سر خط نوشته

پیشگیری از عوامل جرم زا جهت ایجاد مناطق امن و پایدار

پژوهش کارشناسی ارشد «M.Sc.» رشته حقوق و جزا و جرم شناسی
اکثریت جوامع امروزی به طور فعال در خصوص موضوعاتی همچون افزایش سطح آگاهی عمومی درباره جرائم و تشویق به پیشگیری از جرم توسط خود افراد کار می کنند تا بتوانند میزان پیشگیری از جرایم را در سطح عمومی ارتقاء بخشند و همچنین بتوانند بین ارگانهای مختلف در پیشگیری از جرایم یک هماهنگی برقرار کنند و جوامع افراد را با استفاده از برپایی نمایشگاهها، سمینارها و کارهای گروهی با موضوع پیشگیری از جرم درگیر می کند. همچنین افراد را با سازمانهای تجاری، اجتماعی، حرفه ای، بسیار نزدیک می-کنند تا آنها از نزدیک با موضوع پیشگیری از جرم آشنا شوند و این کشورها با تشکیل گروههایی نظیر کمیتۀ امنیت هتل ها، کمیته امنیت مناطق مسکونی، کمیته گروههای مرکزی برای اشاعه موضوع امنیت تلاش می نمایند، تا کشور خود را به یک محل امن تبدیل نمایند.
این مهم ، به واسطه اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی حاصل خواهد شد. یعنی زمانی که طراحی ساختمانها، مناطق، معابر، مناسبتر شوند مناطق مختلف با گرایش به مواجهه با جرایم خطرناک مثل تروریسم، می توانند از طریق اعمال اصول بیشتری از جرم از طریق طراحی محیطی در برابر تهدیدات اینگونه جرایم امن تر شوند.
بنابراین پایان نامه حاضر می تواند بعنوان منبع مناسب برای طراحان شهری، مهندسین ساختمانی، موسسات امنیتی و صاحبان منازل مسکونی، در جهت همکاری مناسب در پیشگیری از جرم به شمار آید و میتوان یک منبع ارزیابی ایمنی در نقشه و طراحی های ساختمانی بحساب آید.

فهرست مطالب
مقدمه ‌
تعریف مساله
فرضییه های تحقیق
اهداف پژوهش
روش انجام تحقیق
فصل اول: ۱
ارتباط طراحی ضعیف با عوامل جرم ۱
۱-۱- ماهیت جرم ۲
۲-۱- سطوح جرم در مناطق ۳
۱-۲-۱- متغیرهای منطقه ای ۳
۲-۲-۱- متغیرهای خانگی ۳
۳-۱- هزینۀ جرم ۳
۴ -۱- فرصت جرم ۳
۱-۴-۱- انتخاب عاقلانه ۴
۲-۴-۱- نظریه فعالیتهای روزمره ۴
۳-۴-۱- نظریه فضای قابل دفاع ۴
۴-۴-۱- اصول دهگانه فرصت جرم ۴
۵-۴-۱- جابه جایی ۵
۵-۱- ترس از جرم ۶
۶-۱- علت های اجتماعی/ اقتصادی جرم ۷
۱-۶-۱- زوال منطقه های مرکزی و قدیمی شهر ۷
۲-۶-۱- تغییرات برنامه ریزی شده جامعه ۸
جمعیت شناسی ۸
فردیت و استقلال ۹
