سر خط نوشته

بررسی رابطه ی هوش معنوی و سلامت روان در دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته روانشناسی
چکیده : در این پژوهش پس از ارائه تعریف هوش معنوی و سلامت روان به نظرات مختلفی که در مورد هوش معنوی و سلامت روان وجود دارند، پرداخته شده است.ویژگی های هر یک از آن ها و پژوهش های مربوط به اثرات مثبت هوش معنوی در زندگی فردی و اجتماعی و سلامت روان مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پژوهش برای یافتن پاسخ سئوالات زیر، سلامت روان و هوش معنوی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.آیا بین هوش معنوی و سلامت روان رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
آزمودنی های این پژوهش را ۷۰ نفر از دانشجویان دختر شهرستان بناب تشکیل می دهند که آزمون های هوش معنوی SISRI-24 و سلامت روان GHQ-28 برای ارزیابی تأثیر هوش معنوی بر سلامت روان اجرا شد.
برای بررسی فرضیه ی این پژوهش از روش همبستگی پیرسون و آزمون معنی دار همبستگی استفاده شد.
براساس نتایج این پژوهش ما بین سلامت روان و هوش معنوی ارتباط مستقیمی وجود دارد و برعکس ما بین ضعف سلامت روان و هوش معنوی رابطه ی معکوس وجود دارد .این نتایج با پژوهش های انجام گرفته در یک راستا می باشد.
واژه های کلیدی : هوش، هوش معنوی، سلامت روان.

ضرورت و اهمیت پژوهش
پیشرفت سریع علوم مختلف، بویژه توسعه علم روانشناسی در ده های اخیر و کشف اثربخشی گسترده ی دین و معنویت در ابعاد زندگی انسان، بخصوص نقش اساسی آن در آرامش و سلامت روانی رشد فزاینده مطالعات روانشناسی دین و معنویت در ابعاد مختلف را دامن زده است (سهرابی، ۱۳۸۷).
اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت و مذهب، بویژه هوش معنوی، از جهات مختلف در عصر جدید احساس می شود.یکی از این ضرورت ها در عرصه ی انسان شناسی توجه به بعد معنوی انسان از دیگاه دانشمندان، بویژه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت است که اخیراً انسان را موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف می کند (سهرابی، ۱۳۸۷).
در تحقیق حاضر رابطه ی بین هوش معنوی و سلامت روان بررسی شده است.اگرچه پژوهش در زمینه ی رابطه ی هوش معنوی با سلامت روان در مراحل ابتدایی است لیکن نتایج اولیه وجود رابطه ی مثبتی را بین این دو متغیر نشان داده اند که میان معنویت و هدف زندگی، رضایت از زندگی و سلامت همبستگی وجود دارد (جورج و همکاران، ۲۰۰۰؛ کاس و همکاران، ۱۹۹۱، همچنین ر.ک اویچ وچیل، ۱۹۹۲؛ به نقل از غباری بناب و همکاران، ۱۳۸۶) مثلاً المر و همکارانش در بررسی تحقیقات انجام گرفته در مورد اثرات معنویت بر سلامت فرد دریافتند که معنویت با بیماری کمتر و طول عمر بیشتر همراه است (ایمونز، ۲۰۰۰؛ به نقل از : غباری بناب و همکاران، ۱۳۸۶).
یکی از متغیرهای مورد بررسی این پژوهش، هوش معنوی ست.مفهوم هوش معنوی در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و …شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید.این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویدادها می دهد و او را قادر می سازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد.فرد دارای آنچه به عنوان اصول اساسی در دین مطرح است (مثل دستیابی به وحدت در ورای کثرت ظاهری، یافتن پاسخ در مورد مبدأ هستی و تشخیص الگوهای معنوی و تنظیم رفتار بر مبنای آنها) محورهای اصلی هوش معنوی را نیز شامل می شود ( غباری بناب و همکاران ، ۱۳۸۶) ….

فهرست مطالب
چکیده : ۴
فصل اول : طرح مسئله ۶
مقدمه : ۷
بیان مسئله : ۹
اهمیت و ضرورت : ۱۱
اهداف : ۱۲
سوالات : ۱۳
فرضیه ها : ۱۳
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها : ۱۴
فصل دوم : پیشینه ۱۶
فصل سوم:روش شناسی ۴۰
مقدمه: ۴۱
روش تحقیق: ۴۱
جامعه: ۴۱
نمونه: ۴۱
روش نمونه گیری: ۴۲
ابزارهای اندازه گیری: ۴۲
روش اجرای پژوهش: ۴۳
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها: ۴۴
فصل چهارم:تحلیل توصیفی داده ها آزمون فرضیه ها ۴۵
جدول ۱-شاخص های آماری مربوط به دو متغیر اصلی پژوهش ۴۸
نمودار۱-نمودار فراوانی نمرات سلامت روان ۴۸
نمودار ۲- نمودار فراوانی نمرات هوش معنوی ۴۹
نمودار ۳- نمودار پراکنش دو متغیر هوش معنوی و سلامت روان ۵۰
جدول ۲٫ همبستگی پیرسون ۵۱
جدول ۳٫ جدول همبستگی های مربوط به متغییرها ۵۲
فصل پنجم:خلاصه و بحث در نتایج ۵۴
خلاصه تحقیق : ۵۴
نتیجه گیری ۵۶
محدودیت ها : ۵۷
پیشنهادها : ۵۸
منابع : ۵۹
پیوست (دارای دو پرسشنامه و مقاله ی کامل از خود پژوهش) ۶۰

فایل ورد (Word) و قابل ویرایش می باشد.

20000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*