سر خط نوشته

تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرهای میانی ایران

پژوهش رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
چکیده
در سالهای اخیر به علت رشد سریع شهرنشینی از یک طرف و نبود یک نظام مدون برنامه ریزی و مدیریت در شهرهای کشور، کار خدمات شهری با مسایل و مشکلات بی شماری رو به رو شده است فضاهای مسکونی که یکی از کاربری های مهم شهر هستند و در اکثر شهرها بیشترین مقدار کاربری را به خود اختصاص داده است نیز با مشکلاتی همچون کمبود،فقدان استاندارد مشخص ساختمانی، عدم رعایت شاخص های کمی و کیفی مسکن،کمبود و گرانی قیمت زمین شهری و مصالح ساختمانی و عدم استقرار در مکانهای مطلوب و … روبرو می باشد.
این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و شیوه اجرای میدانی و پیمایشی، به تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر بناب می پردازد و هدف از بررسی آن تعیین شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر بناب از سال ۱۳۴۵ تا۱۳۹۰ با استفاده از روش مقایه محله آغاجری با شهر بناب و همچنین مقایسه این شاخص ها در شهر بناب، نقاط شهری استان آذربایجان شرقی و نقاط شهری کشور می باشد. نوع پژوهش کاربردی است، و روش گرد آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی؛ مطالعه میدانی، و تحلیلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و برای رسم نمودار و جداول از نرم افزارهای Exell و Spssاستفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شاخص های مسکن در شهر بناب در طول زمان رو به بهبود می باشد. میزان این شاخص ها در محله آغاجری نسبت به شهر بناب وضعیت نامطلوبی را نشان می دهد. همچنین مقایسه این شاخص ها در شهر بناب نسبت به نقاط شهری استان و نقاط شهری کشور، نشان می دهد که شهر بناب از نظر کیفی وضعیت مطلوبی ندارد. بنابراین باید سعی شود طی برنام های آتی میزان شاخص های کیفی مسکن را در این شهر بهبود بخشید. در نهایت در قسمت پایانی این پژوهش، برای بهبود کمیت و کیفیت مساکن موجود در شهر بناب پیشنهاداتی ارائه شده است.
واژگان کلیدی: مسکن، تحلیل های کمی، تحلیل های کیفی، شهرهای میانی، شهر بناب

ضرورت انجام تحقیق:
اهمیت مسکن از ان جا ناشی میشود که ده الی سی درصد از سرمایه ی ناخالص در کشور های در حال توسعه را شامل می شود که با ترکیب سرمایه گذاری مستقیم در بخش مسکن و خدمات مرتبط با آن مجموعا به سهم ۲۰ الی ۵۰ درصدی از ثروت تولیدی در این کشور ها می رسد از طرفی مسکن یک انگیزه ی عمده برای پس انداز خانوار هاست وعلاوه بر این، برتورم، کسری بودجه، تحرکات نیروی کار و تعادل پرداخت ها و نیز بر بوجه دولت از طریق مالیات ها و یارانه ها اثر می- گذارد(رفیعی،۱۳۸۲: ۱۴).
آنچه که لازم به ذکر است که مفهوم مسکن علاوه بر ساختار فیزیکی که یک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار می دهد کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که خود شامل کلیه ی خدمات و تأسیسات اجتماعی و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهتر زندگی کردن خانواده و طرح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است(مخبر ،۱۳۶۳ :۱۸).
هدف ها:
اصلی ترین اهداف این تحقیق عبارت اند از:
۱٫ شناخت وضعیت کمی و کیفی مسکن؛
۲٫ شناسایی وضعیت جمعیتی و مهاجرت و تأثیرات آن بر کیفیت منازل مسکونی؛
۳٫ شناخت کمبود های کمی مسکن در شهر ؛
۴٫ شناخت کیفیت ابنیه در شهر بناب؛

