشی ندارند می باشد. نتیجه گیری: HIIE می تواند موجب بهبود پارامترهای لیپیدی، التهابی و آنتروپومتریکی شود، بنابراین می تواند جایگزین مناسبی برای تمرینات ورزشی زمان بر بویژه در زنان غیرفعالی باشد که دوست دارند با صرف زمان کمتر به سلامت جسمی و تناسب اندام مطلوب برسند.

ادامه مطلب »

تاثیر تصویر سازی ذهنی همراه با موسیقی بر بهبود شوت بسکتبال

پزوهش رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی سطح فرهنگ و دانش مردم نسبت به یک پدیده یا موضوع علمی در جامعه ارتقا نمی یابد مگر اینکه نخست عاملان متعهد به تشریح، توصیف و تبیین و عمل به آن علم خود را باور کنند.آنگاه اعتبارات خویش را با همت و تلاش و علاقه نزد مخاطبان ببرند . امروزه تربیت بدنی و علم ورزش هر چند که از جهت فرهنگی، علمی و حتی مدیریتی در جامعه ما مهجور مانده ، اما در کشورهای توسعه یافته موقعیت ممتازی به دست آورده است. همچنین امروزه دیگر نقش آن در گذراندن سالم اوقات فراغت اقشار مردم تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان و شکوفایی استعداد های ورزشی بر کسی پوشیده نیست. دوست داران و اعضای نهاد هایی که خود را موظف و متعهد می دانند و محققین این رشته نیز باید در اصطلاح فرهنگ ، نگرش و بینش ورزشی جامعه تلاش کنند تا ضامن پیشرفت جامعه شوند .

ادامه مطلب »

مقایسه میزان شاد کامی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار

پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در این پژوهش میزان شاد کامی بر روی دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهرستان بناب که ۹۹۸۶ نفر بوده اند , مورد بررسی قرار گرفت آزمودنی ها ۳۷۰ نفر بودند که به دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تقسیم شدند. متغیر شاد کامی توسط پرسشنامه شاد کامی اکسفورد یا (OHT) مورد سنجش قرار گرفت . این پرسشنامه از سه جز اساسی هیجان مثبت ، فقدان هیجان منفی و رضایت از زندگی تشکیل می شود . نتایج پژوهش نشان داد که هیجان مثبت در افراد ورزشکار بیش از افراد غیر ورزشکار می باشد (P=0/000<0/05 F=5/75 ) در آزمون فرضیه فقدان هیجان منفی نیز تحقیقات حاکی از این است که بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت آماری دارد یعنی فقدان منفی در ورزشکار بیش از افراد غیر ورزشکار می باشد (P=0/00<0/05 T=3/61 ) جزء سوم مطالعات به میزان رضایت مندی از زندگی بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار مربوط می شد که طبق آمار بدست آمده افراد ورزشکار رضایت منی بیشتری نسبت به افراد غیر ورزشکار داشتند . (P=0/00<0/05 T =5/15 ) در خاتمه مقایسه میانگین شاد کامی بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در سطح خطای ۰۵/۰ به شدت معنی دار است (P=0/00<0/05 T=5/60 ) یعنی می توان گفت که افراد ورزشکار نسبت به افراد غیر ورزشکار از شاد کامی بالایی بر خوردار ند.

واژه های کلیدی : هیجان مثبت ،فقدان هیجان منفی ، رضایت از زندگی ، شاد کامی .

ادامه مطلب »

تعیین تأثیر ناهنجاریهای ساختاری مفاصل (لگن، زانو و مچ پا) بر دردهای کف پا در دوندگان

