سر خط نوشته

بررسی تاثیر آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی بر نوآوری سازمانی

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی بر نو آوری سازمانی (مطالعه موردی اداره امورمالیاتی استان اردبیل) می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش مورد استفاده برای تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل می باشد که برابر ۳۱۳ نفر می باشند.برای تعیین حجم نمونه کارکنان از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر ۱۷۷ بدست آمده است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است.بمنظور گرد آوری داده های مورد نیاز، از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه استاندارد نوآوری (دورابجی و همکاران، ۱۳۸۶) و پرسشنامه محقق ساخته آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی بر نوآوری سازمانی امور مالیاتی تاثیر دارد.همچنین خودکارآمدی، عزت نفس، انگیزه یادگیری و انگیزش از طریق انتظارات بر نوآوری سازمانی امور مالیاتی تاثیر دارد.
واژه های کلیدی: آموزش سازمانی، توسعه فردی منابع انسانی، نو آوری سازمانی، اداره امورمالیاتی

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد.
سازمانها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند.
کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند. ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی است.توانمندسازی روش نوینی برای بقای سازمانهای پیشرو در محیط رقابتی است.

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۸
۱-۵- مدل مفهومی تحقیق ۹
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۹
۱-۷- تعریف مفاهیم و متغیرها ۱۰
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۲
مقدمه ۱۳
۲-۱- آموزش سازمانی ۱۳
۲-۱-۱- تفاوت آموزش و توسعه ۱۶
۲-۱-۲- تاریخچه¬ی آموزش کارکنان ۱۶
۲-۱-۳- کارکردهای آموزش کارکنان ۱۸
۲-۱-۴- منافع آموزش کارکنان ۲۰
۲-۱-۵- مشکلات آموزش کارکنان ۲۱
۲-۱-۶- دلایل عدم آموزش در برخی از سازمانها ۲۲
۲-۱-۷- تغییرات ناشی از آموزش ۲۳
۲-۱-۸- رسالتها و مأموریتها ۲۴
۲-۱-۹- راهبرد آموزش ۲۵
۲-۱-۱۰- اجرای راهبرد آموزش ۲۷
۲-۱-۱۱- خط مشی های آموزش ۲۹
۲-۱-۱۲- انواع آموزش کارکنان ۲۹
۲-۱-۱۳- اشکال آموزش کارکنان ۳۶
۲-۱-۱۴- ساختار کمّی فرایند آموزشی ۴۱
۲-۲- مبانی نظری توسعه منابع انسانی ۴۴
۲-۲-۱- مفهوم توسعه ی منابع انسانی ۴۸
۲-۲-۲- سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی ۵۲
۲-۲-۳- مدل های توسعه منابع انسانی ۵۳
۲-۲-۳-۱-مدل های عقلایی توسعه ی منابع انسانی ۵۳
۲-۲-۳-۲-مدل های طبیعی توسعه ی منابع انسانی ۵۴
۲-۲-۳-۳-توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک ۵۴
۲-۲-۳-۴-رویکرد باز و بسته به توسعه ی منابع انسانی ۵۵
۲-۲-۳-۵-توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز ۵۷
۲-۲-۳-۶-توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت ۵۷
۲-۲-۳-۷-توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها ۵۷
۲-۲-۴- شاخص توسعه انسانی و روش محاسبه آن ۶۱
۲-۲-۵- توسعه منابع انسانی و بهره وری ۶۴
۲-۳- نوآوری ۶۵
۲-۳-۱- تعارف و مفاهیم خلاقیت و نوآوری ۶۶
۲-۴- چارچوب نظری تحقیق : ۷۴
۲-۴-۱-توسعه منابع انسانی: ۷۴
۲-۴-۲-آموزش نیروی انسانی: ۷۵
۲-۵- پیشینه تجربی تحقیق ۷۶
۲-۵-۱- تحقیقات داخلی ۷۶
۲-۵-۲- تحقیقات خارجی ۸۱
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۸۲
۳-۱- مقدمه ۸۳
۳-۲- روش تحقیق ۸۳
۳-۳- جامعه آماری ۸۳
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۳
۳-۵- روش گردآوری اطلاعات ۸۴
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ۸۴
۳-۶-۱- پرسشنامه استاندارد نوآوری ۸۴
۳-۶-۲- پرسشنامه محقق ساخته آموزش سازمانی و توسعه فردی منابع انسانی ۸۴
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه ۸۴
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۵
فصل چهارم: یافته های تحقیق ۸۶
۴-۱- یافته های توصیفی ۸۷
۴-۲- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات) ۹۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۰۱
۵-۱- مقدمه ۱۰۲
۵-۲- نتیجه گیری ۱۰۲
۵-۲-۱- نتایج حاصل از یافته های توصیفی ۱۰۲
۵-۲-۲- نتایج تحلیل فرضیات ۱۰۳
۵-۲-۳- بحث و تفسیر ۱۰۵
۵-۳-پیشنهادات ۱۰۷
۵-۳-۱- پیشنهادات کاربردی ۱۰۷
۵-۳-۲- پیشنهاد به تحقیقات آتی ۱۰۸
۵-۴- محدودیت های تحقیق ۱۰۸
ضمـائم (پرسشنامه و ضائم دیگر)
فهرست منابع
چکیده انگلیسی

این پایان نامه ثبت و دفاع شده است اگر در این موضوع اطلاعاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

 

۲ نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*