سر خط نوشته

بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی اندیشه و کنش با میزان نگرانی دانشجویان

پژوهش کارشناسی رشته ی روان شناسی 
مقدمه:
تنظیم شناختی هیجان هنگامی است که فرد با یک موقعیت هیجانی روبرو می شود احساس خوب و خوشبینی برای کنترل هیجان کافی نیست بلکه وی نیاز دارد که در این موقعیت ها بهترین کارکرد شناختی نیز داشته باشد. در اصل در تنظیم هیجان به تعادل بهینه ی از شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز است.
زیرا انسان ها با هر چه مواجه می شوند آن را تفسیر می کنند و تفسیرهای شناختی تعیین کننده واکنش های افراد است از نقطه نظر Beck عقاید منفی درباره ی خود عامل محوری در اختلال افسردگی است و نگرش های منفی بخش اصلی تغییرات خلق محسوب می شوند. از طرفی تغییر در هر کدام از بخش های مختلف عملکرد سیستمهای شناختی از قبیل حافظه، توجه،هشیاری موجب تغییر خلق می شود. بنابراین نمی توان نقش تنظیم شناختی را در سازگاری افراد با وقایع استرس زای زندگی نادیده گرفت.
در رویکردهای نوین نیز،علت اختلالات هیجانی به نقص در کنترلهای شناختی نسبت داده می شود به طور کلی که ناتوانی در کنترل؛ هیجانی منفی ناشی از وجود افکار مننفی درباره نگرانی و استفاده از شیوه های ناکارآمد مقابله ای است(فتحی،۱۳۸۹).
اندیشه هایی که آنها را به عنوان واقعیت پذیرفته اید به باورهای شما تبدیل می شوند. مجموع باورهای شخصیتان نظام باورهای شما را می سازند. طرز فکر شما درباره ی رویدادهای زندگیتان ،تاثیر بسیار زیادی روی نوع احساس شما درباره آنها دارد(دویل،۱۹۳۳).
در عین حال آدم های اهل عمل هم هستند که ادعا می کنند برای انجام کار به تفکر بسیار کمی احتیاج است اگر چنین چیزی درست باشد،پس سه گزینه وجود دارد: به حکم تجربه، روال معمول و تصادف. شاید در مواقعی عمل به اتکای تجربه کافی باشد. امّا به محض اینکه رقیب دست به تفکر بزند.ممکن است تجربه درمانده شود و نداند چگونه واکنش نشان دهد. کسی که مبتنی بر عمل فکر
می کند احتمالاً بیشتر متوجه جنبه های مثبت امکانات است تا نگران تهدیدها و ترس ها. اما تفکر به هر حال همین است اینکه کسی که اهل عمل است اعلام کند که فکر کردن مایه ی مباهات و افتخارش نیست. این فرد یا بر شانس خود تکیه دارد و یا بر این تصویر ذهنی مغشوش که فکر کردن مالکیت
می آورد(ریونه،۱۹۹۰).
نگرانی شامل احساس عدم اطمینان و درماندگی و برانگیختن فیزیلوژیکی خود شخص است شخصی که نگران است از عصبی بودن و تنش و بی قراری و تحریک پذیری شکایت
می کند(سلیه،۱۹۹۹).

اهداف پژوهش:
هدف کلی پژوهش: دستیابی بر رابطه ی تنظیم شناختی هیجان و باور آمیختگی اندیشه و کنش با میزان نگرانی دانشجویان می باشد.
هدف جزئی پژوهش:
۱) دستیابی بر تنظیم شناختی هیجان با میزان نگرانی دانشجویان
۲) دستیابی بر باور آمیختگی اندیشه و کنش با میزان نگرانی دانشجویان

ضرورت و اهمیت انجام طرح
باهوش بودن از لحاظ هیجانی یعنی داشتن هوش هیجانی بالا. یک فرآیند پویا و نیرومند است که در آن دادوستد یاد گرفتن،فهمیدن،گوش دادن،برقرار کردن ارتباط، فکر و عمل نقش مهمی دارند. در این فرآیند باید بدانید و تشخیص دهید که چگونه هیجانها،کلمات و اعمال شما و دیگران بر آنچه در حال روی دادن و آنچه در حال روی ندادن است تاثیر میگذارد. با هوش بودن از لحاظ هیجانی یعنی به دست آوردن نیازهای خود همزمان با اینکه دیگران نیز نیازهای خود را به دست
می آورند(گنجی،۱۳۸۴).
مهارتهای تنظیم شناختی هیجان شما را قادر می سازد تا جلوی وضعیتهای دشوار را پیش از آنکه غیر قابل کنترل شوند بگیرند و با این کار مدیریت نگرانیها برای شما آسانتر می شود. کسانی که قادر نیستند از مهارتهای تنظیم شناختی هیجان خود استفاده کنند به احتمال زیاد برای مدیریت روحیه ی خود از روش دیگری که کمتر اثر بخشی دارد بهره می گیرند. احتمال دارد که آنان دو برابر بیشتر از دیگران نگران و مضطرب و افسرده باشند و اندیشه های غلط داشته باشند و حتی افکار خودکشی به سرشان بزند.
تنظیم شناختی هیجان تاثیر بسیار زیادی بر شادی و رضایت مردم دارد. کسانی که هوش هیجانی خود را به کار می گیرند با محیط اطراف خود سازگاری بیشتری دارند آنان نگرانیهای خود را کنترل
می کنند و اجازه نمی دهند نگرانیها آنها را کنترل کند. بنابراین از توانایی های خود نیز آگاهند. رابطه مستقیم بین هوش هیجانی و زندگی خوب و سالم نشان می دهند. توجه به هیجانها آگاه بودن و آگاه ماندن از آنها و استفاده از آنها برای راهنمایی کردن رفتار تا چه اندازه اهمیت دارد. هر چه از مهارتهای تنظیم شناختی هیجان خود بیشتر استفاده کنیم از زندگی دستاوردهای بیشتری خواهیم داشت(گنجی،۱۳۸۴).

فهرست مطالب
فصل اول کلیات ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
فرضیه ۶
اهداف تحقیق ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
طبقه بندی متغییرها ۷
تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها ۸
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۰
دیدگاههای نظری ۱۱
متغییرهای مرتبط با موضوع ۱۴
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ۱۶
فصل سوم : روش تحقیق ۲۰
روش پژوهش ۲۱
جامعه آماری ۲۱
حجم نمونه وشیوه ی نمونه گیری ۲۱
ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۲۱
روش اجرا ۲۳
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۴
آمار توصیفی ۲۵
آمار استنباطی ۳۴
فصل پنجم : نتیجه گیری ۴۳
بحث و نتیجه گیری ۴۴
پیشنهادات ۴۵
محدودیتهای پژوهش ۴۵
منابع ۴۶
پیوستها ۴۷

فایل ورد (Word) و قابل ویرایش می باشد.

12000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*