سر خط نوشته

بررسی رابطه میان آموزش مهارت های ارتباطی و استرس شغلی

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌باشد.روش تحقیق،توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد تحقیق، کلیه کارکنان بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌باشد،که در زمان انجام تحقیق ۳۰۰۰ نفر بوده است. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه مورد نظر از روش طبقه ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (تعداد کارکنان حاضر در هر بیمارستان) درصدی که هر بخش در بین کل جمعیت داشته محاسبه، و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر به شیوه تصادفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد ۱۹۷ نفر از کارکنان بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد. از تعداد ۱۹۷ پرسشنامه توزیع شده تعداد ۱۹۱ پرسشنامه برگشت داده شد که نرخ بازگشت پرسشنامه ها ۹۷% می‌باشد.از این تعداد پرسشنامه برگشت داده شده ۱۸۶ عدد آن قابل استفاده بوده است.بنابراین نمونه نهایی این تحقیق ۱۸۶ نفر می ‌باشندکه کلیه‌ی تحلیل‌های آماری بر این اساس انجام گرفته است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ای بسته پاسخ است که در آن از طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شده و شامل ۶۹ سئوال که از پرسشنامه‌های استاندارد HSE برای ارزیابی استرس شغلی و پرسشنامه Queendom برای سنجش مهارت های ارتباطی استخراج شده، می‌باشد. اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۸۹/۰ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال و آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد که فرضیات زیر در سطح اطمینان ۹۹ درصد مورد تأئید واقع شد.

۱- آموزش مهارتهای ارتباطی منجر به کاهش معنادار استرس شغلی از طریق تأثیر بر تقاضا در کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌شود.
۲- آموزش مهارتهای ارتباطی منجر به کاهش معنادار استرس شغلی از طریق تأثیر برکنترل در کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌شود.
۳-آموزش مهارتهای ارتباطی منجر به کاهش معنادار استرس شغلی از طریق تأثیر بر حمایت درکارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌شود.
۴- آموزش مهارتهای ارتباطی منجر به کاهش معنادار استرس شغلی از طریق تأثیر بر رابطه در کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌شود.
۵- آموزش مهارتهای ارتباطی منجر به کاهش معنادار استرس شغلی از طریق تأثیر بر نقش در کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌شود.
۶- آموزش مهارتهای ارتباطی منجربه کاهش معنادار استرس شغلی از طریق تأثیر برتغییرات درکارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌شود.

در نهایت فرضیه اصلی این تحقیق به شرح زیر در سطح اطمینان ۹۹ درصد پذیرفته شد.
آموزش مهارتهای ارتباطی منجر به کاهش معنادار استرس شغلی کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان می‌شود.
کلید واژه ها:
استرس شغلی ، مهارت های ارتباطی ، مدل HSE ، مدل کوئین‌دام .

ضرورت انجام تحقیق
استرس شغلی امروزه به مساله ای شایع و پرهزینه در محیط های کاری تبدیل شده است. دانشمندان علوم پزشکی درصد قابل توجهی از بیماری های روانی و جسمانی ناشی از کار را به وجود بیش از حد استرس مرتبط می دانند. اگرچه این تنها ضرر نیست، بلکه اثر زیان آور آن بر روی عملکرد نیز قابل توجه است (مهمانفر، ۱۳۸۴).
الوانی در بحث خود از فشارهای عصبی معتقد است که فشارهای عصبی عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان را تحت تاثیر قرار داده و آنها را دچار حالات روانی خاصی کرده و رفتار و اعمالی را از خود نشان می دهند که در بازدهی سازمان منعکس می شود؛ نیروی انسانی سازمان را ضایع کرده و اهداف را دستخوش تزلزل می‌کند (نزهت،۱۳۷۵). در همین راستا نتیجه ی تحقیق بیک زاده (۱۳۷۶) حاکی از رابطه ی عوامل ایجاد استرس در کارکنان با کاهش عملکرد آنان است. در تحقیق انجام گرفته به وسیله ی انجمن تحقیقات پرینستون در سال ۱۹۹۷ مشخص شده است که سه چهارم مستخدمین معتقد هستند که نسبت به نسل گذشته بیشتر دچار استرس شغلی شده‌اند (ساتر و همکاران، ۱۹۹۹). به همین دلیل در دهه های اخیر فشار عصبی یا استرس و علل و عوامل آن در محیط های شغلی و از جمله سازمان ها مورد بررسی و توجه بسیار واقع شده و یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است.علمای این رشته دریافته اند که فشار عصبی، اثرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان دارد و مدیران و کارمندان سازمان تحت تأثیر این فشار، دچار حالات روانی خاص شده و دست به رفتار و اعمالی می زنند که نتایج آن مستقیماً در بازدهی سازمان منعکس می شود (میقانی، ۱۳۸۰). به این ترتیب استرس شغلی از مسائل بسیار مهمی است که پرداختن به آن و یافتن راه حلی برای کاهش آن بسیار ضروری است. یکی از این روش ها می تواند مهارت های ارتباطی باشد.
اهمیت این تحقیق در این نکته نهفته است که استفاده از مهارت های ارتباطی جهت کنترل استرس افراد، علاوه بر اینکه می تواند در حفظ سلامت روانی افراد نقش داشته باشد، منجر به افزایش سطح عملکرد و رضایتمندی افراد نیز می‌گردد.

