سر خط نوشته

بررسی جامعه شناختی پیامد ها و مشکلات آپارتمان نشینی

پژوهش رشته علوم اجتماعی
چکیده
معضلات آپارتمان نشینی امری است که باید به صورت تخصصی موشکافی شد و در این پژوهش سعی شده است تا از این مشکلات سخنی به جا آورده شود. نوشتار حاضر بر آن است تا بر اساس پژوهش پیمایشی اثر پیامد ها ومشکلات آپارتمان نشینی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا فرضیات جهت بررسی مشکلات آپارتمان نشینی و در آخر پرسش نامه ای طراحی وتنظیم شده است . جامعه آماری پژوهش مورد مطالعه ما شهرستان بناب میباشد که از میان آنها حجم نمونه آماری بالغ بر ۴۰ واحد از مجتمع های واقع در کوی شهردای ،خیابان آب و میدان شهریار بوده را به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده است . تکنیک وابزار پژوهش پرسش نامه های است که با توجه به فرضیه های که با استفاده از بعضی نظریات همچون نظریه رابرت ازرا پارک،لوی ویرث، طراحی، توزیع ودر بعضی موارد به صورت چهره به چهره ومصاحبه تکمیل گردید است که پس از اتمام پرسشنامه ها کد بندی شده ومورد بررسی قرار گرفته است .داده های موجود را به نرم افزار ۱۶spss داده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی وآزمونهای معناداری جهت استنباط آمارهای استفاده شده است . در این راستا متغیر های موجود را پس از بررسی با استفاده از آزمون آماری ضریب توافقی c،ضریب همبستگی گاماوضریب همبستگی کرامر استفاده شده است ودر آخر پس از تجزیه وتحلیل نتایج به دست آمده نوشته شده است .نتایج حاصل بر این طبق بوده است که از شش فرصیه طراحی شده سه مورد آنها تایید گردیه یعنی سطح آزمون های آماری معنی دار بوده است وسه تای دیگر از فرضیات رد شده یعنی یعنی عدم وجود رابطه در آنها بوده است

کلید واژها: آپارتمان نشینی ،مشارکت در امور آپارتمان،احساس رضایت از همسایگان

اهمیت و ضرورت تحقیق:
باتوجه به اینکه در سالهای اخیر با افزایش جمعیت روبرو هستیم بحث تراکم جمعیتی یکی از مهمترین بحث های جامعه شناسی شهری در سالهای اخیر بوده است . ونیز با افزایش مهاجرت های شهری از روستاها به دلیل برخورداری از امکانات شهری و نیز ضرورت نزدیکی به مرکز اصلی با تصور اشتباه منزلت اجتماعی مساوی با سکونت درمرکز شهر اکثریت جمعیت درشهرهای بزرگ وشهرستانها ساکن آپارتمان هستند، کماکان یکی از مشکلات شهرنشینان نیز مسائل مربوط به آپارتمان نشینی است. ضرب المثل «چهاردیواری، اختیاری» که زمانی محدودیت های ناشی از هم جواری و همسایگی نزدیک در آن معنا ومفهومی نداشت ، جای خود را به فرهنگ جدیدی داده است که کوچکترین بی اهمیتی و بی ملاحظگی حتی در چهارچوب تعیین شده برای آن فرد می تواند صدها همسایه مجاور ، پایین وبالای خود بطور همزمان آزار دهد. …

اهداف تحقیق:
اهدف کلی:
بررسی مسائل مربوط به آپارتمان نشینی و تبیین نقش بعضی از متغیرهای موثر بر آن
اهدف جزئی:
۱- بررسی رابطه تعداد واحد های آپارتمانی با میزان رضایت ساکنین
۲-بررسی رابطه بین تعداد واحد های واقع در یک آپارتمان با میزان مشارکت ساکنین
۳- بررسی رابطه بین تعداد واحد ها با میزان مشکلات روحی وروانی ساکنین
۴- بررسی رابطه بین میزان تحصیلات با ایجاد مزاحمت در آپارتمان
۵- بررسی رابطه بین وجود مدیریت با میزان مشارکت ساکنیت
۶-بررسی رابطه وجود مدیریت با میزان رضایت ساکنین

