سر خط نوشته

بایگانی نویسنده: آنلاین پروژه

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و خلاقیت در بین دانش آموزان

پژوهش کارشناسی رشته روانشناسی هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیت و خلاقیت در بین دانش آموزان دختر علوم پایه وعلوم انسانی مقطع دوم دبیرستان بود. ۸۰ نفر از دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان (۴۰ نفر دانش آموزعلوم انسانی و ۴۰ نفر دانش آموز علوم پایه ) به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان مورد پژوهش به سوالهای پرسشنامه های خلاقیت عابدی و R-90-SCL پاسخ دادند. پس ازجمع آوری اطلاعات، از روش محاسبه ضریب همبستگی پیرسون r xy و همچنین آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی برای فرضیات ۱ الی ۱۸، وآزمون t برای گروههای مستقل برای فرضیه ۱۹ بکار رفت. نتایج بدست آمده از فرضیات نشان داد که در هر دو گروه دانش آموزان دختر علوم پایه و علوم انسانی بین ویژگیهای شخصیتی شکایات جسمانی (SOM)، وسواس- اجباری (O-C) حساسیت در روابط متقابل (Int)، افسردگی (Dep)،اضطراب (ANX)،خصومت (HOS)، اضطراب فوبیک (Phob)، روان پریشی (Psy) با خلاقیت در سطح آلفای (۵%) همبستگی منفی وجود دارد، یعنی اینکه با افزایش هر یک از خصوصیات شخصیتی فوق خلاقیت پایین رفته وبر عکس هر گاه خلاقیت بالا باشد خصوصیات شخصیتی ذکر شده پایین بود.

ادامه مطلب »

پرسشنامه استاندارد پاسخگوی رمزک

پرسشنامه استاندارد پاسخگوی رمزک جهت بررسی وضعیت رهبری معنوی و رابطه آن با پاسخگویی سازمانی در سازمان های دولتی طراحی شده است. این پرسشنامه در راستای “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت” تهیه شده است. پرسشنامه پاسخگویی، بر اساس ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه استاندارد(رمزک):     پرسشنامه پاسخگویی ابعاد شماره سوالات تعداد سوالات پاسخگویی سازمانی ۷تا۱ ۷ پاسخگویی قانونی ... ادامه مطلب »

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت بررسی وضعیت رهبری معنوی و رابطه آن با پاسخگویی سازمانی در سازمان های دولتی طراحی شده است. این پرسشنامه در راستای “پایان نامه کارشناسی ارشد” تهیه شده است. پرسشنامه استاندارد رهبری معنوی(فرای): ابعاد رهبری معنوی و تعداد سوالات مربوط به هر ابعاد رهبری معنوی   ابعاد شماره سوالات تعداد سوالات چشم انداز ۴ ... ادامه مطلب »

بررسی وضعیت رهبری معنوی و رابطه آن با پاسخگویی سازمانی

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین وضعیت رهبری معنوی و رابطه آن با پاسخگویی سازمانی در سازمان های دولتی شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر برای اندازه‌گیری متغیر مستقل تحقیق (رهبری معنوی) از چارچوب نظری فرای(۲۰۰۳) و برای اندازه‌گیری متغیر وابسته (پاسخگویی سازمانی) از چارچوب نظری طراحی شده توسط رمزک (۲۰۰۵ ) استفاده شده است. فرضیه‌های تحقیق شامل سه فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی بر اساس چارچوب نظری طراحی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی ـ پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان ارومیه به تعداد ۸۳۲۷ نفر است، برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران و برای تعیین حجم نمونه هر سازمان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. طبق محاسبات، حجم نمونه تحقیق ۳۶۷ نفر برآورد شد. کلمات کلیدی: رهبری معنوی ـ پاسخگویی سازمانی ـ سازمان های دولتی

ادامه مطلب »

تحلیل چند معیار عوامل بروز دیرکرد در تکمیل پروژه‌های عمرانی شرکت ملی گاز

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت این پایان نامه به بررسی علل ایجاد و بروز دیرکرد در پروژه‌های عمرانی شرکت ملی گاز می‌پردازد. در این راستا، تمامی علل شناسایی شده را در ۳ گروه مختلف خوشه‌بندی می‌شود. این سه گروه: ۱- دانش و تجربه کم مدیریت ۲- عوامل برون سازمانی و ۳- عوامل دورن سازمانی هستند. در این راستا ۱۴ متغیر تاثیرگذار در پیدایش دیرکرد در زمان تکمیل پروژه‌ها ناشی از دانش و تجربه کم مدیریت، ۷ متغیر تاثیرگذار ناشی از عوامل برون سازمانی و ۷ متغیر دیگر ناشی از عوامل درون سازمانی شناسایی و بررسی می‌شوند. بعد از به سهم هرکدام بر بروز دیرکرد در پروژه پرداخته شد. از جمله اهداف دیگر این تحقیق، اولویت‌بندی این معیارها توسط است. در ادامه، مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق در ارتباط با متغیرهای پژوهش ارائه می‌شود. از سویی هم، پیشینه تحقیق‌های مرتبط نیز مرور گردید. این تحقیق را می‌توان کاربردی از نوع توسعه‌ای دانست. روش تحقیق توصیفی است زیرا به بیان و توصیف عوامل طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها می‌پردازد. در این راستا، از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات نیز استفاده می‌شود. برای تحلیل و اعتبارسنجی فرضیه‌های تحقیق از آمار استنتاجی و ابزارهای تجزیه و تحلیل چند هدفه استفاده می‌شود.

ادامه مطلب »

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان

پژوهش رشته علوم تربیتی در دنیای پیچیده ، هیچکس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن در کلاس، گوش دادن به صدای یکنواخت معلم ،حفظ کردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از کلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند کند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌کردند؟ مقصر اصلی جه کسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امکانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شکوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم کنند؟ و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است که می‌تواند اورا در کار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص کند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی وفاداری مشتریان شعب بانک

این پرسشنامه شامل ۱۴ سوال میباشد. سوالات این پرسشنامه به صورت بسته پاسخ ۵ گزینه ای (کاملاً موافقم، موافقم، نه موافقم نه مخالفم، مخالفم، کاملاً مخالفم) طراحی شده است. این پرسشنامه در پژوهش عوامل موثر بر افزایش وفاداری مشتریان رشته مدیریت بازرگانی استفاده شده است.   نمونه ای از گویه های این پرسشنامه ۱- من قطعا در زمان بعدی نیز ... ادامه مطلب »