سر خط نوشته

بررسی تأثیر جامعه پذیری کارکنان بر کیفیت گرایی آنان در شرکت ملی نفت

پژوهش کارشناسی ارشد گروه مدیریت
چکیده
منابع انسانی جوهره سازمان بوده و کیفیت گرایی آنها باعث خواهد گردید تا توانایی های شان مزیت سازمان محسوب گردد. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت کیفیت گرایی منابع انسانی در ماندگاری و تعالی سازمانها و نیز به منظور حفظ مزیت های رقابتی سازمان در فضای کسب و کار کنونی لازم است مهارتها و توانایی های مورد نیاز برای کیفیت گرایی منابع انسانی در سازمان تقویت شود. مجموعه مهارتها و توانایی هایی که تحت عنوان جامعه پذیری نامگذاری و تعریف شده اند یکی از مهمترین عوامل و فاکتورهایی است که از جنبه های بسیاری عملکرد منابع انسانی سازمان را تحت تأثیر قرار داده و می تواند در کیفیت گرایی آنها مؤثر واقع شود.
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر جامعه پذیری کارکنان بر کیفیت گرایی آنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب می باشد برای این منظور جامعه پذیری بر اساس نظریه بیگلیاردی و همکارانش و کیفیت گرایی بر اساس نظریه سلطانی در هفت بعد؛ مشتری گرایی، خلاقیت و نوآوری، نگرش دائمی به وضع مطلوب، زیبایی و زیبایی شناسی، صبر و شکیبایی، خرد گروهی و کارگروهی و هدف گرایی تعریف گردیده است و در این راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب می باشد که تعداد ۲۰۰ نفر است. با استفاده از فرمول کوکران ۱۳۲ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ترکیبی، شامل ۲۰ سؤال جامعه پذیری و ۳۸ سؤال کیفیت گرایی است. پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون رگرسیون دو متغیره استفاده گردیده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده تائید فرضیه اصلی تحقیق و چهار فرضیه فرعی و ردَ سه فرضیه فرعی می باشد. که این امر بیانگرآن است که جامعه پذیری بر، مشترگرایی، نگرش دائمی به وضع مطلوب، صبر و شکیبایی، هدف گرایی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب تأثیر دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
سازمانها برای بالا بردن تواناییهای کارکنان خود جهت نیل به اهداف کیفی خود باید تفکر کیفیت گرایی را رواج دهند تا زمینه های لازم را جهت استفاده موثر و مفید از منابع مادی و انسانی فراهم سازند که در واقع آثار مطلوبی در بعد بهره وری و کسب مزیت رقابتی دارد به همین سبب یکی از شاخص هایی که به منظور ارزشی کردن تولید و سود آوری خدمات و فعالیتهای سازمانها باید آن را نهادینه کرد و در جهت تقویت آن گام برداشت حامعه پذیری است. جامعه پذیری برای تناسب شخص- سازمان اساسی است؛ زیرا هدف اولیه جامعه پذیری، استمرار ارزش های اصلی و دادن یک چارچوب به کارکنان برای پاسخ به محیط کارشان و هماهنگی با کارکنان دیگر است(۱۹۸۶،jones). جامعه پذیری سازمانی و ابعاد آن اغلب موجب پیامدهای مختلفی نظیر رضایت، تعهد و کیفیت گرایی و رفتارهای مطلوب سازمانی می شوند. از زمره متغیرهایی که می توان بعنوان پیامد جامعه پذیری سازمانی تلقی نمود کیفیت گرایی است. در واقع جامعه پذیری سازمانی کارکنان را نسبت به آنچه در حال و آینده از شغل و حرفه خود انتظار دارند حساس می سازد. حجم وسیعی از تحقیقات طی دو دهه گذشته تاکنون تلاش نموده است تا نقش جامعه پذیری در سازمان را در تمایلات کارکنان نسبت به مشاغل خود در درون و بیرون سازمان مشخص نمایند. و با توجه به اینکه ادامه حیات در تمامی سازمانها و در سازمان مورد تحقیق(شرکت نفت میاندوآب) در گرو رسیدن به اهداف سازمانی می باشد و برای دستیابی به این اهداف نیاز به منابع انسانی با کیفیت بالادر سازمان است بر این اساس انجام تحقیق حاضر در خصوص بررسی تاثیر جامعه پذیری بر کیفیت گرایی کارکنان در چنین جامعه آماری از اهمیت و ضرورت برخوردار است.