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مساله ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱ اهداف کلی ۸
۱-۴-۱ اهداف جزیی ۸
فصل دوم :مبانی نظری وپیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۰
۲-۲ مبانی نظری ۱۱
۲-۲-۱ مگتب شیکاگو ۱۱
۲-۲-۲ رابرت ازرا پارک ۱۲
۲-۲-۳ محور جامعه سناسی پارک ۱۲
۲-۲-۴ بوم شناسی پارک ۱۳
۲-۲-۵ ساخت جامعه وسازمان اجتماعی ۱۳
۲-۲-۶ فاصله اجتماعی ۱۴
۲-۲-۷دگرگونی اجتماعی ۱۴
۲-۲-۸خود ونقش اجتماعی ۱۵
۲-۳ نظریه لویس ویرث ۱۵
۲-۴ نظریه دوایرمتحدالمرکز ۱۸
۲-۴-۱ مدل توسعه فضا از برگس ۱۸
۲-۵ سوابق تحقیق ۲۰
۲-۶ مدل تحلیلی تحقیق ۲۲
۲-۷ فرضیات تحقیق ۲۳
۲-۸ نقش عوامل فرهنگی واجتماعی ۲۴
۲-۸-۱ مسائل ومشکلات فرهنگی ۲۴
۲-۸-۲ ویژگی های اجتماعی آپارتمان نشینی ۲۵
۲-۹ مشکلات آپارتمان نشینی ۲۵
۲-۱۰ محاسن آپارتمان نشینی ۲۷
۲-۱۱معایب خانهای آپارتمان نشینی ۲۸
۲-۱۲ قوانین آپارتمان نشینی ۲۹
۲-۱۳ آپارتمان نشینی وتنوع فرهنگی ۳۱
فصل سوم روش شناسی تحقیق
۳-۱ متغیر های تحقیق ۳۶
۳-۲ تعریف مفهومی وعملیاتی ۳۶
۳-۳ روش تحقیق ۳۷
۳-۴ جامعه آماری وروش نمونه گیری ۳۷
۳-۵ نمونه ۳۸
۳-۶ .جامعه آماری ۳۸
۳-۷ روش گرداوری دادها ۳۸
۳-۸ ابزار تحقیق ۳۸
۳-۹ تحلیل داده ها ۳۹
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها
۴٫آمارتوصیفی داده ها ۴۱
۴-۱ آمار توصیفی تعداد واحدها مجتمع ۴۱
۴-۲ توصیف آماری وجود مدیردر آپارتمان ۴۳
۴-۳ آمار توصیفی میزان تحصیلات سرپرست خانواده ۴۵
۴-۴آمار توصیفی احساس رضایت از همسایه ها ۴۷
۴-۵آمار توصیفی مشارکت ساکنین در امور هزینه های مشترک ۴۹
۴-۶ آمار توصیفی مشارکت ساکنین در امور تعمیرات ساختمان ۵۱
۴-۷ آمار توصیفی مشارکت ساکنین درامور بهداشت ونظافت ساختمان ۵۳
۴-۸آمار توصیفی عملکرد مدیر ۵۵
۴-۹آمار توصیفی ایجاد مزاحمت ۵۷
۴-۱۰آمار توصیفی رضایت از رفت وامد مهمانها ۵۹
۴-۱۱آمار توصیفی مشکلات روانی ۶۱
آماراستنباطی دادها ۶۲
جدول سطح سنجش متغیرها ۶۲
۴-۲-۱فرضیه اول ۶۴
۴-۲-۲فرضیه دوم ۶۵
۴-۲-۳فرضیه سوم ۶۶
۴-۲-۴فرضیه چهارم ۶۷
۴-۲-۵ فرضیه پنجم ۶۸
۴-۲-۶فرضیه ششم ۶۹
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۵-۱نتیجه گیری ۷۱
۵-۲یافته ۷۱
۵-۳ پیشنهادات ۷۳
منابع وپیوستها ۷۶
پیوستها
نمونه پرسش نامه ۷۸

فایل ورد (word) و قابل ویرایش است.

19000 تومان – خرید
بعد از پرداخت توسط کلیه کارتهای عضو شتاب لینک دانلود دریافت کرده وفایل قابل دانلود می باشد.

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*