فرهنگ بیست و چهار ساعته ۹
جهانی شدن ۹
کاهش عرق شهری ۱۰
۷-۱- تأثیر شناخت عوامل جرم برای طراحی مسکن ۱۰
۱-۷-۱- محرومیت اجتماعی ۱۰
۲-۷-۱- فقدان سرمایه گذاری ۱۱
۳-۷-۱- تصرف مسکن و جرم ۱۱
۴-۷-۱- مزاحمت محلّی ۱۲
۸-۱- جوانان و جرم ۱۲
۱-۸-۱٫٫٫٫٫
فصل دوم: ۱۶
گسترش اصول طراحی برای کاهش جرم ۱۶
۱-۲- طراحی محیطی عاری از جرم ۱۷
۱-۱-۲- خرده- محیط (micro-environment) 17
۲-۱-۲- مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا ۱۷
۳-۱-۲- فضای قابل دفاع ۱۸
۴-۱-۲- گزینش منطقه، جهت ارتکاب جرم ۱۹
۵-۱-۲- ویژگی های متغیر طراحی ۲۰
۲-۲- پیشگیری وضعی از جرم ۲۱
۳-۲- پیشگیری از جرم از رهگذر طراحی محیط ۲۲
۱-۳-۲- پیشگیری محیطی در یک «جامعه باز» ۲۲
۲-۳-۲- طرح سیبلییوس پارکن ۲۳
۴-۲- توسعه پایدار با بکارگیری اصول پیشگیری محیطی ۲۳
۱-۴-۲- یک زبان الگو ۲۴
۲-۴-۲- شناسایی و بازسازی فرصتها ۲۵
۵-۲- فرآیند طراحی برای پیشگیری از جرائم ۲۶
۱-۵-۲- تحلیل مکان ۲۶
۲-۵-۲- تحلیل الگوی جرم ۲۷
۳-۵-۲- طراحی فضا: ۲۸
۴-۵-۲- تراکم و جرم ۲۹
۵-۵-۲- تراکم و فرهنگ ۳۰
۶-۲- مهندسی عاری از جرم ۳۰
۱-۶-۲- قانون جرم و بی نظمی ۱۹۹۸ ۳۱
۲-۶-۲- سیاست پیشگیری در (پی. پی.جی) ۳۲
۳-۶-۲- بهبود ایمنی از رهگذر طراحی ۳۲
۷-۲- پلیس و امنیت از رهگذر طراحی ۳۵
۸-۲- راهنمای طراحی (S.B.D) بر مسکن جدید ۳۵
۱-۸-۲- خیابانها و پیادهروها ۳۵
۲-۸-۲٫٫٫٫٫٫
۹-۲- طراحی استاندارد در پیشگیری از جرائم ۳۸
فصل سوم: ۴۱
۱-۳- اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی: ۴۲
۱-۱-۳- مراقبت طبیعی ۴۲
۲-۱-۳- کنترل معابر طبیعی ۴۳
۳-۱-۳- استحکام حوزه داخلی (محیط اطراف محل زندگی) ۴۳
۴-۱-۳- نگهداری و مدیریت ۴۴
۲-۳- نگرش سه گانه ۴۴
۱- معرفی ۴۵
۲- تعریف ۴۵
۳- طراحی ۴۶
۳-۳- استراتژیهای اصلی طراحی و مدیریت: ۴۶
۴-۳- خطوط دید (دامنه دید) ۴۷
۱-۴-۳- طراحی دید واضح (دید کامل) ۴۷
۲-۴-۳- فضاهای مشکل ساز ۴۸
۳-۴-۳- موانع آینده خطوط دید ۴۸
۵-۳- نورپردازی ۴۸
۱-۵-۳- حداقل استاندارها ۴۸
۲-۵-۳٫٫٫٫٫
۶-۳- گذرگاههای پرت و یا مخفی ۴۹
۱-۶-۳- وضوح دید در گذرگاههای پرت و یا مخفی ۵۰
۲-۶-۳٫٫٫
۷-۳- مکانها غافلگیری (خفتگیری) ۵۱
۱-۷-۳-….. .
۸-۳- جداسازی ۵۲
۱-۸-۳- …..
۹-۳- استفاده ترکیبی از مناطق ۵۳
۱-۹-۳-…..
۱۰-۳- مکانهای فعالیت زا ۵۴
۱-۱۰-۳- ….