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر جامعه پذیری کارکنان بر کیفیت گرایی آنان در شرکت ملی پخش فر آورده های نفتی میاندوآب است. و در راستای این هدف، اهداف زیر نیز دنبال می شود:
۱٫ بررسی و تعیین میزان تاثیر جامعه پذیری کارکنان بر مشتری گرایی آنان در شرکت ملی نفت.
۲٫ بررسی و تعیین میزان تاثیر جامعه پذیری کارکنان بر خلاقیت و نوآوری آنان در شرکت ملی نفت.
۳٫ بررسی و تعیین میزان تاثیر جامعه پذیری کارکنان بر نگرش دائمی آنان به وضع مطلوب در شرکت ملی نفت.
۴٫ بررسی و تعیین میزان تاثیر جامعه پذیری کارکنان بر زیبایی و زیبا شناسی آنان در شرکت ملی نفت.
۵٫ بررسی و تعیین میزان تاثیر جامعه پذیری کارکنان بر صبر و شکیبایی آنان در شرکت ملی نفت.
۶٫ بررسی و تعیین میزان تاثیر جامعه پذیری کارکنان بر خردگروهی و کار گروهی آنان در شرکت ملی نفت.
۷٫ بررسی و تعیین میزان تاثیر جامعه پذیری کارکنان بر هدف گرایی آنان در شرکت ملی نفت.
و با توجه به اهداف فوق الذکر ، هدف کاربردی تحقیق حاضر عبارت است از:
– ارتقا سطح کیفیت گرایی و ابعاد آن در کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب با توجه به جامعه پذیری و ابعاد مورد بررسی در آن.

 

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: طرح تحقیق ۲
۱-۱٫مقدمه ۳
۱-۲٫بیان مسئله ۴
۱-۳٫سوال آغازین ۶
۱-۴٫اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۵٫اهداف تحقیق ۷
۱-۶٫چارچوب نظری ۸
الف)جامعه پذیری: ۸
ب)کیفیت گرایی کارکنان: ۸
۱-۷٫مدل تحلیلی تحقیق ۱۰
۱-۸٫مدل عملیاتی کیفیت گرایی ۱۱
۱-۹٫مدل عملیاتی جامعه پذیری ۱۲
۱-۱۰٫فرضیه های تحقیق: ۱۳
۱-۱۱٫متغیرهای تحقیق ۱۳
۱-۱۲٫قلمرو تحقیق: ۱۴
الف) قلمرو موضوعی تحقیق: ۱۴
ب) قلمرو مکانی: ۱۴
ج) قلمرو زمانی: ۱۴
۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق: ۱۴
۱-۱۳-۱٫شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب ۱۵
۱-۱۴٫تعریف مفهومی متغیرها ۱۵
۱-۱۴-۱٫جامعه پذیری: ۱۵
۱-۱۴-۲٫کیفیت: ۱۵
۱-۱۴-۳٫کیفیت گرایی : ۱۶
۱-۱۵٫تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۶
۱-۱۵-۱٫جامعه پذیری: ۱۶
۱-۱۵-۲٫دریافت آموزش: ۱۶
۱-۱۵-۳٫فهم نقشهای خود و سازمان: ۱۶
۱-۱۵-۴٫حمایت همکاران: ۱۷
۱-۱۵-۵٫چشم اندازهای آینده سازمان: ۱۷
