سر خط نوشته

بررسی رابطه توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مدیریت
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی سازمانی با حکمرانی خوب در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی می باشد. گرایش این پژوهش کاربردی، رویکرد آن توصیفی و همبستگی می باشد. این تحقیق با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک و تکمیل و گردآوری پرسشنامه در جامعه آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین احساس موثر بودن کارکنان، احساس شایستگی کارکنان، احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان، احساس معنادار بودن شغل در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با حکمرانی خوب سازمانی رابطه مثبت وجود دارد دارد.
واژگان کلیدی: توانمند سازی، حکمرانی خوب،سازمان تامین اجتماعی، موثر بودن کارکنان، شایستگی کارکنان، داشتن حق انتخاب در کارکنان، معنادار بودن شغل

اهمیت و ضرورت موضوع
یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمرانی خوب است . این مسئله به ویژه در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخودار شده است. از اینرو از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه قرار گرفتن در مسیر توسعه و توسعه یافتگی است. عدم رشد اقتصادی، فقر و فقدان پاسخگویی ، فساد و عدم حاکمیت قانون از جمله چالش هایی است که این کشورها با آن مواجه اند. از سوی دیگر مطالعات توسعه و آمارهای سازمان های جهانی بیانگر آن است که از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها، « حکمرانی خوب» است. چنانکه حکمرانی خوب را بنیان توسعه خوانده اند. بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان حکمرانی خوب را روند یا هدفی دانست که باید بتواند فقر ، نا امنی و تبعیض را از میان بردارد و همچنین محیطی را ایجاد کند که سازمان های مدنی ، بخش بازرگانی، شهروندان و دیگر نهادهای موجود خود را مالک روند توسعه و مدیریت بخش ها بدانند و یا به عبارتی در این روند احساس مالکیت کنند….
بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد از بین عوامل مختلف و تاثیر گذار در استقرار حکمرانی خوب سازمانی نقش توانمندسازی نیروی انسانی و تاثیر ابعاد آن در حکمرانی خوب سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی را مورد مطالعه قرار دهد که از این لحاظ می تواند گام مهمی در تحقق اهداف مدیریت دولتی نوین و سازمان تأمین اجتماعی محسوب شود. .(نرگسیان،۱۳۹۰،ص۲۵۰)

هدف کلی
بررسی و تبیین رابطه توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
اهداف فرعی
۱-تعیین میزان رابطه احساس موثر بودن در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با حکمرانی خوب سازمانی
۲-تعیین میزان رابطه شایستگی در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با حکمرانی خوب سازمانی.
۳-تعیین میزان رابطه احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با حکمرانی خوب سازمانی.
۴-تعیین میزان رابطه احساس معنادار بودن شغل در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با حکمرانی خوب سازمانی.

فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱هدف کلی ۷
۱-۴-۲اهداف فرعی ۷
۱-۵ چارچوب نظری تحقیق ۷
۱-۶ مدل تحلیلی تحقیق ۸
۱-۷ سؤالات تحقیق ۱۱
الف)سوال اصلی ۱۱
ب)سوالهای فرعی ۱۱
۱-۸ فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۸-۱فرضیه اصلی ۱۱
۱-۸-۲فرضیه های فرعی ۱۱
۱-۹ روش تحقیق ۱۲
۱-۱۰ روش گردآوری اطلاعات ۱۲
۱-۱۱ قلمرو تحقیق ۱۲
۱-۱۲ جامعه و نمونه آماری ۱۳
۱-۱۳ محدودیتهای تحقیق ۱۳
فصل دوم:ادبیات تحقیق
۲-۱ بخش اول: توانمند سازی ۱۵
۲-۱-۱ تاریخچه توانمند سازی ۱۵
۲-۱-۲رهبری و توانمند سازی ۱۶
۲-۱-۳ پنداشت فردی و توانمند سازی ۱۶
۲-۱-۴ کار گروهی به مثابه توانمند سازی ۱۷
۲-۱-۵ تغییر ساختار یا خط مشی و توانمندسازی ۱۷
۲-۱-۶ تصویر چند وجهی از توانمند سازی ۱۸
۲-۱-۷ تعاریف توانمند سازی ۱۹
۲-۱-۸ زمینه های توانمند سازی ۲۰
۲-۱-۹ سطوح توانمند سازی ۲۰
۲-۱-۱۰ کلید تواناسازی منابع انسانی ۲۱
۲-۱-۱۱ پیش نیاز های توانمند سازی ۲۶
۲-۱-۱۱-۱ شفاف کردن دید گاه و اهداف ۲۶
۲-۱-۱۱-۲ پرورش تجارب تسلط شخصی ۲۶
۲-۱-۱۱-۳ فراهم آوردن حمایت ۲۷
۲-۱-۱۱-۴ الگو سازی ۲۷
۲-۱-۱۱-۵ بر انگیختگی احساسی ۲۷
۲-۱-۱۱-۶ فراهم آوردن اطلاعات لازم ۲۷
۲-۱-۱۱-۷ تامین منابع مورد نیاز ۲۸
۲-۱-۱۱-۸ پیوند دادن نتایج ۲۸
۲-۱-۱۱-۹ ایجاد اعتماد به نفس ۲۸
۲-۱-۱۲ فرایند توانمندسازی ۲۹
۲-۱-۱۳ استراتژی های توانمند سازی ۲۹
۲-۱-۱۳-۱ افزایش آگاهی جمعی از طریق داستانگویی ۳۰
۲-۱-۱۳-۲آموزش مهارتهای حل مسئله ۳۰
۲-۱-۱۳-۳ آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع ۳۱
۲-۱-۱۴ توانمند سازی کارکنان در سازمانها ۳۱
۲-۱-۱۵ عوامل مؤثر بر توانمند سازی ۳۳
۲-۱-۱۵-۱ توانمند سازی وعوامل فردی ۳۳
۲-۱-۱۵-۲ توانمندسازی وعوامل سازمانی ۳۴
۲-۱-۱۵-۳ عوامل برون سازمانی ۴۰
۲-۱-۱۶ فرهنگ توانمند سازی ۴۱
۲-۱-۱۷ توانمندسازی ، اختیار و قدرت ۴۱
۲-۱-۱۷-۱ خود اثربخشی یا احساس برتری شخصی ۴۲
۲-۱-۱۷-۲ خود سامانی ( داشتن حق انتخاب ) ۴۳
۲-۱-۱۷-۳ پذیرفتن نتیجه شخصی ۴۳
۲-۱-۱۷-۴ معنی دار بودن ۴۳
۲-۱-۱۷-۵اعتماد ۴۳
۲-۱-۱۸توانمند سازی و سازمان ۴۴
۲-۱-۱۹ ویژگی سازمان های توانمند: ۴۵
۲-۱-۲۰ مزایای توانمند سازی ۴۵
۲-۱-۲۱ دام های توانمند سازی ۴۶
۲-۱-۲۱-۱ دام های درونی ۴۶
۲-۱-۲۱-۲ دام های بیرونی ۴۷
۲-۱-۲۲ نظرات منتقدین در بارۀ توانمند سازی کارکنان ۴۷
۲-۲ بخش دوم: حکمرانی خوب ۴۹
۲-۲-۱ تعریف حکمرانی: ۵۰
۲-۲-۲ پیشینه نظری حکمرانی خوب ۵۲
۲-۲-۳ تعریف حکمرانی خوب ۵۳
۲-۲-۴ شاخصهای حکمرانی خوب: ۵۴
۲-۲-۴-۱ شاخصهای حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی ۵۵
۲-۲-۴-۲ شاخصهای حکمرانی خوب از دیدگاه سازمان ملل متحد(UNDP):
۲-۲-۴-۳ شاخصهای حکمرانی خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا(UNECE)
۲-۲-۴-۴ شاخصهای حکمرانی خوب در سازمانهای دولتی و خدماتی ۵۹
۲-۲-۴-۵- شاخصهای حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه ۶۱
۲-۲-۵- حکمرانی خوب و پاسخ گویی ۶۲
۲-۲-۶ حکمرانی خوب و شفاف سازی: ۶۳
۲-۲-۷ معماری حکمرانی خوب ۶۴
۲-۲-۸ نهضت حکومت داری خوب ۶۶
۲-۲-۹ بازیگران عرصه حکمرانی خوب ۶۷
۲-۲-۱۰پیشینه مطالعات ۷۰
۲-۲-۱۰-۱ تحقیقات در داخل کشور ۷۰
۲-۲-۱۰-۲ تحقیقات در خارج کشور ۷۳
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۷۶
۳-۲ بررسی نوع پژوهش ۷۷
۳-۳ روش تحقیق ۷۸
۳-۴ متغیرهای تحقیق ۷۸
۳-۴-۱ متغیر مستقل ۷۸
۳-۴-۲ متغیر وابسته ۷۹
۳-۵ جامعۀ آماری ۷۹
۳-۶ نمونه آماری و روش نمونه گیری ۷۹
۳-۷ قلمرو تحقیق ۸۰
۳-۸ روش های گردآوری اطلاعات ۸۰
۳-۹ روایی (اعتبار ) پرسشنامه ۸۱
۳-۱۰ پایایی ( قابلیت اعتماد ) پرسشنامه ۸۱
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه ۸۴
۴-۲ بخش اول توصیف آماری ۸۴
۴-۲-۱ توصیف آماری سوالات ۸۹
۴-۲-۲ توصیف آماری متغیرهای تحقیق ۹۰
۴-۳ بخش دوم ۹۱
تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق ) ۹۱
۴-۳-۱- آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای مشخص کردن نرمال بودن متغیرها ۹۱
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۹۸
۵-۲ نتیجه گیری ۹۸
۵-۳ پیشنهادات ۱۰۰
منابع ۱۰۴
پیوست(ضمایم) ۱۰۹

فایل ورد (Word) و قابل ویرایش می باشد.

48000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*