۱۱-۳- مالکیت، نگهداری و مدیریت ۵۵
۱-۱۱-۳- ….
۱۲-۳- علائم و اطلاعات ۵۶
۱-۱۲-۳- ….
۱۳-۳- طراحی کلی ۵۷
۱٫٫٫٫٫
۱۴-۳- مثالهایی از استراتژیهای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی برای مکانهای مختلف ۵۸
۱-۱۴-۳- …..
۱۵-۳- مثالهایی از استراتژیهای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی برای اماکن عمومی ۶۶
۱-۱۵-۳- …
فصل چهارم: ۷۷
ویژگیهای طراحی محیط شهر مراغه ۷۷
۱-۴- ویژگیهای طراحی محیط شهر مراغه ۷۸
۱-۱-۴- مفهوم طراحی محیطی ۷۸
۲-۴- انواع طراحی محیطی ۷۹
۳-۴- وضع موجود طراحی محیطی شهر مراغه ۸۲
۱-۳-۴- ….
فصل پنجم: ۱۰۲
تحلیل یافته های تحقیق ۱۰۲
۱-۵- تحلیل یافته های تحقیق ۱۰۳
۱-۱-۵- معرفی جامعه مورد پژوهش ۱۰۳
۲-۱-۵- ….
۲-۵- نتیجه گیری از ویزگیهای فردی اقتصادی- اجتماعی مجرمین ۱۰۹
۳-۵- نوع کاربری اراضی و تاثیر آن بر توزیع مکانی جرم سرقت در شهر مراغه ۱۱۰
۱-۳-۵- ….
۴-۵- تاثیر شرایط فیزیکی و نوع محیط در ارتکاب جرم سرقت ۱۱۴
۱-۴-۵-…..
۵-۵- امکانات محل وقوع جرم سرقت جهت فرار یا مخفی شدن ۱۱۷
۶-۵- تحلیل فضایی انواع سرقت در شهر مراغه ۱۱۷
فصل ششم: ۱۲۲
آزمون فرضیات و نتیجهگیری و پیشنهادات ۱۲۲
۱-۶- رابطه معیارها و استانداردها در میزان وقوع جرم سرقت در شهر مراغه ۱۲۳
۲-۶- رابطه وقوع انواع جرم سرقت با طراحی ۱۳۷
۱-۲-۶- سرقت از منازل مسکونی ۱۳۷
۲-۲-۶- سرقت از مغازهها و مراکز تجاری ۱۳۸
۳-۶- رابطه بین میزان وقوع جرم سرقت وکاربرهای اختصاص یافته به نیروی انتظامی ۱۴۱
۴-۶- آزمون فرضیات ۱۴۳
۱-۴-۶- آزمون فرضیه ۱ ۱۴۳
۲-۴-۶- آزمون فرضیه ۲ ۱۴۴
۳-۴-۶- آزمون فرضیه ۳ ۱۴۵
۵-۴-۶- آزمون فرضیه۴ ۱۴۶
۵-۶- نتیجه گیری ۱۴۶
۱-۵-۶- وضعیت جرم سرقت در شهر مراغه ۱۴۸
۲-۵-۶- کانون اصلی جرم سرقت در شهر مراغه ۱۴۹
۶-۶- انواع جرم سرقت در شهر مراغه و رابطه آن با کاربری اراضی وطراحی محیطی ۱۴۹
۱-۶-۶- سرقت از منازل مسکونی ۱۴۹
۲-۶-۶- سرقت از مراکز تجاری ۱۵۰
۳-۶-۶- سرقت از ساختمانهای نیمه کاره و بانکها ۱۵۱
۷-۶- ارایه پیشنهادات ۱۵۱
فهرست منابع ۱۵۵
منابع لاتین ۱۵۸
چکیده انگلیسی ۱۶۱

این پایان نامه ثبت و دفاع شده است اگر در این موضوع اطلاعاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*