دانلود فهرست مطالب بصورت کامل
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : مبانی و کلیات
۱-۱-طرح مسأله وسوالات تحقیقر۲
۱-۲- سابقه تحقیقر۴
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیقر۶
۱-۴- فرضیه‌هار۸
۱-۵- اهدافرر۸
۱-۶- روش و ابزار گرد آوری اطلاعاتر۸
۱-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌هار۸
۱-۸- کاربردهای متصور از تحقیقر۱۰
۱-۹- قلمرو تحقیق ر۱۰
۱-۱۰- جامعه آماریر۱۰
۱-۱۱-محدودیت ها و مشکلات انجام تحقیقر۱۰
۱-۱۲- تعریف مفهومی واژه های تحقیقر۱۱
۱-۱۲-۱- تعریف واژه های مسکنر۱۱
۱-۱۲-۱-۱-…..
۱-۱۲-۲- شاخص های کمی واحدهای مسکونی ۱۳
۱-۱۲-۲-۱- تعداد خانوار ۱۴
۱-۱۲-۳- شاخص های کیفی واحدهای مسکونی ۱۵
۱-۱۲-۳-۱- بافت واحدهای مسکونی از نظر وضعیت دوام ۱۶
فصل دوم : مبانی و مفاهیم نظری تحقیق
مقدمه ۱۸
۲-۱- تعاریف و مفاهیم ۲۱
۲-۱-۱- شهر ۲۱
۲-۱-۲ مفهوم شهرهای میانی و توسعه اندام ۲۲
۲-۱-۲-۱- نقش شهرهای میانی در امر توسعه ۲۳
۲-۱-۳-تعریف واژه های مرتبط با مسکن ۲۴
۲-۱-۳-۱-خانه ۲۴
۲-۱-۳-۲- مسکنhousing
۲-۱-۳-۳ …….
۲-۳- مسکن و شاخص های آن ۲۸
۲-۳-۱- شاخص های اقتصادی مسکن ۲۹
۲-۳-۲- شاخص های کالبدی مسکن ۳۰
۲-۱-۳- …
۲-۴- موقعیت و مشکلات مسکن ۴۹
۲-۴-۱- مشکلات عام ۴۹
۲-۴-۲- مشکلان خاص ۵۰
۲-۵- لزوم دخالت دولت در تأمین مسکن ۵۰
۲-۶- اقدامات دولت ۵۳
۲-۷- اهداف و اقدامات برنامه ریزی مسکن ۵۳
۲-۸- تعریف برنامه ریزی مسکن ۵۴
۲-۹- اهداف برنامه ریزی مسکن ۵۴
۲-۹-۱- اهداف کمی برنامه ریزی مسکن ۵۴
۲-۹-۲-……
۲-۱۰- عواملی که سیاستها و اهداف مسکن را تحت تأثیر قرار می دهند ۵۵
۲-۱۰-۱- برنامه ریزی رشد جمعیت ۵۶
۲-۱۰-۲- افزایش تولید ملی ۵۶
۲-۱۰-۳- افزایش سرمایه گذاری ۵۶
۲-۱۰-۴٫٫
۲-۱۱- اطلاعات و آمار مورد نیاز در مراحل مختلف برنامه ریزی مسکن ۵۶
۲-۱۱- ۱- آمار حسابهای ملی ۵۶
۲-۱٫٫٫٫
۲-۱۲- اقدامات اساسی در برنامه ریزی مسکن ۵۷
۲-۱۳- ضرورت طرح مسأله استاندارد مسکن ۵۷
۲-۱۴- تعریف استانداردها ۵۸
۲-۱۵- انواع استانداردهای مسکن ۵۸
۲-۱۵-۱- استانداردهای برنامه ریزی آرمانی ۵۸
۲-۱۵-۲- استانداردهای برنامه ریزی واقع گرایانه ۵۸
۲-۱۶- هدف از تدوین استانداردهای مسکن ۵۸
۲-۱۷- زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن ۵۹
۲-۱۸- عوامل متشکله مسکن و محیط مسکونی در بحث استانداردها باید مورد توجه باشند ۶۰
