سر خط نوشته

تحلیل چند معیار عوامل بروز دیرکرد در تکمیل پروژه‌های عمرانی شرکت ملی گاز

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت
چکیده:
این پروژهش به بررسی علل ایجاد و بروز دیرکرد در پروژه‌های عمرانی شرکت ملی گاز می‌پردازد. در این راستا، تمامی علل شناسایی شده را در ۳ گروه مختلف خوشه‌بندی می‌شود. این سه گروه: ۱- دانش و تجربه کم مدیریت ۲- عوامل برون سازمانی و ۳- عوامل دورن سازمانی هستند.
در این راستا ۱۴ متغیر تاثیرگذار در پیدایش دیرکرد در زمان تکمیل پروژه‌ها ناشی از دانش و تجربه کم مدیریت، ۷ متغیر تاثیرگذار ناشی از عوامل برون سازمانی و ۷ متغیر دیگر ناشی از عوامل درون سازمانی شناسایی و بررسی می‌شوند. بعد از به سهم هرکدام بر بروز دیرکرد در پروژه پرداخته شد. از جمله اهداف دیگر این تحقیق، اولویت‌بندی این معیارها توسط است. در ادامه، مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق در ارتباط با متغیرهای پژوهش ارائه می‌شود. از سویی هم، پیشینه تحقیق‌های مرتبط نیز مرور گردید. این تحقیق را می‌توان کاربردی از نوع توسعه‌ای دانست. روش تحقیق توصیفی است زیرا به بیان و توصیف عوامل طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها می‌پردازد. در این راستا، از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات نیز استفاده می‌شود. برای تحلیل و اعتبارسنجی فرضیه‌های تحقیق از آمار استنتاجی و ابزارهای تجزیه و تحلیل چند هدفه استفاده می‌شود.
هر سه فرضیه تاثیرگذاری عوامل دانش و تجربه کم مدیریت، برون سازمانی و درون سازمانی در سطح معنی‌دار بودن ۵% مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از سهم بیشتر عوامل درون سازمانی بیش از عوامل برون در طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها است. هر کدام از مؤلفه‌های متغییرهای فرضیه‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه‌بندی شد. اولویت پنج مؤلفه برتر پرسشنامه عبارت است:
۱- نداشتن تعریف شفاف مسئولیت در پروژه ۲- عدم کفایت تجربیات و سوابق پیمانکار در هدایت ۳- عدم دسترسی به مشاوران یا طراحان با تجربه ۴- عدم حمایت مسئولین مرتبط ۵- عدم بررسی همه جانبه پروژه

اهمیت و ضرورت تحقیق
در توسعه و بهبود خدمات رفاهی شهری، تقارن و توالی اجرای پروژه‌ها نقش بارزی در رسیدن به اهداف برنامه‌های اعلام شده دارد. اگر یک پروژه با دیرکرد مواجه شود، شروع پروژه‌‌های دیگر با دیرکرد روبرو خواهد شد و این پدیده باعث می‌شود، سایر پروژه‌‌‌ها ضربه بخورد و ناتوانایی پیمانکار، مشاور یا کارفرما باعث آسیب به سایر بخش‌ها می‌شود. از این رو، برای پیشگیری از تعویق در برنامه‌های خدماتی شهری، ضروری است برای کلیه پروژه‌ها از رویکردهایی برای برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد استفاده شود تا امکان بروز مشکل‌ها و آسیب‌ها بوجود نیاید. انگیزه حل مسأله که شناسایی علت یا علل طولان شدن مدت اجرای پروژه‌ها و کاوش برای پی بردن به رویکرد مناسب جهت برنامه‌ریزی و پیشگیری این مسئله و نیاز به شناسایی رویکردهای مبتنی بر دانش فنی سازمانی برای مدیریت پروژه‌ها، سهم بارزی در انتخاب موضوع داشته‌است. بی‌شک، شرکت ملی گاز به این پروژه به مثابه یک تحقیق کاربردی- توسعه‌ای می‌نگرد تا بتواند از مطالعات و نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های سازمانی و مدیریت پروژه‌ها استفاده نماید.

اهداف و فرضیه‌های تحقیق
اهداف تحقیق از شکاف اطلاعاتی که باید کاهش پیدا کند تا مدیریت بتواند مسأله را حل کند، نشأت می‌گیرد (آلوین برنز و رونالد بوش، ۲۰۰۰-۱۱۴). هدف اصلی و کلی این تحقیق بررسی راه‌کارهای زمانبندی، ترادف، رویکرد اولویت‌بندی، شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش دیرکرد در پروژه‌های اجرایی شرکت ملی گاز است. برای رسیدن به این هدف کلی، اهداف فرعی تعریف می‌شود. با تعریف دقیق و روشن هدفها و پایبندی به آن، دیگر پژوهشگر بسادگی از مسیر انتخاب شده، منحرف نمی‌شود و مسایل فرعی را هدف اصلی تلقی نمی‌کند (محمدرضا حمیدی‌زاده، ۱۳۸۱، ۳۴). هدف‌های فرعی این تحقیق عبارت است از:
۱- شناسایی و طبقه‌بندی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در مدیریت پروژه‌های شرکت ملی گاز؛
۲- رتبه‌بندی عوامل چندگانه موثر در اجرای پروژه‌های شرکت ملی گاز؛

