سر خط نوشته

بررسی نقش خدمات فناوری اطلاعات بر مدیریت تحول سازمانی

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش خدمات فناوری اطلاعات بر مدیریت تحول سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی ادارات امورمالیاتی استان اصفهان) می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان ادارات امور مالیاتی استان اصفهان می‌باشد که کل جامعه آماری ۱۵۶۰ نفر بوده است. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (تعداد کارکنان حاضر در اداره امور مالیاتی هر شهرستان) درصدی که هر شهر در بین کل جمعیت داشته محاسبه، و سپس به همان نسبت نمونه موردنظر به شیوه تصادفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد ۱۸۱ نفر از کارکنان ادارات امور مالیاتی استان اصفهان می‌باشد که از تعداد ۱۸۱ پرسشنامه توزیع شده تعداد ۱۶۷ پرسشنامه برگشت داده شد که نرخ بازگشت پرسشنامه ها ۲/۹۲% می‌باشد. بنابراین نمونه نهایی این تحقیق ۱۶۷ نفرمی باشندکه کلیه‌ی تحلیل های آماری براین اساس انجام گرفته است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته با بیست سئوال بسته پاسخ است که پاسخگو می بایست اثرات این بیست سئوال که مربوط به خدمات فناوری اطلاعات است را بر چهار متغیر مدل تحول سازمانی الماس لویت یعنی ساختار، منابع انسانی، وظایف، و تکنولوژی، قبل و بعد از بکارگیری سیستم فناوری اطلاعات مشخص نماید. اعتبار سئوالات پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ قبل از استقرار سیستم اطلاعات ۹۲/۰ و برای سئوالات پرسشنامه بعد از استقرار سیستم اطلاعات ۸۳/۰ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون، آزمون t برای گروه‌های مستقل، و آزمون ضریب همبستگی) استفاده شد. نتایج نشان داد که فرضیه اصلی تحقیق یعنی فناوری اطلاعات بر تحول سازمانی در سازمان امور مالیاتی استان اصفهان اثر معنادار دارد، در سطح اطمینان ۹۹ درصد مورد تأئید قرار می‌گیرد. فرضیات فرعی زیر نیز در سطح خطای ۱ درصد مورد تأئید واقع شدند:
۱) فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی در سازمان امور مالیاتی استان اصفهان اثر معنادار دارد.
۲) فناوری اطلاعات بر تکنولوژی انجام کار در سازمان امور مالیاتی استان اصفهان اثر معنادار دارد.
۳) فناوری اطلاعات بر نوع وظایف در سازمان امور مالیاتی استان اصفهان اثر معنادار دارد.
فرضیه زیر در سطح اطمینان حداقل ۹۵ درصد مورد تأئید واقع نشد:
۴) فناوری اطلاعات بر منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی استان اصفهان اثر معنادار دارد.
کلید واژه ها:
خدمات سیستم اطلاعات ، مدیریت تحول ، مدل الماس لویت ، ساختار سازمانی ، تکنولوژی ، نوع وظایف ، منابع انسانی .

اهداف پژوهش
۱- تعیین اثرات فناوری اطلاعات بر تحول سازمانی در ادارات سازمان امور مالیاتی
۲- تعیین اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی در ادارات سازمان امور مالیاتی
۳- تعیین اثرات فناوری اطلاعات بر منابع انسانی در ادارات سازمان امور مالیاتی
۴- تعیین اثرات فناوری اطلاعات بر تکنولوژی انجام کار در ادارات سازمان امور مالیاتی
۵- تعیین اثرات فناوری اطلاعات بر نوع وظایف در ادارات سازمان امور مالیاتی

