سر خط نوشته

بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی A و B با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

چکیده
موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A وB با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر می باشد.
فرضیه پژوهش عبارت است از :
بین تیپ شخصیتی A وB و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش شامل ۶۰ نفر از دانشجویان ، ۳۰ نفر دانشجوی دختر و ۳۰ نفر دانشجوی پسر می باشند که مورد مطالعه و آزمون قرار گرفتند.
طرح پژوهش مورد نظر از نوع همبستگی و زمینه یابی می باشد.
گروه آزمودنی به وسیله پرسشنامه ۱۷ سوالی نوع A وB مورد آزمون قرار گرفتند.
نتایج بدست آمده به وسیله ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t (آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی ) تحلیل شدند.
با توجه به فرضیه که عبارت از بین تیپهای شخصیتی A و B و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد. نتایج بدست آمده از جدول شماره ۵ نشان می دهد که T بدست آمده از جدول در هر دو گروه دختران و پسران کوچکتر از t جدول می باشد.
۹۶/۰-=t بدست آمده در گروه پسران ۰۵/۰-=t بدست آمده در گروه دختران
۰۴/۲ = t جدول ۰۴/۲ = t جدول
چنین استنباط می شود که بین تیپهای شخصیتی و پیشرفت تحصیلی رابطه ای وجود ندارد.
کلید واژه ها: تیپ های شخصیتی A و B، پیشرفت تحصیلی ، شخصیت

اهمیت و ضرورت پژوهش
درک لزوم مطالعه روان شناختی شخصیت چندان دشوار نیست. شناخت شخصیت ، ویژگی ها ، چگونگی شکل گیری ، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل ، از یک جنبه ، ارضای حس کنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد. زیرا این شناخت نوعی خود شناختی است و شخص هنگام مطالعه موضوعهای ذکر شده غالباً آن دانسته ها را با خود مقایسه کرده و تطبیق می دهد و احتمالاً با این شناخت نوعی طبقه بندی انجام می دهد یعنی خود را در یکی از تیپهای شخصیتی قرار می دهد یا خود را دارای ویژگی های شخصیتی خاص می بیند.
از سوی دیگری این شناختها و اطلاعات به شخص امکان می دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد.
آگاهی از ویژگی های شخصیتی فرزندان برای والدین اهمیت پیدا می کند زیرا نحوه رفتار و برخورد آنها را در دوره های مختلف رشد تعیین می کند . به عنوان مثال اگر مادری بداند که کودکان در حدود سنین ۳ تا ۴ سالگی بیشترین میزان حسادت را نشان می دهند چنانکه کودک خود را در این سن حسود ببیند دچار نگرانی و اضطراب نخواهد شد زیرا می داند که این ویژگی یک حالت طبیعی در سن خاص کودک اوست.
اگر از جنبه دیگری هم به این شناخت بنگریم می بینیم که داشتن اطلاعات و دانش لازم درباره شخصیت تنها به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل مختلف رشد شخصیت نمی آید بلکه این دانش در پیشگیری یا اقدام احتمالی در مورد بروز اختلالها و نابسامانیهای شخصیتی نیز می تواند به کمک فرد بیاید. …

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : طرح مسئله
مقدمه ۴
بیان مسئله ۶
اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
اهداف ۹
سوالات و فرضیه ها ۹
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۱
فصل دوم : پیشینه پژوهش
۱-۲: تعاریف شخصیت ۱۵
۲-۲: عوامل به وجود آورنده شخصیت ۱۶
۳-۲: نظریه های تیپ شناختی شخصیت ۱۹
۴-۲: اختلالات شخصیت ۲۲
۵-۲: سنجش شخصیت ۲۷
۶-۲: تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ۳۰
۷-۲: دسته بندی آزمونها با توجه به چگونگی تهیه آنها ۳۰
فصل سوم : روش شناسی
۱-۳: روش تحقیق ۳۴
۲-۳:جامعه ، نمونه ، و روش نمونه گیری ۳۴
۳-۳: روش اجرای پژوهش ۳۴
۴-۳: روشهای آمارتوصیفی و استنباطی ۳۵
۵-۳: متغیرها و ابزار اندازه گیری ۳۵
فصل چهارم
نتایج ۳۷
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۴۴
محدودیت ها ۴۵
پیشنهاد ها ۴۶
منابع ۴۷

فایل ورد (Word) و قابل ویرایش می باشد.

12000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*