هدف از این تحقیق تعیین تأثیر ناهنجاریهای ساختاری مفاصل (لگن، زانو و مچ پا) بر دردهای کف پا در دوندگان مرد منتخب استان خوزستان بود که در سال ۱۳۹۲ به صورت توصیفی میدانی انجام گرفت. بدین منظور ۴۰ نفر از کلیه دوندگان استان خوزستان با استفاده از روش تصادفی با دامنه سنی ۳۰- ۱۵ سال انتخاب شده بود. جهت شرکت افراد در این تحقیق، دستورالعمل اجرای روش تحقیق به هر یک از آزمودنی ها توضیح داده شد و افراد با استفاده از ابزارهای اندازه گیری، صفحه شطرنجی (برای اندازه گیری ناهنجاری لگن)، کولیس (برای اندازه گیری ناهنجاری های زانو)، گونیامتر (برای اندازه گیری ناهنجاری های مچ پا)، جعبه آینه (برای اندازه گیری ناهنجاری های کف پا)، مورد آزمون قرار گرفته شدند و برای تجزیه تحلیل آماری نرم افزار spss16 در سطح ۰۵/۰P< به کار گرفته شد و با توجه به ماهیت متغیرها که یا اسمی هستند و یا رتبهای برای آزمون همبستگی از وی کرامر استفاده شد. یافته ها نشان داد بین ناهنجاری لگن و دردهای کف پا رابطه معنی داری وجود نداشت (۳۴/۰= P). همچنین بین ناهنجاری های زانو و دردهای کف پا رابطه معنی داری یافت نشد ( ۴۷/۰= P). بین ناهنجاری های مچ پای راست (۲۳۶/۰P= و مچ پای چپ (۷۶۷/۰= P) در دورسی فلکشن و بین ناهنجاری های مچ پای راست (۵۸۱/۰ P =)، و پای چپ (۳۰۶/۰= P)، در پلانتار فلکشن رابطه معنی داری وجود نداشت. ضمنا بین ناهنجاری های مچ پای راست در اینورشن (۷۹/۰= P) تاثیر معناداری مشاهده نشد. اما بین ناهنجاری های مچ پای چپ در اینورشن و دردهای کف پا و مقدار ( ۰۰۴/۰= p) در پای چپ تاثیر معناداری وجود داشت. بین ناهنجاری های مچ پای راست و چپ در اورشن و دردهای کف پا و مقدار(۷۹/۰= P) در پای راست و مقدار (۶۰۴/۰= P) در پای چپ، تاثیر معناداری مشاهده نشد. می توان نتیجه گرفت که رابطه معنی داری بین ناهنجاری های مورد بررسی در این تحقیق به غیر از اینورشن مچ پای چپ وجود ندارد.

ادامه مطلب »

پرسشنامه به نظر شما تا چه میزان موانع زیر بر توسعه گردشگری ورزشی استان تاثیر می گذارد؟

پرسشنامه ای را که ملاحظه می فرمایید مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان" تعیین موانع توسعه گردشگری ورزشی استان" می باشد این پرسشنامه برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (M.A) می باشد . ور درآن به بخش های: الف- مشکلات مربوط به تکنولوژی ب- مشکلات مربوط به مدیریت: پ- مشکلات فرهنگی و اجتماعی ت-.... ادامه مطلب »

تعیین موانع توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی

چکیده گردشگری ورزشی صنعتی است که ‌از ترکیب دو صنعت گردشگری و صنعت ورزش پدید آمده است. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه زیر ساخت ها می دانند. با توجه به جایگاه رو به رشد ورزش، در جوامع رو به توسعه، در کشور ما نیز توجه به ‌این صنعت مهم ضروری است. ثمره ی توجه به گردشگری ورزشی و توسعه آن، سلامتی روحی، روانی و جسمی نیروی انسانی جامعه است و علاوه بر آن درآمد اقتصادی و ارزی آن نیز برای چرخه‌ اقتصادی جامعه موثر خواهد بود. هدف این پژوهش، شناسایی موانع توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی بود. جامعه آماری این تحقیق ۵۳ نفر از مدیر و متخصصان تربیت بدنی و مدیران مرتبط با ادارات گردشگری بودند که در این حوزه به فعالیت علمی و اجرایی اشتغال داشتند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته‌ای که شامل ۳۲ سوال با توجه به مولفه‌های موانع گردشگری ورزشی تهیه شده بود، استفاده گردید. پرسشنامه مذکور پس از تایید روایی و پایایی(۹۵%= α ) توزیع شد. سپس براساس یافته‌های حاصل از جامعه ‌آماری میزان هر یک از عوامل تعیین و با استفاده‌ از روش فریدمن نسبت به رتبه بندی آنها اقدام شد. نتایج نشان داد همه موانع سیاسی/ فرهنگی-اجتماعی/ مدیریتی/ تکنولوژی/ زیرساختی و اقتصادی از اهمیت معناداری برخوردار هستند. در این میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی به عنوان مهمترین موانع پیش روی توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی شناسایی شدند.

ادامه مطلب »