۱-۱۵-۶٫کیفیت گرایی کارکنان: ۱۷
۱-۱۵-۷٫مشتری گرایی: ۱۸
۱-۱۵-۸٫خلاقیت و نوآوری: ۱۸
۱-۱۵-۹٫نگرش دائمی به وضع مطلوب: ۱۸
۱-۱۵-۱۰٫زیبایی و زیباشناسی: ۱۸
۱-۱۵-۱۱٫صبر و شکیبایی: ۱۹
۱-۱۵-۱۲٫خرد گروهی و کار گروهی: ۱۹
۱-۱۵-۱۳٫هدف گرایی: ۱۹
۱-۱۵-۱۴٫کارکنان: ۱۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۲۰
بخش اول: جامعه پذیری ۲۱
۲-۱-۱٫مقدمه ۲۱
۲-۱-۲٫مفهوم جامعه پذیری سازمانی ۲۲
۲-۱-۳٫اهمیت و ضرورت جامعه پذیری سازمانی ۲۳
۲-۱-۴٫اهداف و مزایای جامعه پذیری در سازمان ۲۴
۲-۱-۵٫مراحل جامعه پذیری ۲۵
۲-۱-۵-۱٫مرحله اول: پیش از ورود یا پیش بینی جامعه پذیری ۲۵
۲-۱-۵-۲٫مرحله دوم: رویارویی ۲۶
۲-۱-۵-۵٫مرحله سوم: تغییر و فراگیری یا دگرگونی ۲۶
۲-۱-۶٫جامعه پذیری و فرهنگ سازمانی ۲۶
۲-۱-۷٫فنون جامعه پذیری سازمانی ۲۷
۱٫قراردادهای روانی: ۲۷
۲٫ افشای واقعیت های شغلی: ۲۷
۳٫ مدل سازی رفتار: ۲۷
۲-۱-۸٫انواع جامعه پذیری ۲۸
۲-۱-۹٫راهکارهایی برای اثربخشی جامعه پذیری سازمانی : ۲۸
۲-۱-۱۰٫تدابیر جامعه پذیری ۲۹
بخش دوم: کیفیت گرایی کارکنان ۳۱
۲-۲-۱٫مقدمه ۳۱
۲-۲-۲٫ریشه شناسی و تعریف کیفیت ۳۲
۲-۲-۳٫انواع کیفیت ۳۳
۲-۲-۴٫تلفیق نگرش فرآیند مدار و نتیجه مدار در کیفیت از طریق مدیریت عملکرد ۳۳
۲-۲-۵٫کیفیت و بهره وری ۳۴
۲-۲-۶٫کیفیت به عنوان نیروی محرک ۳۵
۲-۲-۷٫مکانیزم های حاکم کردن استراتژی مشارکت در تولید کیفیت ۳۵
الف) طراحی حلقه های کیفیت در سازمان(Q.C) 35
ب) طراحی نظام نمایان سازی اشتباهات۱ (M.A.S) 36
ج) طراحی نظام کمیته ها برای مشارکت ۳۶
۲-۲-۸٫نقش مدیران و کارکنان در دست یابی به کیفیت ۳۷
۲-۲-۹٫هیئت کیفیت در سازمان ۳۸
۲-۲-۱۰٫ویژگیهای منابع انسانی کیفیت گرا ۳۹
۲-۲-۱۰-۱٫مشتری گرایی: ۳۹
۲-۲-۱۰-۲٫خلاقیت و نوآوری: ۴۰
۲-۲-۱۰-۳٫نگرش دائمی به وضع مطلوب: ۴۱
۲-۲-۱۰-۴٫اهمیت زیادی دادن به زیبایی و زیبایی شناسی: ۴۲
۲-۲-۱۰-۵٫صبر و شکیبا یی: ۴۲
۲-۲-۱۰-۶٫مهارت قوی در ایجاد خردگروهی و کار گروهی: ۴۳
۲-۲-۱۰-۷٫هدف گرا هستند: ۴۴
۲-۲-۱۱٫راهکارهای تقویت کیفیت گرایی ۴۵
۱٫ از ارزیابی غافل نشوید: ۴۵
۲٫ خود و سازمانتان را براساس خواست مشتری سازگار کنید: ۴۵
۳٫ از آموزش باعنوان زیربنای کیفیت استفاده کنید: ۴۶
۴٫ برای رسیدن به کیفیت مطلوب الزام و تعهد ایجاد کنید: ۴۶
۵٫ قدرت تشخیص خود را تقویت کنید: ۴۷
