سر خط نوشته

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس

پژوهش کارشناسی ارشد “M.A.” رشته مدیریت دولتی
چکیده :
سرمایه گذاری در بازارهای مالی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است.در بازار سرمایه هر کشور باید تلاش شود تا سرمایه گذاری در اوراق بهادار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق ۲۶ صندوق سرمایه گذاری که تاریخ آغاز فعالیت آنها قبل از سال ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بوده و از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ جزء صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران باشند، مورد بررسی قرار گرفته است. ۸ عامل بررسی شده عبارتند از : ریسک سرمایه گذاری، نسبت فعالیت، اندازه صندوق، ارزش صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، بازده بازار، مقدار وجه نقد نگهداری شده در صندوق و بازده دوره قبل صندوق می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی(پنل) و با اثرات ثابت رگرسیون معمولی انجام شده است. نتایج تحقیق وجود ارتباط خطی معنی داری بین ۵ متغیر ریسک سرمایه گذاری، ارزش واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و ابطال شده، نسبت فعالیت و بازده بازار را با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری تائید می کند.
واژگان کلیدی: صندوق سرمایه گذاری در سهام، عملکرد صندوق سرمایه گذاری، ریسک سرمایه-گذاری، ارزش صدور و ابطال، نسبت فعالیت و بازده بازار.

مقدمه
با توجه به پویائی دنیای کنونی و تغییر و تحولات سریعی که در ابداعات و اختراعات صورت می-گیرد، کشوری می تواند به اقتصاد سالم متکی باشد که پشتوانه آن بخش مالی گسترده به همراه بازار سرمایه کارا باشد. عمده ترین عوامل یک بخش مالی، مؤسسه های مالی هستند که وظیفه آنها تخصیص بهینه سرمایه از وام دهندگان به وام گیرندگان است. از جمله ابزارهای مالی که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه¬گذاری، بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه گذاران و کسب سود ابداع شده، صندوقهای سرمایه گذاری مشترک است.
از آرزوهای دیرین فعالان بازار سهام ایران، راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در سهام بود که به همت قانون گذاران و فعالان بازار سرمایه، اولین صندوق سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال ۱۳۸۷، فعالیت خود را آغاز کرد و با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ فعالیت این صندوق ها توسعه بیشتری یافته است. با توجه به این که مدتی هر چند کوتاه از آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در کشور می گذرد، این سؤال مطرح است که چه عواملی بر بازدهی صندوقهای سرمایه گذاری مؤثر است.

اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می‌شود:
۱٫ بررسی تاثیر ریسک سرمایه گذاری بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران.
۲٫ بررسی تاثیر نسبت فعالیت سرمایه بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران.
۳٫ بررسی تاثیر ارزش صدور واحدهای سرمایه گذاری بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران.
۴٫ بررسی تاثیر اندازه صندوق بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران.
۵٫ بررسی تاثیر ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران.
۶٫ بررسی تاثیر بازده بازار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران.
۷٫ بررسی تاثیر مقدار وجه نقد نگهداری شده در صندوق بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران.
۸٫ بررسی تاثیر بازده دوره قبل صندوق بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران.

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ سوال آغازین ۶
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۵ اهداف تحقیق ۷
۱-۶ فرضیه های تحقیق ۸
۱-۷ چارچوب نظری ۹
۱-۸ مدل مفهومی تحقیق ۹
۱-۹ قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۱۰ محدودیت های تحقیق ۱۰
۱-۱۱ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۱۱-۱ عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام ۱۱
۱-۱۱-۲ عوامل موثر بر عملکرد صندوق سرمایه گذاری در سهام ۱۲
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول : ادبیات تحقیق ۱۶
۲-۱ مقدمه ۱۶ ۲-۲ صندوق های مشترک سرمایه گذاری ۱۷
۲-۲-۱ مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک ۲۰
۲-۲-۲ معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک ۲۳
۲-۳ انواع صندوق های سرمایه گذاری ۲۴
۲-۳-۱ صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت ۲۴
۲-۳-۲ صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر ۲۵
۲-۳-۳ سایر صندوق های سرمایه گذاری ۲۶
۲-۴ صندوق های سرمایه گذاری در ایران ۲۸
۲-۵ ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ۳۱
۲-۵-۱ شاخص ترینر ۳۲
۲-۵-۲ شاخص آلفای جنسن ۳۳
۲-۵-۳ شاخص شارپ ۳۵
۲-۵-۴ شاخص سورتینو ۳۶
۲-۵-۵ شاخص فاما ۳۸
۲-۵-۶ شاخص ۴۰
۲-۵-۷ شاخص نسبت اطلاعات ۴۰
۲-۵-۸ مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک ۴۱
۲-۶ عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ۴۲
بخش دوم : پیشینه تحقیق ۴۷
۲-۷ مقدمه ۴۷
۲-۸ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۷
۲-۸ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۶
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه ۶۳
۳-۲ روش تحقیق ۶۳
۳-۳ جامعه و نمونه آماری ۶۴
۳-۴ روش جمع آوری داده ها ۶۵
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه ۷۱
۴-۲ بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام ۷۱
۴-۳ آزمون فرضیات تحقیق ۷۴
۴-۳-۱ بررسی همخطی بین متغیرها ۷۴
۴-۳-۲ بررسی ارتباط بین متغیرها ۷۵
۴-۳-۳ تخمین مدل ۷۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۸۴
۵-۲ بحث و نتیجه گیری ۸۴
۵-۳ پیشنهادها ۸۹
۵-۳-۱ پیشنهاد در راستای نتایج تحقیق ۸۹
۵-۳-۲ پیشنهاد برای سایر محققان ۹۰
منابع و مأخذ ۹۲

این پایان نامه ثبت و دفاع شده است اگر در این موضوع اطلاعاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*