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول – کلیات طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه ۱۳
۱-۲- تعریف مسئله ۱۴
۱-۲-۱- موضوع تحقیق
۱-۲-۲- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
۱-۳- اهداف و فرضیه‌های تحقیق ۱۸
۱-۳-۱- سئوالات تحقیق
۱-۳-۲- فرضیه‌های تحقیق
۱-۴- مروری بر ادبیات ۲۱
۱-۵- روش تحقیق ۲۲
۱-۶- تعریف واژگان مورد استفاده در تحقیق ۲۳
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- مدیریت پروژه ۲۵
۲-۲-۱- مثلث مدیریت پروژه
۲-۲-۲- تاریخچه مدیریت پروژه
۲-۳- کنترل پروژه ۳۲
۲-۳-۱- فاکتورهای کنترل فعالیت‌ها
۲-۳-۲- فاکتورهای کنترل مراحل
۲-۳-۲-۱- مراحل
۲-۳-۲-۲- زمان‌های تکمیل
۲-۴- انواع ریسک‌های موجود در مدیریت پروژه ۳۹
۲-۴-۱- ریسک‌های زیربنایی
۲-۴-۲- ریسک‌های برنامه‌ریزی
۲-۴-۳- ریسک‌های سازماندهی
۲-۴-۴- ریسک‌های کنترل پروژه
۲-۴-۵- ریسک‌های اجرای پروژه
۲-۵- معیارهای لازم برای موفقیت مدیریت پروژه ۴۸
۲-۵-۱- معیار اول: استفاده از یک روش ثمربخش
۲-۵-۲- معیار دوم: سرمایه‌گذاری در برنامه‌ریزی
۲-۵-۳- معیار سوم: دخالت دادن مشتری در پروژه
۲-۵-۴- معیار چهارم: مدیریت‌پذیر کردن پروژه
۲-۵-۵- معیار پنجم: توسعه تیم
۲-۵-۶- معیار ششم: برقراری ارتباطات مؤثر
۲-۵-۷- کلید هفتم: درس آموختن از اشتباهات
۲-۶- وضعیت پروژه‌های عمرانی ۵۴
۲-۷- تکنیک‌های سیستماتیک برای اولویت‌بندی پروژه‌ها ۵۸
۲-۷-۱- تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی
۲-۷-۲- تکنیک دلفی
۲-۷-۳- مدل‌سازی
۲-۸- ابزارهای تحلیل و تصمیم‌گیری چند هدفه ۶۷
۲-۸-۱- اهداف تاثیرگذار و گروه‌بندی آنها
۲-۸-۲- مدل تصمیم‌گیری مناسب چند هدفه
۲-۸-۳- مروری بر ادبیات
فصل سوم – تکنیک‌های جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها
۳-۱- مقدمه ۸۰
۳-۲- روش تحقیق ۸۱
۳-۳- متدهای جمع‌آوری داده ۸۴
۳-۳-۱- پرسشنامه
۳-۳-۱-۱- آزمون مقدماتی پرسشنامه
۳-۳-۱-۲- اعتبارسنجی پرسشنامه
۳-۳-۲- مصاحبه
۳-۳-۳- کتابخانه
۳-۳-۴- سندها و گزارش‌ها
۳-۴- مشخصات آماری ۹۳
۳-۴-۱- جامعه هدف
۳-۴-۲- نمونه‌گیری
۳-۴-۳- تعریف یک مشاهده در نمونه
۳-۵- تکنیک‌های تحلیل داده‌ها ۹۷
۳-۵-۱- آزمون فرض آماری
۳-۵-۲- پیاده‌سازی آزمون فرض
۳-۶- ابزارهای چند هدفه برای اولویت‌بندی پروژه‌ها ۱۰۲
۳-۶-۱- ویژگی‌های ابزارهای چند هدفه برای اولویت‌بندی پروژه‌ها
۳-۶-۲- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
۳-۶-۲-۱- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
۳-۶-۲-۲- مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
۳-۶-۲-۳- ساختن سلسله مراتبی
۳-۶-۲-۴- محاسبه وزن
۳-۶-۲-۵- بررسی سازگاری یا محاسبه نرخ ناسازگاری
۳-۶-۲-۶- محاسبه نرخ ناسازگاری
۳-۶-۳- تکنیک اولویت‌بندی بر اساس تشابه به پاسخ آرمانی
فصل چهارم -بررسی داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها و تعمیم نتایج
۴-۱- مقدمه ۱۱۹
۴-۲- اعتبارسنجی اولیه داده‌ها ۱۱۹
۴-۳- تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۰
۴-۴- تجزیه و تحلیل سئوالات تحقیق ۱۲۶
۴-۵- آزمون فرضیه‌های آماری ۱۴۱
۴-۵-۱- آزمون تاثیرگذاری فرصیه اول
۴-۵-۲- آزمون تاثیرگذاری فرصیه دوم
۴-۵-۳- آزمون تاثیرگذاری فرصیه سوم
۴-۵-۴- آزمون تفاضل تاثیرگذاری عوامل برونی و درونی
۴-۶- اولویت‌بندی فاکتورها ۱۴۶
فصل پنجم – ارائه نتایج تحقیق و پیشنهادها برای اجرای و مطالعات آتی
۵-۱- مقدمه ۱۴۹
۵-۲- ارائه نتایج تحقیق ۱۵۱
۵-۲-۱- تحلیل عامل تجربه و دانش کم مدیریت
۵-۲-۲- تحلیل عوامل برون سازمانی
۵-۲-۳- تحلیل عوامل درون سازمانی
۵-۳- پیشنهادهایی برای کاهش دیرکرد در تکمیل پروژه‌ها ۱۶۵
۵-۳-۱- پیشنهادهای اجرایی
۵-۳-۲- پیشنهادهای براساس تجربه سازمانی پژوهشگر
۵-۴- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی ۱۶۷
فهرست منابع ۱۶۸

فایل ورد (Word) و قابل ویرایش می باشد.

55000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*