سر خط نوشته

بررسی وضعیت رهبری معنوی و رابطه آن با پاسخگویی سازمانی

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت
چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین وضعیت رهبری معنوی و رابطه آن با پاسخگویی سازمانی در سازمان های دولتی شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر برای اندازه‌گیری متغیر مستقل تحقیق (رهبری معنوی) از چارچوب نظری فرای(۲۰۰۳) و برای اندازه‌گیری متغیر وابسته (پاسخگویی سازمانی) از چارچوب نظری طراحی شده توسط رمزک (۲۰۰۵ ) استفاده شده است. فرضیه‌های تحقیق شامل سه فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی بر اساس چارچوب نظری طراحی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی ـ پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان ارومیه به تعداد ۸۳۲۷ نفر است، برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران و برای تعیین حجم نمونه هر سازمان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. طبق محاسبات، حجم نمونه تحقیق ۳۶۷ نفر برآورد شد.
برای سنجش چگونگی متغییرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. که روایی و پایائی آن مورد مطالعه و تائید قرار گرفته است. برای سنجش متغیر مستقل تحقیق یعنی رهبری معنوی، پرسشنامه فرای (۲۰۰۳ ) که پرسشنامه ای استاندارد است، به کار رفته و برای سنجش متغیر وابسته تحقیق یعنی میزان پاسخگویی، از پرسشنامه ای که توسط رمزک (۲۰۰۵) طراحی شده، استفاده شده است. با توجه به این که بعضی از آیتم های پرسشنامه های فوق با شرایط سازمان های ایرانی مطابقت نداشته است تغییراتی در آنها اعمال شده و تعدادی از سؤالات نیز برای تکمیل پرسشنامه به آن اضافه شده تا به درستی بیان کننده¬ی وضعیت سازمان ها در ایران باشد. برای تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی ـ درصد ـ جدول ـ نمودار ـ میانگین و…) استفاده شده است. برای بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده‌ها آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفته است و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و اسپرمن فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت تا رد یا تایید شوند. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن ابعاد هفت گانه رهبری معنوی در رابطه با پاسخگویی رتبه‌بندی شد و برای بررسی وضعیت رهبری معنوی از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. تحلیل همه داده‌های توصیفی و استنباطی بر اساس نرم‌افزار کامپیوتری SPSS انجام شده است. با توجه به تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق، همه فرضیه‌های تحقیق مورد تائید قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: رهبری معنوی ـ پاسخگویی سازمانی ـ سازمان های دولتی

اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق در دو قسمت: اهمیت و ضرورت علمی تحقیق و اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق در سازمان های دولتی به شرح زیر است.
اهمیت و ضرورت علمی تحقیق
نیروی انسانی توانا و کار آمد می تواند سازمان را کارا، سود آور و مفید به حال جامعه و در کل کشور را شکوفا و از وابستگی برهاند. اکثر سازمان های ایران با تراکم نیروی انسانی مواجهند که از کارایی پایینی برخور دارند، و این نیروها نه تنها برای سازمان، بلکه برای جامعه سربار خواهند بود که سازمان های دولتی نیز از این امر مستثنی نیست. برای جلوگیری از چنین ضایعه ای بایستی پاسخگویی را در کارکنان سازمان افزایش داد و یکی از شاخص هایی که باعث افزایش پاسخگویی سازمانی می شود ثاثیر رهبری معنوی بر آن است. رهبری معنوی باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان، خود کنترلی، بصیرت، معنا بخشی، ایمان و امید کارکنان می شود و این مولفه ها نیز به نوبه خود باعث افزایش پاسخگویی کارکنان در برابر ارباب رجوع می شود.
اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق در سازمان های دولتی
در سازمانهای دولتی ایران درباره رهبری معنوی و همچنین درباره رابطه آن با افزایش پاسخگویی سازمانی تلاشهای کاربردی صورت نگرفته است. بنابر این ضروری است برای افزایش خود کنترلی، تعهد سازمانی کارکنان، بصیرت و معنا بخشی در سازمان، پاسخگویی سازمانی را از طریق رهبری معنوی افزایش داد. شاید هیچ عنصری بنیادی تر از پاسخگویی در سازمان وجود نداشته باشد که در اصل شامل ملزم کردن مردم به اینکه در برابر اعمال و تصمیمات خود پاسخگو و مسئول باشند، چرا که بدون پاسخگویی فرد قادر خواهد بود هر کاری را در هر زمان دلخواه انجام دهد که نتیجه آن هرج و مرج و فروپاشی سازمان خواهد بود. سیستم پاسخگویی میتواند مکانیسم هایی را طراحی نماید تا بتوان بوسیله آن رفتار افراد را در جهت بهبود و به حداکثر رساندن انجام هدف و اثر بخشی سازمان کنترل نمود(فریک و کلیموسکسی، ۱۹۹۸، ۶).
در مجمو ع اهمیت و ضرورت معنویت در سازمان آنچنان است که می تواند برای سازمان ها انسانیت، برای اجتماع فعالیت و برای محیط مسئولیت را به ارمغان آورد، و در نهایت باعث افزایش پاسخگویی سازمانی شود(نرگسیان، ۱۳۸۶، ۲). به همین دلیل ضروری است که در زمینه وضعیت رهبری معنوی و پاسخگویی سازمانی تحقیقات کاربردی و عملی صورت گیرد.