۲-۱۹- نقش مسکن در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن ۶۰
۲-۱۹-۱- تأثیر بر شرایط کلی اقتصادی و اجتماعی ۶۰
۲-۲۰- برنامه های دولتی تأمین مسکن ۶۱
۲-۲۱- روشهای اساسی تأمین مسکن ۶۲
۲-۲۱-۱- ارتقای کیفیت سکونت ۶۲
۲-۲۱-۲- تأمین زمین و خدمات ۶۳
۲-۲۱-۲-۱٫٫٫٫٫
۲-۲۲- سیاستهای تأمین مسکن در ایران ۶۴
۲-۲۳- سیاستهای تأمین مسکن در مناطق شهری ۶۶
۲-۲۳-۱- تأمین مسکن در شهرهای کوچک ۶۶
۲-۲۳-۲- سیاستهای مسکن در شهرهای متوسط ۶۷
۲-۲۳-۳- سیاستهای مسکن در شهرهای بزرگ ۶۷
۲-۲۴- مسکن و برنامه ریزی توسعه ۶۸
۲-۲۵- اهداف مسکن و برنامه های عمرانی پیش از انقلاب ۶۸
۲-۲۵-۱- برنامه اول عمرانی (۱۳۳۳-۱۳۲۷
۲-۲۵-۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۲-۲۶- مسکن پس از انقلاب ۷۰
۲-۲۶-۱- برنامه اول توسعه اجتماعی- اقتصادی (۱۳۷۲-۱۳۶۸
۲-۲۶-۲٫٫٫٫٫
۲-۲۷- نتیجه گیری ۷۴
فصل سوم : معرفی محدوده مورد مطالعه
مقدمه ۷۷
۳-۱- آشنایی با خصیصه ها و ویژگی های طبیعی شهر بناب ۷۷
۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهر بناب ۷۸
۳- ۱-۱-۱- ژئومورفولوژی شهرستان بناب ۷۹
۳-۱-۱-۲- شیب ۸۰
۳-۱- ۲- ویژگی‌هایی اقلیمی ۸۱
۳-۱-۲-۱٫
۳-۲-۱- وجه تسمیه شهر بناب ۸۴
۳-۲-۲٫٫٫٫
۳-۳- خصیصه های اقتصادی شهر بناب ۸۸
۳-۳-۱٫٫٫٫
۳-۴- مروری بر برنامه ها و مطالعات کالبدی مسکن در شهر بناب ۹۱
۳-۴-۱٫٫٫٫
۳-۵- نتیجه گیری ۹۵
فصل چهارم : معرفی محدوده مورد مطالعه و یافته‌های تحقیق
مقدمه ۹۷
۴-۱- بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر بناب ۹۹
۴-۱-۱- شاخص های جمعیتی ۹۹
۴-۱-۱-۱٫٫٫٫٫
۴-۲- رابطه تأثیر مهاجرت و ابعاد جمعیتی در کیفیت مساکن موجود در شهر بناب ۱۳۵
۴-۲-……
۴-۳- بررسی نسبت جمعیت مهاجر وارد شده در شهر بناب در دهه ۵۵-۹۰
۴-۳-۱- نسبت کودک به زن ۱۳۸
۴-۳-۲- نسبت باروری ۱۳۸
۴-۳-۳- رشد طبیعی جمعیت ۱۳۸
۴-۴- بررسی نسبت جمعیت مهاجر وارد شده به کل جمعیت محلات در دهه ۵۵-۹۰
۴-۵- …
۴-۷- نتیجه گیری ۱۸۰
فصل پنجم : آزمون فرضیات، نتایج و پیشنهادات
مقدمه ۱۸۳
۵-۱- آزمون فرضیات ۱۸۴
۵-۲- نتیجه گیری ۱۹۱
۵-۳- ارائه پیشنهادات ۱۹۴
منابع و مأخذ ۱۹۷

این پایان نامه ثبت و دفاع شده است اگر در این موضوع اطلاعاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*