فهرست مطالب
چکیده ۲
فصل اول کلیات (تعریف مسأله، سابقه ی موضوع، روش تحقیق )
۱-۱ مقدمه ۵
۱-۲ بیان مسأله ۶
۱-۳اهداف ۹
۱-۴ فرضیات تحقیق ۱۰
۱-۵ ضرورت انجام تحقیق ۱۱
۱-۶ تحقیقات انجام شده ۱۲
۱-۷روش شناسی تحقیق ۱۳
الف: نوع تحقیق ۱۳
ب: روش تحقیق ۱۳
ج: روش گردآوری اطلاعات ۱۳
د: ابزار گردآوری اطلاعات ۱۴
هـ: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۱۴
۱-۸ کاربرد پژوهش ۱۴
۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۵
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: استرس
۲-۱ مقدمه ۱۹
۲-۲ مفهوم استرس ۱۹
۲-۳ ادبیات نظری ۲۳
۲-۳-۱ دیدگاه پزشکی ۲۳
۲-۳-۱-۱ راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی ۲۴
۲-۳-۲ دیدگاه روانشناسی ۲۷
۲-۳-۲-۱ مقابله با استرس از نظر دیدگاه روانشناسی ۲۸
۲-۴ استرس شغلی ۲۹
۲-۵ عوامل ایجاد استرس در محل کار ۳۴
الف) خصوصیات فرد ۳۵
ب)موقعیت و شرایط کار ۳۵
ب-۱) طرح وظائف و مسئولیت ها ۳۶
ب-۲) شیوه مدیریت ۳۶
ب-۳) روابط میان فردی ۳۶
ب-۴) نقش های کاری ۳۶
ب-۵) نگرانی های کاری ۳۶
ب-۶) شرایط محیطی ۳۶
۲-۶ چرا باید کارفرمایان نگران استرس های کاری باشند؟ ۳۶
۲-۶-۱) نتایج مالی ۳۷
۲-۶-۲) نتایج احساسی ۳۷
۲-۶-۳) نتایج امنیتی ۳۷
۲-۷ تاثیرات استرس کار بر سلامتی ۳۷
۲-۸ مدل به کار گرفته شده در تحقیق حاضر برای سنجش استرس شغلی ۳۸
بخش دوم :ارتباطات
۲-۹ ارتباطات و نقش آن در مدیریت ۴۱
۲-۱۰ ماهیت ارتباطات سازمانی ۴۱
۲-۱۱ دیدگاه های عمده ارتباطات ۴۳
۱-دیدگاه مکانیکی به ارتباطات ۴۳
۲- دیدگاه کنش متقابل ۴۳
۳-دید گاه تعاملی یا میان کنشی ۴۵
۲-۱۲ ارتباطات در مکاتب مختلف ۴۶
۲-۱۳ فرآیند ارتباطات ۴۷
۲-۱۳-۱ فرستنده پیام ۴۹
۲-۱۳-۲ به رمز درآوردن ۵۰
۲-۱۳-۳ پیام ۵۰
۲-۱۳-۴ رسانه یا کانال ۵۱
۲-۱۳-۵ رمز گشایی ۵۱
۲-۱۳-۶ گیرنده پیام ۵۱
۲-۱۳-۷ موانع ارتباطی یا اختلالات ۵۲
۲-۱۴ برخی از روشهای بهبود پیام وحذف موانع ارتباطی ۵۳
۲-۱۵ بازخور ۵۴
۲-۱۶ شبکه های ارتباطی ۵۵
۲-۱۷ شبکه های ارتباطی بر حسب جهت آن ۵۶
۲-۱۷-۱ ارتباطات افقی ۵۶
۲-۱۷-۲ ارتباطات عمودی ۵۷
۲-۱۷-۲-۱ ارتباطات بالا به پایین ۵۷
۲-۱۷-۲ -۲ ارتباطات پایین به بالا (بالا گرا) ۵۸
۲-۱۷-۳ ارتباطات مورّب ۵۸
۲-۱۸ شبکه های ارتباطی از جهت وجود بازخور ۵۸
۱- شبکه های ارتباطی یک طرفه (بدون بازخور) ۵۸