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۳-۱ اهمیت و ضرورت علمی تحقیق ۷
۱-۳-۲ اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق در سازمان های دولتی ۷
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۵ سوالات تحقیق ۸
۱-۶ چارچوب نظری تحقیق ۹
۱-۷ مدل مفهومی تحقیق ۱۰
۱-۸ فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۹ روش تحقیق ۱۱
۱-۱۰ روشهای تجزیه وتحلیل داده ها: ۱۱
۱-۱۱ تعریف مفهومی متغیرها و کلید واژه ها ۱۲
۱-۱۲ ساختار تحقیق ۱۴
فصل دوم:ادبیات تحقیق
بخش اول: رهبری معنوی ۱۶
۲-۱-۱ مقدمه ۱۶
۲-۱-۲ تعریف رهبری ۱۷
۲-۱-۳ تئوریهای رهبری ۱۸
۲-۱-۳-۱ نظریههای خصوصیات فردی رهبری ۱۸
۲-۱-۳-۲ نظریه سبکهای رفتاری رهبری ۱۸
۲-۱-۳-۳ نظریه های موقعیتی و اقتضایی ۱۹
۲-۱-۳-۳-۱ تئوری مسیر- هدف ۱۹
۲-۱-۳-۳-۲ نظریه چرخه زندگی ۲۰
۲-۱-۳-۳-۳ نظریه منبع شناختی ۲۱
۲-۱-۳-۳-۴ تئوری رهبری مشارکتی ۲۱
۲-۱-۴ تئوریهای جدید در حوضه رهبری ۲۱
۲-۱-۴-۱ رهبری کاریزماتیک (فرهمند) ۲۱
۲-۱-۴-۲ رهبری تحول گرا ۲۲
۲-۱-۴-۳ رهبران مراودهای ۲۳
۲-۱-۵ چالش های رهبری سازمانی ۲۴
۲-۱-۵-۱ چالشهای بیرونی رهبری عبارتند از: ۲۴
۲-۱-۵-۲ چالشهای درونی رهبری عبارتند از: ۲۴
۲-۱-۶ تاریخچه معنویت ۲۵
۲-۱-۷ تعریف معنویت ۲۶
۲-۱-۷-۱ دیدگاه هستی گرایان در مورد معنویت ۲۷
۲-۱-۷-۲ دیدگاه مذهبی در مورد معنویت ۲۷
۲-۱-۸ دین(مذهب) و معنویت ۲۸
۲-۱-۹ معنویت در محیط کار ۲۹
۲-۱-۱۰ تبدیل محیط کار به یک محیط کار معنوی ۳۱
۲-۱-۱۱ رهبری معنوی ۳۲
۲-۱-۱۲ الگوی علی رهبری معنوی ۳۴
۲-۱-۱۳ ابعاد رهبری معنوی ۳۶
۲-۱-۱۳-۱ چشم انداز ۳۷
۲-۱-۱۳-۲ عشق نوع دوستانه ۳۷
۲-۱-۱۳-۳ ایمان ۳۷
۲-۱-۱۳-۴ معنابخشی ۳۸
۲-۱-۱۳-۵ عضویت ۳۸
۲-۱-۱۳-۶ تعهد سازمانی ۳۸
۲-۱-۱۳-۷ بازخورد عملکرد ۳۸
۲-۱-۱۴ نقش رهبری معنوی در توانمندسازی منابع انسانی ۳۹
بخش دوم: پاسخگویی سازمانی ۴۱
۲-۲-۱ مقدمه ۴۱
۲-۲-۲ مفاهیم پاسخگویی ۴۱
۲-۲-۳ تعریف پاسخگویی ۴۳
۲-۲-۴ ماهیت پاسخگویی ۴۵
۲-۲-۵ منشأ پاسخگویی ۴۵
۲-۲-۶ هدف پاسخگویی ۴۵
۲-۲-۷ جنبه های مهم پاسخگویی ۴۶
۲-۲-۸ انواع پاسخگویی ۴۷
۲-۲-۹ استقرار پاسخگویی در برابر عملکرد ۴۸
۲-۲-۱۰ تعریف محیط پاسخگویی ۴۸
۲-۲-۱۱ ملزومات یک محیط پاسخگو ۴۹
