سر خط نوشته

پژوهش تاثیرات متقابل فرهنگ ومورفولوژی در شهرهای سنتی وامروزی

پژوهش رشته مهندسی شهرسازی
شهر مجموعه‌ای از عوامل زنده و پویاست که هویت‌بخشی آن در طول زمان منتقل می‌شود و عناصر و عوامل تشکیل‌دهنده محیط‌های آن اعم از ساختمان‌ها، گذرها و میادین، مخلوق روح خلاق ساکنان آن است که بر اثر تغییرات محیطی، هویت ساکنین و شرایط روحی و روانی آنان نیز ناخواسته تغییر ‌کرده و هویت جدیدی بروز می‌کند. شهرها و فضاهای شهری درگذشته از استقلال، شخصیت و هویت ویژه‌ای برخوردار بودند. حس تعلق‌خاطر و حس شهروندی مفاهیمی بود که از واژه شهر و فضاهای شهری به ذهن می‌رسید، درحالی‌که امروزه از واژه شهر، مجموعه‌ای از ساختمان‌های بلند، خیابان‌ها، اداره‌ها و پارک‌ها به ذهن می‌رسد،شهر جایی است که تعاملات شهری در آن به وقوع می‌پیوندد و مردم در آن احساس شهروندی پیدا می‌کنند و هویت، یک معیار رشد است؛ به عبارتی دیگر وقتی یک شهر یا جامعه رشد می‌کند، بخشی از صفات هویتش در جریان رشد تغییر می‌کند. در این ساختار باید هویت شهری به‌عنوان یک معیار برای توسعه و عاملی برای ارتقای کیفیت محیط مطرح شود تا بتواند زمینه‌های مشارکت و امنیت افراد را فراهم کند.از آنجایی که هویت، مجموعه‌ای از صفات و مشخصاتی است که باعث تشخص یک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع دیگر می‌شود، شهر نیز به تبعیت از این معیار، شخصیت یافته و مستقل می‌شود. هویت در شهر به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان، تعلق خاطر و وابستگی را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشینان را به سوی شهروندشدن که گستره‌ای فعال‌تر از ساکن شدن صرف دارد، هدایت می‌کند. هرچند که هویت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است، فرایند شهروند‌سازی را تحت‌تأثیر قرار داده و می‌تواند باعث تدوین معیارهای مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران و ساکنان آن شود،اگر شهر را مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، عناصر و مراکز شهری بدانیم، باید ظاهری برای آن متصور شویم که درصورت هویت‌دار بودن یا ساخته شدن و هر فعل دیگری بتواند منحصر به‌خود باشد.بافت کالبدی و ساختار مکانی شهرها، یکی از مهم‌ترین ابعاد هویتی شهرها را شکل می‌دهد، از طرفی همین محیط مصنوع است که به‌عنوان آیینه‌ای از تاریخ و رویدادهای آن مطرح می‌شود. این وجه از شهر مهم‌ترین وجه تمایز میان شهرهای نو و کهن تلقی شده و در طراحی یا توسعه یک شهر باید مدنظر باشد،از نگاهی دیگر بافت کالبدی را می‌توان به ۲ گروه زیرتقسیم‌بندی کرد؛ عناصر باستانی و کهن، عناصر جدید. هر کدام از این عناصر نیز براساس عملکرد خود می‌توانند به عناصر عرصه‌های عمومی و بازشهری و فضاهای کارکردی و به عبارتی بسته شهری تفکیک شوند که از این میان نماهای شهری و فضاهای شهری براساس ویژگی‌های کالبدی و نقش کارکردی ویژه خود به‌عنوان نخستین رکن هویت‌بخش این بخش از عناصر شهرهای امروزی مطرح می‌شوند.