۲- شبکه های ارتباطی دو طرفه (تعاملی) ۵۹
۲-۱۸-۱ ویژگی ها و تمایزات این دو نوع ارتباط ۵۹
۲-۱۹ شبکه های ارتباطی بر حسب تمرکز و عدم تمرکز ۶۰
۱- شبکه های متمرکز ۶۰
۲-شبکه های غیر متمرکز ۶۰
۲-۲۰ ارتباطات رسمی و غیر رسمی ۶۰
۲-۲۱ شیوه های ارتباط ۶۲
۲-۲۱-۱ ارتباطات مکاتبه ای ۶۲
۲-۲۱-۲ ارتباطات شفاهی ۶۳
۲-۲۱-۳ ارتباط غیر کلامی ۶۳
۲-۲۲ وظایف فراگرد ارتباطات ۶۴
۱- وظیفه ی پیوستگی ۶۴
۲- وظیفه تأثیرگذاری ۶۴
۳- مشارکت در اطّلاعات ۶۵
۲-۲۳ انواع اطلاعات کاربردی ۶۵
الف) نحوه ی انجام شغل ۶۵
ب ) منطق انجام مشاغل ۶۵
ج) سیاست ها و رویه های سازمان ۶۶
د) بازخورد از عملکرد کارکنان ۶۶
ه) مأموریت یا فلسفه وجودی سازمان ۶۶
و) نقش اطلاعات در تصمیم گیری ۶۶
ز) ابراز احساسات ۶۷
ح) نقش کنترلکنندگی و هماهنگ کنندگی ۶۷
ط) ایجاد انگیزه ۶۷
۲-۲۴ مدل استفاده شده در تحقیق حاضر برای سنجش ارتباطات ۶۸
۲-۲۵ پیشینه تحقیق ۶۹
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱ مقدمه ۷۴
۳-۲ روش تحقیق ۷۵
۳-۳ جامعه آماری ۷۵
۳-۴ تعیین حجم نمونه ۷۵
۳-۵ روش نمونه گیری ۷۷
۳-۶ روش گردآورى اطلاعات ۷۷
الف) روش کتابخانه اى ۷۷
ب: روش میدانى ۷۸
۳-۷ ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۷۸
۳-۸ برآورد پایائی پرسشنامه ۷۹
۳-۹ روایی پرسشنامه ۸۰
۳-۱۰ فرضیات تحقیق ۸۰
۳-۱۱ روش اجرا ۸۱
۳-۱۲ روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۲
فصل چهارم یافته ها و نتایج تحقیق
۴-۱ مقدمه ۸۴
۴-۲ ویژگی های نمونه ۸۵
۴-۳ آزمون فرضیات ۸۹
•فرضیات فرعی ۸۹
•فرضیه اصلی ۹۹
فصل پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها
۵-۱ مقدمه ۱۰۳
۵-۲ نتیجه گیری ۱۰۴
۵-۲-۱ از آزمون فرضیات ۱۰۴
•فرضیات فرعی ۱۰۴
•فرضیه اصلی ۱۰۹
۵-۲-۲از آزمون فریدمن ۱۱۰
۵-۳ پیشنهادات ۱۱۰
۵-۴ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۱۳
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۱۴
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۱۱۶
منابع لاتین ۱۱۹
پیوست‌ها
الف) پرسشنامه ۱۲۵
آزمون پایائی پرسشنامه ۱۳۱

این پایان نامه ثبت و دفاع شده است اگر در این موضوع اطلاعاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

 

۲ نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*