سر خط نوشته

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با کجروی های سازمانی در بین کارکنان

پژوهش کارشناسی ارشد “M.A.” گروه مدیریت
چکیده
مقدمه وهدف :فرسودگی شغلی به صورت احساس خستگی هیجانی مسخ شخصیت وکاهش کفایت فردی تعریف می شود .فرسودگی شغلی پاسخی به استرس های مزمن کار است.تحقیق حاضر مطالعه ای است که با هدف بررسی تاثیرات بهبود فرسودگی شغلی کار کنان در کاهش کج رویهای سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ۱۳انجام شده است .
روش کار: این تحقیق یک مطاله توصیفی -پیمایشی بود وبا ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد آزمون قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات وادبیات تحقیق در خصوص دو متغیرفرسودگی شغلی وکج رویهای سازمانی پرسشنامه ای را در جهت سنجش تاثیر فوق تنظیم کرده که آن را به تایید استاد راهنما ومشاور رسانده وپیش آزمونی انجام گرفت تا روایی وپایایی آن مورد تایید قرار گیرد.بعد از اجرای پرسشنامه در نمونه انتخاب شده، داده ها توسط نرم افزار spss وبااستفاده از آمار توصیفی و آزمون اسپیرمن ،آزمون یومن ویتنی وآزمون کروسکال والیس ،آزمون فریدمن و آزمون کولموگراف اسمیرانوف تحلیل گردید.
نتایج : یافته ها نشان داد که فرسودگی شغلی و همه مولفه های آن (تحلیل عاطفی ،مسخ شخصیت ، کاهش دستاوردهای شخصی )در بروز کج رویهای سازمانی رابطه مثبت ومعنی داری دارندکه ضرایب همبستگی در فرضیه اصلی۹۶۶/۰، فرضیه فرعی اول ۹۲۳/۰ ،فرضیه فرعی دوم ۹۰۵/۰ وفرضیه فرعی سوم (۸۱۷/۰) بدست آمد. که در میان مولفه های فرسودگی شغلی تحلیل عاطفی در اولویت قرار دارد یعنی مهمتر از سایر مولفه می باشد و در میان کج رویهای سازمانی (کج روی تولیدی ، سیاسی ،شخصی،مالی ) کج روی تولیدی عامل مهم تر از سه بعد دیگرمحسوب می شود .
نتیجه نهایی: بنظر می رسد بهبود فرسودگی شغلی اثرمنفی زیادی بر بروز کجروی های سازمانی می گذارد.تمهیداتی در جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی وکج رویهای سازمانی توسط مدیران می تواند به کاهش فرسودگی شغلی کمک شایانی نماید.
کلید واژه ها : فرسودگی شغلی /کجرویهای سازمانی/تحلیل عاطفی /مسخ شخصیت /کاهش دستاوردهای شخصی

ضرورت واهمیت انجام تحقیق
کجرویهای سازمانی یکی ار دغدغه های مهم سازمانها واداره جات امروزی است البته درقدیم نیز این مسئله وجود داشته ولی امروزه پررنگ تر شده است وبسیاری ازمشکلات وناهنجاریهای سازمانی ازاین مسئله ناشی می شودواگر مابتوانیم درکاهش و ریشه کن کردن این مسئله قدمهای مثبت برداریم باعث پیشرفت وموفقیت روز افزون سازمان هایمان خواهیم بود وعلت اینکه این تحقیق ،مسئله را در دانشگاها مورد تفحص وبررسی قرارداده است این است که دانشگاها باید راهکارهای مناسب برای اصلاح این موضوع ارائه دهند یعنی مسئله را در خود حل کرده وبا استحصال راهکارهایی باعث بهبود وضعیت سایر سازمانها گردند.
موضوع کجروی سازمانی باید ریشه یابی وعلت یابی شود زمینه های ایجاد آن مشخص شود ودر پیشگیری ودرمان آن اقدام شود. در این تحقیق میخواهیم یک موضوعی که تابحال درموردآن تحقیق نشده مورد بررسی قرار دهیم واین فرضیه راکه آیا یکی ازعوامل بروز کجروی ،یک مسئله درون سازمانی یعنی فرسودگی شغلی می تواند باشد یا نه؟ را آزمون کنیم.
“فرسودگی شغلی در کارکنان یک سازمان از دو جنبه حائز اهمیت است: اولاً فرسودگی، سلامت روانی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث علایم جسمی و روانی، غیبت از شغل و تعویض شغل میشود و ثانیا کیفیت ارائه شده به جامعه را کاهش داده و نارضایتی از خدمات را به ارمغان میآورد”(الماسیان ، ،۱۳۹۰،س۱۴-۱۹)
ودر این مقاله میخواهیم مطلب را اضافه کرده وپی ببریم که آیا فرسودگی شغلی باعث افزایش انحرافات کاری وکجرویها در سازمان در بین کارکنان میگردد؟

اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تبیین رابطه بین فرسودگی شغلی وکج رویهای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳
اهداف فرعی:
تبیین رابطه بین تحلیل عاطفی وکج رویهای سازمانی دربین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳
تبیین رابطه بین مسخ شخصیت وکج رویهای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱
تبیین رابطه بین کاهش دستاوردهای شخصی وکج رویهای سازمانی دربین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳
اهداف کاربردی
نتایج حاصل از این پژوهش میتواند به کاهش کج رویهای سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد منطفه ۱۳ کمک کند.

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول کلیات تحقیق ۲
۱-۱ مقدمه ۳
۲- ۱ بیان مساله ۳
۳- ۱ ضرورت واهمیت انجام تحقیق ۷
۴-۱ اهداف تحقیق ۸
۵-۱ پیشینه تحقییق : ۹
۶- ۱ فرضیات تحقیق ۹
۷-۱تعاریف عملیاتی: ۹
۸- ۱روش تحقیق ۱۱
۹- ۱ تعریف واژگان ۱۱
فصل دوم-ادبیات تحقیق ۱۳
بخش اول: ادبیات فرسودگی شغلی ۱۳
بخش دوم: ادبیات کجرویهای سازمانی ۱۳
۲-۲ تعریف مفاهیم فرسودگی شغلی(تحلیل رفتگی شغلی) ۱۵
۳-۲ تاریخچه فرسودگی شغلی ۲۰
۴- ۲ اهمییت وضرورت پژوهش درمورد فرسودگی شغلی (تحلیل رفتگی شغلی) ۲۰
۵-۲ ابعاد اندازه گیری تحلیل رفتگی شغلی: ۲۲
۱-۵-۲ خستگی عاطفی: ۲۲
۲-۲-۵ مسخ شخصیتی: ۲۳
۳-۵-۲ عدم موفقیت شخصی(کاهش دستاوردهای شخصی): ۲۴
۶-۲ تعاریف خلاصه از ابعاد فرسودگی شغلی ۲۵
۷-۲ فرایند فرسودگی شغلی ۲۶
۸-۲ الگوهای ساختاری رابطه استرس شغلی وفرسودگی هیجانی بارفتارهای انحرافی،رفتارهای مدنی سازمانی وخلاقیت ۲۷
۹-۲ رویکردهای فرسودگی شغلی: ۳۱
۱-۹-۲ رویکرد بالینی ۳۱
۲-۹-۲ رویکرد روان شناختی –اجتماعی ۳۱
۳-۹-۲ رویکرد تعاملی چرنیس : ۳۱
۴-۹-۲ مدل کپنر: ۳۲
۱۰-۲ ارتباط متاهلی با فرسودگی شغلی ۳۳
۱۱-۲ ارتباط سبک رهبری با فرسودگی شغلی ۳۳
۱۳-۲ رابطه ی فرسودگی شغلی و ویژگی های شخصیتی ۳۴
۱۴-۲ عوامل موثر در فرسودگی شغلی ۳۴
۱۵-۲ مراحل فرسودگی شغلی : ۳۶
۱۶-۲ تفاوت «فرسودگی شغلی» و استرس ۳۷
۱۷-۲ عوامل زمینه‌ساز و مرتبط با فرسودگی شغلی ۳۷
۱۸-۲ نشانه های فرسودگی شغلی را می توان به شرح ذیل طبقه بندی کرد: ۳۸
۱۹-۲ پیامد‌های فرسودگی شغلی: ۳۹
۲۰-۲ شیوه‌ پیشگیری‌ از فرسودگی‌ شغلی ۳۹
۲۱-۲ راههای بهبود فرسودگی شغلی ۴۱
۲۲- ۲درمان فرسودگی شغلی ۴۲
۱-۲۲-۲ راهبردهای فردی مقابله با افسردگی شغلی ۴۲
۲-۲۲-۲ راهبردهای سازمانی مقابله با افسردگی شغلی: ۴۲
۲۳-۲ چند توصیه جهت پیش گیری ودرمان فرسودگی شغلی به کارکنان سازمان ها ۴۳
۲۴- ۲نتیجه گیری ۴۴