فهرست مطالب

مقدمه: ۱۱
۱-۱- طرح مسئله: ۱۱
۲-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق: ۱۲
۳-۱-پیشینه تحقیق: ۱۲
۴-۱-اهداف تحقیق: ۱۴
۵-۱-سوالات تحقیق: ۱۴
۶-۱-فرضیات تحقیق: ۱۴
۷-۱-نوع و مراحل روش تحقیق: ۱۴
۸-۱-محدوده تحقیق: ۱۵
۹-۱-محدودیت های تحقیق: ۱۵
۱۰-۱-نتیجه گیری: ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری و تئوریک تحقیق ۱۶
مقدمه: ۱۷
۱-۲- تعاریف، اصول و مبانی: ۱۷
۱-۱-۲- فرهنگ: ۱۷
۲-۱-۲-مفهوم ساخت شهر: ۱۷
۳-۱-۲-هویت: ۱۷
۴-۱-۲-هویت به عنوان آثاری انسانی: ۱۸
۵-۱-۲-مراتب هویت معماری و شهری: ۱۸
۶-۱-۲- رابطه فرهنگ،هویت و کالبد بر یکدیگر: ۱۹
۷-۱-۲-مورفولوژی شهری: ۲۰
۸-۱-۲- عوامل موثر در مورفولوژی شهر: ۲۱
۹-۱-۲-رابطه ی بین نقش شهر و ساخت مورفولوژیکی آن: ۲۲
۱۰-۱-۲-مورفولوژی شهری،شهرهای جهان سوم: ۲۲
۱۱-۱-۲-مورفولوژی شهری،شهرهای خاورمیانه و آمریکا: ۲۳
۱۲-۱-۲- تفاوت شهر سنتی وامروز از نظر کالبدی: ۲۳
۱۳-۱-۲- عوا مل موثر در سیمای شهر های سنتی ایران: ۲۵
۱۴-۱-۲- ویژگی های کالبدی شهر اروپایی: ۲۶
۱۵-۱-۲-شهر اسلامی: ۲۸
۱۶-۱-۲-شهر و شهرنشینی در دوره اسلامی: ۲۸
۱۷-۱-۲- پیدایش شهرهای کشورهای اسلامی: ۲۸
۱۸-۱-۲- عرصه های عمومی شهرهای اسلامی: ۳۰
۱۹-۱-۲- آغاز دوگانگی شهر سنتی (اسلامی) و مدرن: ۳۱
۲۰-۱-۲- ویژگی معابر، نقش و عملکرد آن‌ها در شهر های اسلامی: ۳۱
۲۱-۱-۲- معماری خانه‌ها و عناصر مسکن در شهر های اسلام: ۳۵
۲-۲-دیدگاه ها و نظریه ها-مدل ها و روش ها: ۳۸
۱-۲-۲- مکتب های مورفولوژی شهری: ۳۸
۲-۲-۲- انوع سیستم های شبکه معابر در شکل دهی مورفولوژی شهری: ۴۳
۳-۲-نتیجه گیری: ۴۶
فصل سوم: تجارب عملی در ایران و جهان ۴۷
مقدمه: ۴۸
۱-۳-تجارب جهانی: ۴۸
۱-۱-۳- یونان باستان: ۴۸
۲-۱-۳-اقدامات انجام شده در بافت های فرسوده به عنوان بخشی از مورفولوژی شهری: ۴۹
۳-۱-۳: تجارب اروپا در زمینه بافت های فرسوده: ۵۳
۴-۱-۳- بازسازی کشورهای در حال توسعه: ۵۳
۲-۳-تجارب ایران: ۵۴
۱-۲-۳- دوران صفویه: ۵۴
۲-۲-۳-دوران قاجار: ۵۶
۳-۲-۳-تهران مدرن – دوره قاجار: ۵۷
۴-۲-۳- دوران پهلوی : ۶۰
۵-۲-۳-بافت فرسوده در ایران و نحوه برخورد با این بافت ها: ۶۲
۶-۲-۳- حفظ هویت اسلامی- ایرانی در توسعه کالبدی: ۶۴
۷-۲-۳-تعیین ضوابط ساخت و ساز شهری بر اساس معیارها و ارزش‌های اسلامی: ۶۶
۸-۲-۳- وضوح نمادها و نشانه‌هاى اسلامى: ۶۸
۹-۲-۳- ساماندهی سیما و منظر شهری: ۶۸
۳-۳-نتیجه گیری: ۶۹
فصل چهارم: بررسی و شناخت وضع موجود ۷۰
مقدمه: ۷۱
۱-۴-شناخت شهر: ۷۱
۱-۱-۴: جغرافیای طبیعی و اقلیمی مهاباد: ۷۱
۲-۱-۴ وسعت و جمعیت: ۷۲
۳-۱-۴- جغرافیای سیاسی سابق مهاباد: ۷۲
۴-۱-۴- جغرافیای سیاسی و اداری فعلی مهاباد: ۷۳
۵-۱-۴- وجه تسمیه: ۷۳
۶-۱-۴- پیشینه شهر: ۷۳
۷-۱-۴- ویژگیهای قومی، دینی و زبانی مردم این منطقه: ۷۴
۸-۱-۴- اقتصاد شهر: ۷۵
۹-۱-۴-فرهنگ شهر: ۷۸
۲-۴-توپولوژی ، ژئوگرافی ، ژئومرفولوژی و مورفولوژی شهر و منطقه مهاباد: ۸۰
۱-۲-۴- محلات و معابر: ۸۱
۲-۲-۴- بناهای تاریخی مهاباد و تاثیر آن ها در مورفولوژی شهر: ۸۳
۳-۴-کلیاتی از شهر مهاباد، میدان چهارچراغ (شهرداری): ۹۱
۴-۴-نتیجه گیری: ۹۲
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات ۹۳
مقدمه: ۹۴
۱-۵-جدول سوات: ۹۴
۲-۵-آزمون فرضیات: ۹۹
۱-۲-۵-فرضیه اول: ۹۹
۲-۲-۵-فرضیه دوم: ۹۹
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۰
فهرست منابع: ۱۰۳

این پایان نامه ثبت و دفاع شده است اگر در این موضوع اطلاعاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*