۶٫ وضعیت موجود خود و سازمان تان را زیر سوال ببرید: ۴۷
۷٫ احساس تعلق به گروه و سازمان را در خود تقویت کنید: ۴۸
بخش سوم: ارتباط جامعه پذیری باکیفیت گرایی ۴۹
۲-۳-۱٫مقدمه ۴۹
۲-۳-۲٫دریافت آموزش و کیفیت گرایی ۴۹
۲-۳-۳٫حمایت همکاران و کیفیت گرایی ۵۰
۲-۳-۴٫تفاهم(فهم نقش های خود و سازمان) و کیفیت گرایی ۵۰
۲-۳-۵٫چشم اندازهای آینده در سازمان و کیفیت گرایی ۵۰
بخش چهارم: پیشینه تحقیق ۵۱
۲-۴-۱٫مقدمه ۵۱
الف)تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۵۱
ب) تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۵۲
فصل سوم: روش تحقیق ۵۵
۳-۱٫ مقدمه: ۵۶
۳-۲ .روش تحقیق: ۵۷
۳-۳ . جامعه آماری تحقیق: ۵۷
۳-۴ .نمونه آماری و تعیین حجم نمونه: ۵۷
۳-۵ . ابزارهای جمع آوری داده های تحقیق: ۵۸
۳- ۶ .مقیاس های پرسشنامه ۵۹
۳-۷ .روایی و پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق: ۶۰
۳-۸ .روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۶۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات(یافته های تحقیق) ۶۳
۴-۱ .مقدمه: ۶۴
بخش اول: توصیف آماری جمعیت نمونه ۶۵
توصیف آماری سوالات جامعه پذیری: ۷۰
توصیف آماری سوالات کیفیت گرایی ۷۱
بخش دوم: توصیف آماری متغیر های تحقیق ۷۲
۱- متغیر مستقل: جامعه پذیری ۷۲
۲- متغیر وابسته: مشتری گرایی ۷۲
۳- متغیر وابسته: خلاقیت و نوآوری ۷۳
۴- متغیر وابسته: نگرش دائمی به وضع مطلوب ۷۳
۵- متغیر وابسته: زیبایی و زیباشناسی ۷۳
۶- متغیر وابسته: صبر و شکیبایی ۷۳
۷- متغیر وابسته: خرد گروهی و کارگروهی ۷۳
۸- متغیر وابسته: هدف گرایی ۷۳
۹- متغیر وابسته: کیفیت گرایی ۷۳
بخش سوم : تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق ) ۷۴
۴-۳-۱٫ بررسی نرمال بودن داده ها ۷۴
۴-۳-۲: آزمون فرضیه های تحقیق ۷۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۳
۵-۱٫مقدمه ۹۴
۵-۲٫نتیجه گیری: ۹۵
۵-۳٫پیشنهادها ۹۶
الف) پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق : ۹۷
ب) پیشنهادها برای محققان آتی: ۹۸
پـیوستها ۱۰۰
منابع و مآخذ ۱۳۶
منابع فارسی ۱۳۶
منابع لاتین: ۱۳۹

این پایان نامه ثبت و دفاع شده است اگر در این موضوع اطلاعاتی نیاز دارید با ما تماس بگیرید.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*