۲۶-۲ انواع مسایل اجتماعی ۴۶
۲۷-۲ کجروی و نظریه برچسب زنی: ۴۶
۲۸-۲ انواع کجروی: ۴۷
۲۹-۲ پارسونز: آسیب شاسی اجتماعی و کجروی ۴۷
۳۰-۲ تعریف کج روی های سازمانی ۴۸
۳۱-۲ رویکرد های کج رویهای سازمانی ۵۰
۱-۳۱-۲ رویکرد مبتنی بر مصلحت عمومی: ۵۰
۲-۳۱-۲ رویکرد مبتنی بر بازار: ۵۰
۳-۳۱-۲رویکرد مبتنی بر اداره عمومی: ۵۰
۴-۳۱-۲ رویکرد مبتنی برافکار عمومی: ۵۱
۵-۳۱-۲ رویکرد مبتنی بر امور حقوقی: ۵۱
۳۲-۲ انحراف کاری ۵۱
۳۳-۲ تعریف رفتار انحرافی ۵۲
۳۴-۲ طبقه بندی رفتارهای انحرافی ۵۳
۳۵-۲ عوامل مرتبط با انحراف کاری ۵۴
۱ -۳۵-۲ نقش عوامل فردی: ۵۴
۲-۳۵-۲ نقش عامل گروهی: ۵۵
۳-۳۵-۲نقش عامل رهبری: ۵۵
۴-۳۵-۲ نقش عامل سازمانی و مدیر: ۵۵
۳۶-۲ آناتومی فساد: ۵۸
۳۷-۲ انواع فساد اداری: ۵۹
۳۸-۲ مفاهیم فساد اداری ۶۰
۳۹-۲ علل ظهور و گسترش فساد اداری: ۶۱
۲ـ۳۹-۲ ریشه‌های اصلی فساد اداری: ۶۱
۳ ـ۳۹-۲ عوامل تسهیل کننده: ۶۲
۴۰-۲ و در کل انواع کجرویهای سازمانی بشرح ذیل می باشد: ۶۵
۴۱-۲ علل کجرویهای سازمانی: ۶۷
۴۲-۲ پیامد های کج روی های سازمانی ۶۸
۴۳-۲ استراتژیهای مدیران برای کاهش انحراف کاری ۶۹
۴۴-۲ روش‌های کنترل فساد اداری ۷۱
۴۵-۲ راهکارهای مبارزه با مفاسد اداری را می توان در موارد زیر یافت: ۷۳
۴۶-۲ راهکارهایی مبارزه با کجروی های سازمانی در سطح سازمانی ۷۴
۴۷-۲ نتیجه گیری ۷۹
۴۷-۲ مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد متغیرها ۸۰
۱-۴۸- ۲ تحقیقات داخلی ۸۰
۲-۴۸-۲ تحقیقات خارجی ۸۳
فصل سوم روش تحقیق ۸۵
۱-۳ مقدمه : ۸۶
۲-۳ روش تحقیق : ۸۶
۳-۳ جامعه تحقیق : ۸۷
۴-۳ نمونه و روش تعیین حجم نمونه ۸۸
۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق : ۹۱
۶-۳ ابزار جمع آوری داده ها : ۹۴
۷-۳ متغییرهای تحقیق : ۹۴
۸-۳ روایی و پایائی ۹۵
۹-۳ آزمون فرضیات تحقیق : ۹۶
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۷
۱-۴ آمار توصیفی ۹۸
۱-۱-۴ ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان ۹۸
۲-۴ آمار استنباطی ۱۰۲
۱-۲-۴آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۲
۲-۲-۴ تفاوت های بین آزمودنی ۱۰۴
۱-۲-۲-۴ تفاوت دو جنس ۱۰۴
۳-۲-۴رتبه بندی مولفه ها ۱۱۰
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۲
۱-۵ مقدمه: ۱۱۳
۲-۵ جمع آوری و ارائه نتایج تحقیق: ۱۱۳
۳-۵ پیشنهادات برای اساس یافته های تحقیق: ۱۱۷
۴-۵ سایر پیشنهادات : ۱۱۸
۵-۵ پیشنهادات برای محقیقن آینده: ۱۱۹
۶-۵ محدودیت های تحقیق : ۱۱۹
منابع و مواخذ: ۱۲۰
پیوست ۱۲۴

فایل ورد (Word) و قابل ویرایش می باشد.

48000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*