فهرست مطالب
چکیده ۳
فصل اول کلیات تحقیق
تعریف مسأله، سابقه ی موضوع، روش تحقیق ۴
۱-۱ عنوان تحقیق ۵
الف) فارسی ۵
ب) لاتین ۵
۱-۲ شرح و بیان مسأله پژوهشی ۵
۱-۳ پیشینه و تاریخچه ی موضوع تحقیق ۸
۱-۴ اهمّیت و ارزش تحقیق ۱۰
۱-۵ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۶ فرضیه های تحقیق ۱۱
۱-۷ روش تحقیق ۱۱
۱-۷-۱ نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها ۱۱
۱-۷-۲ جامعه آماری ۱۱
۱-۷-۳ روش و طرح نمونه برداری ۱۲
۱-۷-۴ ابزار گردآوری داده ها ۱۲
۱-۷-۵ ابزار تجزیه و تحلیل ۱۲
۱-۸ تعریف واژه ها ۱۳
– تعریف سیستم اطلاعات مدیریت ۱۳
– کاربرد فناوری اطلاعات: ۱۳
فصل دوم ادبیات تحقیق
بخش اول: فناوری اطلاعات
۲-۱ مقدمه ۱۵
۲-۲ فناوری اطلاعات ۱۵
۲-۲-۱ داده و اطلاعات ۱۶
۲-۲-۲ فناوری ۱۷
۲-۲-۳ فناوری اطلاعات ۱۷
۲-۲-۴ سیستم‌های اطلاعاتی ۱۸
۲-۲-۵ تفاوت سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و فناوری اطلاعات ۲۰
۲-۳ نقش‌های اصلی سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کار ۲۱
۲-۴ سیر تکاملی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ۲۱
اواخر دهه ۱۹۴۰ تا اوایل دهه ۱۹۵۰: ۲۲
اواخر دهه ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۶۰ ۲۲
اواخر دهه ۱۹۶۰ ۲۲
اوایل دهه ۱۹۷۰ ۲۳
اواخر دهه ۱۹۷۰ ۲۳
دهه ۱۹۸۰ ۲۳
دهه ۱۹۹۰ ۲۴
۲-۵ چالش‌های کلیدی مدیریتی ۲۶
۲-۶ وظایف سیستم‌های اطلاعاتی ۲۶
۲-۷ چالش‌های سیستم‌های اطلاعاتی ۲۷
۲-۷-۱ چالش سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی ۲۷
۲-۷-۲ چالش کسب و کار راهبردی ۲۷
۲-۷-۳ چالش جهانی سازی ۲۷
۲-۷-۴ چالش زیرساخت فناوری اطلاعات ۲۸
۲-۷-۵ چالش اخلاق و امنیت ۲۸
۲-۸ انواع سیستم‌های اطلاعاتی ۲۸
۲-۸-۱ سیستم‌های سطح عملیاتی ۲۹
۲-۸-۲ سیستم‌های سطح دانشی ۳۰
۲-۸-۳ سیستم‌های سطح مدیریت ۳۰
۲-۸-۴ سیستم‌های سطح استراتژیک ۳۱
۲-۹ تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی ۳۲
۲-۹-۱ اثرات اقتصادی ۳۲
۲-۹-۲ اثرات سازمانی و رفتاری ۳۴
۲-۹-۳ افزایش انعطاف پذیری سازمانها ۳۵
۲-۱۰ کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان ۳۵
۲-۱۰-۱ کاربردهای عملیاتی ۳۶
۲-۱۰-۲ کاربرد اطلاعاتی ۳۷
بخش دوم: مدیریت تحول
۲-۱۱ مقدمه ۴۰
۲-۱۲ مفاهیم تغییر و نوآوری ۴۱
۲-۱۳ دیدگاه صاحبنظران ۴۱
۲-۱۴ تعاریف تحول در سازمان ۴۲
۲-۱۵ سطوح ایجاد تغییر در انسانها ۴۳
۲-۱۶ عوامل تسهیل کننده فرآیند نوآوری ۴۴
۲-۱۷ فرهنگ سازمانی ؛ اصل اولیه در تحول سازمانی ۴۶
۲-۱۸ پنج گامی که روی مدیریت تغییر تاثیر می گذارد ۴۶
گام۱ : درک آنچه نیاز به تغییر دارد ۴۷
گام۲: شفاف کردن فرآیندهای تغییر ۴۷
گام۳ : تخصیص بهینه منابع ۴۷
گام۴: به کارکنان توجه کنید ۴۸
گام۵ : از بالا رهبری کنید ۴۸
۲-۱۹ عاملان تغییر و مقاومت در برابر تغییر ۴۸
۲-۲۰ مدیریت مقاومت در برابر تغییر ۴۹
۲-۲۱ مدل‌های تغییر ۵۰
۲-۲۱-۱ مدل کرت لوین ۵۰
۲-۲۱-۲ مدل هفت مرحله ای تغییر ۵۱
۲-۲۱-۳ مدل سیستمی تغییر ۵۱
۲-۲۲ فناوری اطلاعات و کسب و کار‏ ۵۲
۲-۲۳ مدیریت تحول، ‏IT‏ و کسب و کار‏ ۵۳
۲-۲۴ پیشینه تحقیق ۵۴
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۵۸
۳-۲ روش تحقیق ۵۸
۳-۳ جامعه آماری ۵۹
۳-۴ تعیین حجم نمونه ۵۹
۳-۵ روش نمونه گیری ۶۱
۳-۶ روش گردآورى اطلاعات ۶۱
الف) روش کتابخانه اى ۶۱
ب: روش میدانى ۶۱
۳-۷ ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۶۲
۳-۸ روائی و پایائی پرسشنامه ۶۳
۳-۸-۱ برآورد پایائی پرسشنامه ۶۳
۳-۸-۲ روایی پرسشنامه ۶۵
۳-۹ روش اجرا ۶۵
۳-۱۰ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۶
۳-۱۱ ملاحظات اخلاقی ۶۶
فصل چهارم یافته ها و نتایج تحقیق
۴-۱ مقدمه ۶۸
۴-۲ ویژگی های نمونه ۶۹
۴-۳ آزمون فرضیات ۷۳
الف) فرضیات فرعی ۷۳
ب)فرضیه اصلی ۷۸
۴-۴ بررسی رابطه‌ی میان متغیرهای عمومی تحقیق و اثر فناوری اطلاعات بر تحول سازمانی ۷۹
الف) جنسیت ۷۹
ب) سن ۸۱
ج) سطح تحصیلات ۸۱
د) سابقه ی خدمت ۸۲
فصل پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها
۵-۱ مقدمه ۸۴
۵-۲ نتیجه گیری ۸۴
الف) فرضیات فرعی ۸۴
ب)فرضیه اصلی ۸۶
۵-۳ بررسی رابطه‌ی میان متغیرهای عمومی تحقیق و اثر فناوری اطلاعات بر تحول سازمانی ۸۷
الف) جنسیت ۸۷
ب) سن ۸۷
ج) سطح تحصیلات ۸۷
د) سابقه ی خدمت ۸۸
۵-۳ پیشنهادهای مرتبط با موضوع تحقیق ۸۸
۵-۴ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۹۰
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۹۰
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۹۳
منابع لاتین ۹۶
پیوستها
الف) پرسشنامه ۱۰۱
ب) آزمون پایائی پرسشنامه ۱۰۳

این پایان نامه ثبت و دفاع شده است اگر در این موضوع اطلاعاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

 

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*