سر خط نوشته

ساز و کارهای حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه

سمینار رشته :حقوق بین المللی
چکیده
موضوع خصومت های مسلحانه درعصر حاضر یکی موضوعات مهم درعرصه بین المللی وداخلی است وجهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللی وداخلی می باشد پیشگیری از این مخاصمات درگروه توسعه مردم سالاری ورعایت حقوق بشر وحکومت قانون درابعادگوناگون است . زنان وگودکان عامل برانگیختن جنگها نبوده ونمی باشد ولی همواره بگواه تاریخ بیشترین صدمات رادر اثر جنگ هابه صورت گوناگون متحمل شده می شوندازمشکلات حادبین المللی زنان نظایرخشونته های غیرانسانی ومسئله تجاوز نظام یافته علیه زنان وکودکان درمناقشات مسلحانه است که اکثرا باهدف پاکسازی قومی ونژادی و…. به طور وحشیانه صورت می پذیرد مسلما برخوردقاطع وجدی جامعه بین المللی می تواندتاثیرمطلوبی درجلوگیری ازارتکاب به این اعمال غیرانسانی داشته باشد

مقدمه
پس ازویرانیهای دوجنگ جهانی درقرن بیستم وممنوعیت استفاده ازجنگ به عنوان وسیله حل واختلاف مطابق منشور سازمان ملل متحددر سال ۱۹۴۵ مردم امیدواربودن که هرگزجنگی درجهان رخ ندهدوکره زمین درصلح وآرامش قرارگیرد.البته لازم به گفتن نیست که متاسفانه نه تنها این آرزو تحقق نیافت بلکه به لطف پیشرفت علم وتکنولوژی سلاحهای جنگی مخرب تر ازگذشته مورداستفاده قرارگرفتند.تا اوایل دهه ۱۹۹۰جنگ وخونریزی همچنان ادامه داشت . اما دراین زمان روزنه هایی ازامیدبراثرپایان یافتن جنگ سردبین دوابرقدرت بوجودآمد ومردم دنیا آن حادثه را نقطه عطفی درهمبستگی بین المللی واخترام به حقوق اساسی بشرتلقی نمودند.پس ازفروپاشی شوروی سابق وپیرو آن یوگسلاوی جنگهای خونینی بین گروههای نژادی مذهبی این کشور درگرفت که یاد آوردوباره عدالت ودشمنی های تاریخی وتنگ نظریهای فاشیستی در اروپای نوین بود.شدت فاجعه انسانی در یوگسلاوی سابق به ویژه دربوسنی وهرزگوین به یک رشته عملیات ظالمانه پاکسازی نژادی منجرگردید که هدف آن نابودی مسلمانان باروشهای انهدام منظم اخراج ونفی بلد تجاوزجنسی شکنجه وکشتاردسته جمعی شقاوتهایوبی رحمی های یک دوره تاریخی بودکه وجدان بشری راسخت متاثرساخت ومهمترین خشونتی که دراین جنگ علیه زنان مسلمان صورت گرفت خشونت جنسی وهتک حرمت بودبه عبارت دیگرمی توان گفت که خشونت جنسی ودر راس آن تجاوزجنسی شاخصه این جنگ بود.وبدون شک درتمام جنگ هاتنهاقشری که حتی بیشترازنظامیان آسیب دیده است زنان وکودکان بوده اند چون دشمن همیشه سعی می کندازطریق فشاربرجمعیت غیرنظامی طرف مقابل راتسلیم خواسته های خودکند. ودر این صحنه نابرابر اولین افرادی که موردهدف قرارمی گیرندزنان وکودکان هستند.

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱-گفتار اول:حقوق بشردوستانه بین المللی ۲
۱-۱-اصول اساسی حقوق بشردوستانه ی بین المللی ۳
۱-۲-حقوق بشردوستانه درمخاصمات مسلحانه ۴
۱-۳-کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ ۵
۲-گفتاردوم: خصومت های مسلحانه وخشونت علیه زنان ازمنظر مقررات بین المللی ۵
۲-۱-عناصرخاص تجاوز جنسی ۶
۲-۲-بردگی جنسی ۷
۲-۳-حاملگی اجباری ۷
۲-۴-عقیم سازی اجباری ۷
۳-گفتار سوم: اقدامات شورای امنیت درمقابله با خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه ۸
۳-۱-حمایت از زنان درمخاصمات مسلحانه ازمنظر حقوق بشردوستانه و فقه امامیه ۸
۳-۲-نیرو های حافظ صلح و خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه ۱۰
۳-۳مواجه قوانین بین المللی بااعمال تجاوز جنسی درمخاصمات مسلحانه ۱۱
۴-گفتارچهارم: اعلامیه حمایت از زنان درمخاصمات مسلحانه بین المللی ۱۱
۴-۱-حمایت از زنان در کنوانسیون های بین المللی ۱۳
۴-۲-عملکرد شورای امنیت درحمایت از زنان درمخاصمات مسلحانه ۱۳
نتیجه گیری ۱۵
منابع: ۱۶

فایل ورد (Word) و قابل ویرایش می باشد.

15000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*