۲-۲-۱۲موانع محیط پاسخگویی ۴۹
۲-۲-۱۳ استقرار چهار چوبی برای پاسخگویی ۵۰
۲-۲-۱۴ ابزارهای پاسخگویی ۵۰
۲-۲-۱۵ نظریات مربوط به انواع پاسخگویی در سازمان ۵۱
۲-۲-۱۶ رهنمودهایی برای پاسخگویی ۵۳
۲-۲-۱۷ فرهنگ پاسخگویی ۵۴
۲-۲- ۱۸ ساز و کار های پاسخگویی سازمانهای دولتی ۵۴
۲-۲-۱۹ راه کارهای بهبود نظام پاسخگویی در ایران ۵۶
۲-۲-۲۰ مدل پاسخگویی ۵۸
۲-۲-۲۱ مسئولیت و پاسخگویی ۶۰
۲-۲-۲۲ شهروندان و نقش آن در پاسخگو کردن سازمان های دولتی ۶۱
بخش سوم: پیشینه تحقیق ۶۳
۲-۳-۱ مقدمه ۶۳
۲-۳-۲ تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور: ۶۳
۲-۳-۳ تحقیقات انجام یافته در داخل کشور ۶۵
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۷۰
۳-۲ روش تحقیق ۷۰
۳-۳ قلمرو تحقیق ۷۰
۳-۴ جامعه و نمونه آماری ۷۱
۳-۴-۱ جامعه آماری ۷۱
۳-۴-۲ نمونه آماری ۷۱
۳-۴-۳ حجم نمونه ۷۱
۳ـ۵ روش جمع آوری داده ها ۷۴
۳ـ۶ مقیاس های پرسشنامه ۷۵
۳-۷ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۷۵
۳-۷ -۱ تعریف عملیاتی رهبری معنوی ۷۵
۳-۷ -۲ تعریف عملیاتی پاسخگویی: ۷۷
۳-۸ مدل عملیاتی متغیر مستقل(رهبری معنوی) ۷۹
۳-۹مدل عملیاتی متغیر وابسته(پاسخگویی) ۸۰
۳-۱۰ روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ۸۱
۳-۱۰-۱روایی ابزار اندازه گیری ۸۱
۳-۱۰-۲- پایایی ابزار اندازه گیری ۸۱
۳-۱۱ روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲
۳-۱۲ جمع بندی ۸۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۸۷
بخش اول: آمار توصیفی ۸۸
بخش دوم: توصیف آماری متغیرهای تحقیق ۹۲
بخش سوم: بررسی نرمال بودن متغیر ها ۱۰۷
بخش چهارم: آمار استنباطی یافته های پژوهش(آزمون فرضیه ها): ۱۰۹
فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۱۱۹
۵-۲ نتایج در راستای یافته های تحقیق ۱۱۹
۵-۳ نتیجه گیری کلی و بحث ۱۲۴
۵-۴ محدودیت‌های پژوهش ۱۲۵
۵-۵ پیشنهادهایی در راستای فرضیات تحقیق ۱۲۶
۵-۶ پیشنهادات آتی برای پژوهشگران ۱۲۷
پیوستها
منابع و مآخذ
چکیده انگلیسی

فایل ورد (Word) و قابل ویرایش می باشد.

55000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

۲ نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*